ŠTATÚT BONUSOVEJ SCHÉMY – VIAC KÔL

 

 

Definícia aktivity:

  • Zabávajte sa v kasíne a nebojte sa o svoju hernú bilanciu (no hrajte zodpovedne).
  • Ak sa vám náhodou nebude dariť, vrátime vám až 30 € a 30 voľných spinov.
  • Aktivita sa vzťahuje na hranie výherných prístrojov v sekcii Kasíno podľa nasledovných podmienok:

 

BONUS

-

-

10,00 €

20,00 €

VOĽNÉ SPINY

-

10

10

10

HERNÁ BILANCIA

-100 € a nižšia

-500 € a nižšia

-1 000 € a nižšia

-3 000 € a nižšia €

  • Platnosť bonusu získaného v tejto akcii je 30 dní od jeho pripísania na hráčske konto. Organizátor môže rozhodnúť, že v špecifických prípadoch (napr. z osobitných technických dôvodov) je možné bonus využiť v dlhšej dobe odo dňa jeho pripísania na hráčske konto.
  • Voľné spiny majú koeficient 0,40 a platnosť 5 dní odo dňa pripísania a je ich možné použiť v nasledovných hrách - Hot Africa, Blazing Ice, Flip The Chip, Fruit Awards, Gem-O-Rama, Hell Mania, Fruiti XX, Hunter Spirit, Lucky Pot, Respin Joker.

 

Chcem hrať

 

„VIP TÝŽDENNÝ CASHBACK I.“

Preambula

 

Tento štatút bonusovej schémy „VIP TÝŽDENNÝ CASHBACK I.“ (ďalej aj ako “aktivita“) je záväzným dokumentom, ktorý v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom (ďalej aj ako “Všeobecné obchodné podmienky“) upravuje pravidlá tejto aktivity a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj ako “štatút“).

 

I. Organizátor aktivity

Vyhlasovateľom a organizátorom tejto aktivity je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť,    a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej aj ako “organizátor“).

 

II. Podmienky účasti

Tejto aktivity sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá:

   a) dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony,

   b) nie je zapísaná v registri vylúčených osôb,

   c) v čase trvania tejto aktivity má zriadené hráčske konto s plnou funkcionalitou na www.tipos.sk v sekcii etipos v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami a,

   d) súhlasí s podmienkami tejto aktivity;

(ďalej aj ako “hráč“).

 

III. Trvanie aktivity

Táto aktivita je časovo ohraničená a prebehne na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na www.eTIPOS.sk vo viacerých samostatných kolách, od zverejnenia na www.tipos.sk v sekcii etipos, do 31. 12. 2021. Aktivita bude pozostávať zo samostatných kôl, pričom každé kolo aktivity bude časovo limitované. Organizátor si vyhradzuje právo túto aktivitu alebo jej jednotlivé kolá kedykoľvek a bez náhrady prerušiť alebo zrušiť.

 

IV. Pravidlá aktivity

1. Tejto aktivity sa môže zúčastniť každý, kto na www.etipos.sk splní podmienky účasti uvedené v čl. II tohto štatútu. Hráč svojou účasťou v aktivite prejavuje svoj súhlas s jej podmienkami a pravidlami stanovenými v tomto štatúte.

2. Hráč internetovej herne a kasína na eTIPOS.sk, sekcie Kasíno https://ecasino.etipos.sk/ (ďalej len “herňa”), získava nárok na odmenu v podobe bonusu podľa čl. IV. bod 3 a 4 tohto štatútu (ďalej aj ako „bonus“), v prípade, že splní všetky podmienky podľa bodu 3 tohto článku štatútu a všetky ostatné podmienky tejto aktivity.

3. Hráčovi vzniká nárok na bonus v podobe jednorazovo prideleného bonusu použiteľného na podanie stávok v herni alebo bonusu získaného z vykonaného voľného spinu definovaného podľa čl. IV. bod 4 tohto štatútu za dosiahnutie týždennej hernej bilancie (definovanej ako celkové výhry mínus celkové stávky z definovaných hier) nahranej v dobe trvania jednotlivého kola aktivity, podľa nasledovných podmienok:

   a) týždenná herná bilancia sa počíta od pondelka 05:00 hod. prvého týždňa do pondelka 04:59 hod. nasledujúceho týždňa určeného vo vyhlásení jednotlivého kola aktivity,

   b) herná bilancia sa vypočítava iba z platne uzatvorených stávok v sekcii herne definovanej vo vyhlásení jednotlivého kola aktivity,

   c) hráč splní všetky podmienky jednotlivého kola aktivity definované vo vyhlásení jednotlivého kola aktivity na získanie bonusu použiteľného na  podanie stávok v herni alebo voľných spinov v hodnote, počte a na použitie v hre/hrách definovaných vo vyhlásení jednotlivého kola aktivity a dosiahne hernú bilanciu definovanú vo vyhlásení jednotlivého kola (napr. ako v tabuľke č. 1).

 

Príklad:

Tabuľka č. 1:

BONUS

-

-

-

20,00 €

VOĽNÉ SPINY

-

10

10

10

HERNÁ BILANCIA

-100€ a nižšia

-500 € a nižšia

-1 000 € a nižšia

-3 000 € a nižšia

*Hráčovi bude pripísaný bonus v hodnote súčtu bonusov použiteľných na podanie stávky v herni a voľných spinov za nahranú hernú bilanciu (napr. pri hernej bilancii -4 000 € dostane hráč bonus 20 € a 10 + 10 + 10 voľných spinov).

**  Koeficient jedného spinu a hazardná hra, v ktorej je možné voľný spin vykonať bude uvedený vo vyhlásení jednotlivého kola aktivity.

 

4. Spôsob určenia hodnoty bonusu po vykonaní 1 voľného spinu v hre:

   a) hráč  vykoná voľné otočenie valcov v definovanej hre (free spin, hráč stlačí tlačidlo spin (TOČ) v hre) do 5 dní odo dňa jeho obdržania podľa podmienok uvedených v tomto štatúte;

   b) v prípade  zobrazenia výhernej kombinácie obsahujúcej výherné symboly na hernej línii,  podľa herného plánu internetových hier organizátora, je hodnota bonusu (na použitie v herni do určenej sekcie) určená násobkom koeficientu voľného spinu určeného v oznámení organizátora (napr. 0,10) v danej hre a znásobujúcou hodnotou určenou výhernou štruktúrou (výhernou tabuľkou) daného výherného prístroja pri zobrazení takejto výhernej kombinácie s výhernými symbolmi podľa ustanovení herného plánu internetových hier organizátora (napr. 50x); pričom však platí obmedzenie maximálnou možnou hodnotou získaného bonusu na použitie v herni, v definovanej sekcii v eurách za jedno otočenie (1 voľný spin), a to hodnotou získaného bonusu vo výške 50,- EUR;

   c) Príklad: 0,10 (koeficient jedného voľného spinu podľa oznámenia) x 50 (znásobujúca hodnota pri zobrazení výhernej kombinácie  obsahujúcej výherné symboly na hernej línii po vykonaní voľného spinu v hre podľa legendy výhier) = samostatný bonus 5 EUR na použitie v herni v sekcii Kasíno;

   d) Príklad: 0,10 (koeficient jedného voľného spinu podľa oznámenia) x 10 000 (znásobujúca hodnota pri zobrazení výhernej kombinácie s výhernými symbolmi na hernej línii po vykonaní voľného spinu v hre podľa legendy výhier) =  samostatný bonus 50 EUR na použitie v herni v definovanej sekcii;

   e) v prípade voľných spinov nie je možné uplatniť znásobenie výhry;

   f) podmienkou na získanie odmeny v prípade vykonania voľných otočení - spinov podľa tohto štatútu je zobrazenie výhernej kombinácie s výhernými symbolmi na hernej línii, ktorá je podľa podmienok herného plánu internetových hier organizátora určená ako výherná;

   g) hodnota získaného bonusu podľa tohto bodu štatútu sa zaokrúhľuje na desať celých eurocentov nadol.

 

5. Nárok na účasť v aktivite zaniká v momente ukončenia aktivity podľa čl. III. tohto štatútu, pričom platí, že nárok na účasť v jednotlivom kole aktivity zaniká v momente ukončenia jednotlivého kola aktivity.

6. Bonus podľa bodu 3 a 4 tohto článku štatútu bude hráčovi pripísaný na hráčske konto (navýšením stavu hráčskeho konta) do 5 pracovných dní od splnenia všetkých podmienok na vznik nároku na tento bonus podľa tohto štatútu. Bonus podľa tohto štatútu je možné použiť výlučne na určené hazardné hry v internetovej herni (t.j. v určených internetových hrách), a to tých, ktoré sú uvedené v sekcii Kasíno, a to za podmienok určených Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom. Bonus podľa tohto štatútu môže hráč, ktorý splnil podmienky na jeho získanie, obdržať v jednotlivom kole aktivity len jedenkrát.

7. Z použitia bonusu ako vkladu do hazardnej hry (internetovej hry) v internetovej herni sú vylúčené hazardné hry (internetové hry): všetky ruletové hry, všetky pokerové turnaje a rovnako všetky Texas Hold'em stoly.

8. Pripísaný bonus sa pri vkladoch do určených hazardných hier (internetových hier), v ktorých je možné ho využiť čerpá prednostne zo stavu hráčskeho konta (pred inými prostriedkami na hráčskom konte).

9. Bonus je platný, t.j. je možné ho využiť v súlade s týmto štatútom najneskôr do 30 dní odo dňa pripísania na hráčske konto, pričom ak v určenej dobe bonus nie je využitý, bude organizátorom odpísaný zo stavu hráčskeho konta. Organizátor môže rozhodnúť, že v špecifických prípadoch (napr. z osobitných technických dôvodov) je možné bonus využiť v dlhšej dobe odo dňa jeho pripísania na hráčske konto.

10. Zostatok bonusu (vo výške nevyčerpaného kreditu na hráčskom konte) nie je možné nijako prevádzať, a to ani na bankový účet hráča, použitie a prevody bonusov sa spravujú Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom.

11. Získaný bonus nie je možné pripísať na hráčske konto, ktoré je zablokované alebo zrušené.

12. Bonus nie je možné vymeniť za iné tovary a/alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby a môže byť použitý výlučne v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom. Organizátor nehradí hráčom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v aktivite a nadobudnutím bonusu. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím bonusu, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak.

13. Bonus je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; daň hradí hráč, s výnimkou bonusu v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), ktorý je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov oslobodený od dane. Ak hodnota bonusu presiahne sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu. Hodnotu bonusu oznámi organizátor hráčovi pri nadobudnutí bonusu.

 

V. Porušenie podmienok aktivity

1. Bonus môže získať iba hráč, ktorý dodržiava Všeobecné obchodné podmienky a splnil všetky podmienky podľa tohto štatútu na získanie bonusu. V prípade, že hráč poruší Všeobecné obchodné podmienky a/alebo poruší akékoľvek ustanovenie tohto štatútu a/alebo nesplní podmienky štatútu na vznik bonusu do času pripísania bonusu na hráčske konto stráca nárok na účasť v aktivite, resp. na bonus. Organizátor hráčovi v takomto prípade na jeho hráčske konto bonus nepripíše a môže hráča vylúčiť z ďalších marketingových aktivít organizátora.

2. V prípade, že hráč porušil Všeobecné obchodné podmienky a/alebo porušil akékoľvek ustanovenie tohto štatútu po pripísaní bonusu na hráčske konto stráca nárok na ďalšiu účasť v aktivite a organizátor môže hráčovi pripísaný bonus a výhry získané vkladom z tohto bonusu odobrať. Organizátor zároveň môže hráča vylúčiť z ďalších marketingových aktivít organizátora.

3. Organizátor si vyhradzuje právo pri akomkoľvek zneužití tejto aktivity hráčom, odňať bonus alebo vylúčiť hráča z ďalších marketingových aktivít organizátora.

4. Organizátor aktivity si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania bonusov v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod aktivity, právo zablokovať hráčske konto hráča až do prešetrenia prípadu a po potvrdení porušenia štatútu hráčom právo hráča vylúčiť z aktivity a právo postupovať podľa predchádzajúcich bodov čl. V. tohto štatútu, a to aj so spätnou účinnosťou.

 

VI. Osobné údaje

Podľa tohto štatútu dochádza k spracúvaniu osobných údajov osoby, ktorá sa zúčastnila aktivity. Prevádzkovateľom v prípade takéhoto spracúvania osobných údajov je organizátor. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov sú dostupné na webovej stránke organizátora www.tipos.sk v sekcii Ochrana súkromia. Rovnako je možné informácie k spracúvaniu osobných údajov vyžiadať u organizátora a požiadať o ich doručenie na e-mailovú adresu uvedenú v rámci zriadeného hráčskeho konta.

 

VII. Zverejnenie štatútu

Tento štatút bude zverejnený na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na www.eTIPOS.sk a zároveň dostupný u organizátora tejto aktivity.

 

VIII. Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Účasť v aktivite je dobrovoľná. Účasťou v aktivite vyjadruje hráč zároveň svoj súhlas s pravidlami tejto aktivity podľa tohto štatútu a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.

2. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto aktivity (vrátane jej jednotlivých kôl) podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť aktivitu a jej pravidlá (vrátane jednotlivých kôl aktivity a pravidiel uvedených v oznámení).

 

Zverejnené 30. 12. 2020

Obľúbené