ŠTATÚT PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE
 

Ako hrať?

 • Vytvor si novú registráciu na eTIPOS.sk.
 • Ďalšie kroky podľa obrázka:

Definícia aktivity

 • Na splnenie podmienky získania bonusu musí hráč hrať výherné prístroje z ponuky na etipos.sk.
 • Podmienku minimáneho vkladu môže hráč splniť viacerými alebo aj jednou stávkou.
 • Na rozoznanie vkladu musí hráč vložiť konkrétny kód vkladu.

Chcem bonus

 

Názov PROPAGAČNEJ súťaže: UVÍTACIA PONUKA PRE KASÍNO
 

Preambula

Spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 499/B vydala a dňa 29. 12. 2023 zverejnila štatút propagačnej súťaže „uvítacia ponuka pre kasíno“.

Tento štatút propagačnej súťaže „UVÍTACIA PONUKA PRE KASÍNO“ (ďalej len ako „súťaž“), je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá tejto súťaže a určuje podmienky jej riadneho priebehu a zapojenia sa do nej (ďalej len ako „štatút“).
 

I. Organizátor súťaže

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je obchodná spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej len ako „organizátor“).
 

II. Podmienky účasti v súťaži

1.         Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba, ktorá:

a)         splní podmienku na zapojenie sa do hazardných hier, a to internetových hier podľa čl. IV. bodu 1 písm. b) štatútu v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky a Herným plánom internetových hier  prevádzkovaných v internetovom kasíne (ďalej len ako „herný plán“), a teda o.i. má zriadený hráčsky účet s plnou funkcionalitou (a teda boli splnené všetky podmienky, ktoré sa vyžadujú na jeho riadnu aktiváciu) na www.tipos.sk v sekcii etipos v súlade s herným plánom a Všeobecnými obchodnými podmienkami hráčskeho účtu pre hazardné hry prevádzkované spoločnosťou TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. ako internetové hry (ďalej aj ako „hráčske konto“), a to v lehotách podľa tabuľky č. 1 v čl. III. bode 3 písm. f) štatútu, t.j. že k dokončeniu registrácie a aktivácii hráčskeho konta dôjde počas trvania tejto súťaže;

b)         splnila určené podmienky podľa čl. III. bodu 3 štatútu na zapojenie sa do súťaže;

c)         v deň zapojenia sa do súťaže podľa článku III. bod 2. štatútu, dovŕšila aspoň 18 rokov veku a je plne spôsobilá na všetky a akékoľvek právne úkony súvisiace s účasťou v súťaži v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky;

d)         spĺňa podmienky na zapojenie sa do hazardnej hry prevádzkovanej organizátorom v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky a príslušnými hernými plánmi hazardných hier organizátora;

e)   nie je zapísaná v registri vylúčených osôb a

f)          prejavila súhlas s podmienkami tejto súťaže, a to zadaním prvého promokódu pri 1. prevode finančných prostriedkov na hráčske konto podľa čl. III. bodu 3 písm. a) štatútu

(ďalej aj ako “hráč“).

2.         Fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa tohto čl. II. bodu 1 štatútu sa môže zapojiť do súťaže zadaním prvého promokódu pri 1. prevode (ako sú tieto definované nižšie) (ďalej len ako „súťažiaci“), čím prejaví súhlas s účasťou v súťaži (tým nie je dotknuté zadávanie ďalších promokódov v rámci splnenia podmienok ďalších míľnikov v rámci ďalších častí súťaže). Súťažiaci má možnosť vyhrať výhru v súťaži v prípade, ak splní podmienky určené podľa čl. III. bodu 3 štatútu, za ktoré získa buď priamo určený bonus alebo ponuku príslušného počtu voľných spinov do určenej hry od organizátora podľa čl. III. bodu 3 štatútu a ak tieto po ich prijatí podľa čl. III. bodu 4 štatútu aj využije, a to podľa čl. III. bodu 6 štatútu, môže získať výhru – určený bonus podľa výsledku danej hry. V súťaži je možné vyhrať viaceré výhry, a to o.i. podľa jednotlivých míľnikov v rámci rôznych častí súťaže podľa bodu 3 čl. III. štatútu, pričom podmienkou na účasť a výhry v každej ďalšej časti súťaže (po splnení ďalších míľnikov) je splnenie podmienok predchádzajúcich častí súťaže (jednotlivých určených míľnikov - napr. prvý prevod a pod.) podľa tabuľky č. 1 v bode 3 čl. III. štatútu.
 

III. Popis súťaže

1.         V súťaži organizátor ponúka možnosť výhry, ktorou je bonus podľa článku IV. štatútu, a to buď ako priamu možnosť získania bonusu alebo ako výhru po využití ponúknutých voľných spinov v danej hre, za podmienok určených v tomto článku III. štatútu.

2.         Súťaže sa môže zúčastniť iba fyzická osoba, ktorá spĺňa všetky podmienky podľa čl. II. bodu 1 štatútu. Takáto fyzická osoba sa vyjadrením súhlasu podľa čl. II bodu 1 písm. f) štatútu stáva súťažiacim.

3.         Ak fyzická osoba, v čase trvania tejto súťaže podľa čl. VII. štatútu, a to vždy v rámci časového limitu určeného pre daný míľnik ako príslušnú lehotu v súťaži podľa tabuľky č. 1 v tomto bode 3 písm. f) štatútu (ďalej len ako „tabuľka č. 1“), splní nasledovné podmienky (vrátane odkazov na legendu tabuľky č. 1 nižšie), potom platí, že:

a)         Po aktivovaní hráčskeho konta (zriadení hráčskeho konta s plnou funkcionalitou na www.tipos.sk v sekcii eTIPOS.sk po vyhlásení súťaže, a teda splnení všetkých podmienok, ktoré sa vyžadujú na riadnu aktiváciu konta) a prvom prevode finančných prostriedkov hráča (ako potenciálneho súťažiaceho) na hráčske konto v minimálnej hodnote 20 € súčasne so zadaním zverejneného promokódu pre takýto prvý prevod finančných prostriedkov (ďalej len ako „prvý promokód“), získa súťažiaci ponuku na 100 voľných spinov v hre Prasa v balíku, s ktorými môže naložiť podľa bodu 4 tohto čl. III. štatútu. Prvý promokód je nutné zadať spolu s prvým prevodom finančných prostriedkov na hráčske konto na podstránke „Prevod na hráčsky účet“ (https://www.etipos.sk//Payment/InPayment.aspx) v poli „Promo kód vkladu“ (ďalej len ako ,,1. prevod”) v časovom limite do 30 dní od aktivovania hráčskeho konta**. 

b)         Po splnení podmienky podľa písmena a) tohto bodu štatútu, súťažiaci musí v časovom limite do 30 dní od vykonania 1. prevodu finančných prostriedkov na hráčske konto** vykonať vklady na stávky*, t.j. použiť finančné prostriedky ako vklad do hazardnej hry, a to podľa určenia v legende tabuľky č. 1 nižšie, v minimálnej hodnote 25-násobku hodnoty nároku na bonus podľa tabuľky č. 1 pre 1. prevod na získanie nároku na bonusy, resp. voľné spiny podľa tabuľky č. 1, časť 1. prevod podľa podmienok tohto štatútu;

c)         Po splnení podmienok podľa písmena a) a b) tohto bodu štatútu súťažiaci obdrží emailom od organizátora z emailovej adresy organizátora promokód pre 2. prevod finančných prostriedkov na hráčske konto. Súťažiaci musí v časovom limite do 30 dní od vykonania 1. prevodu finančných prostriedkov na hráčske konto**:

            i.)         vykonať druhý prevod finančných prostriedkov na hráčske konto v hodnote určenej podľa tabuľky č. 1 (hodnota prostriedkov, časť 2. prevod) (ďalej aj len ako ,,2. prevod”) a súčasne zadať príslušný promokód určený pre druhý prevod prostriedkov na hráčske konto (ďalej len ako „druhý promokód“) na podstránke „Prevod na hráčsky účet“ (https://www.etipos.sk//Payment/InPayment.aspx) v poli „Promo kód vkladu“,

           ii.)        následne musí v časovom limite do 30 dní od vykonania 2. prevodu** vykonať vklad na stávky*, t.j. použiť finančné prostriedky ako vklad do hazardnej hry, a to podľa určenia v legende tabuľky č. 1 nižšie, v minimálnej hodnote 25-násobku hodnoty nároku na bonus podľa tabuľky č. 1 pre 2. prevod na získanie nároku na bonusy podľa tabuľky č. 1, časť 2. prevod podľa podmienok tohto štatútu;

d)         Po splnení podmienok podľa písmena a), b) a c) tohto bodu štatútu súťažiaci obdrží emailom od organizátora z emailovej adresy organizátora promokód pre 3. prevod finančných prostriedkov na hráčske konto. Súťažiaci musí v časovom limite do 30 dní od vykonania 2. prevodu finančných prostriedkov na hráčske konto **:

           i.)         vykonať tretí prevod peňažných prostriedkov na hráčske konto v hodnote určenej podľa tabuľky č. 1 (hodnota finančných prostriedkov, časť 3. prevod a tretí promokód) (ďalej len ako ,,3. prevod”) a súčasne zadať príslušný promokód určený pre tretí prevod prostriedkov na hráčske konto (ďalej aj len ako „tretí promokód“)
na podstránke „Prevod na hráčsky účet“ (https://www.etipos.sk//Payment/InPayment.aspx) v poli „Promo kód vkladu“

          ii.)        následne musí v časovom limite do 30 dní od vykonania 3. prevodu** vykonať vklad na stávky*, t.j. použiť finančné prostriedky ako vklad do hazardnej hry, a to podľa určenia v legende tabuľky č. 1 nižšie v minimálnej hodnote 25-násobku hodnoty nároku na bonus podľa tabuľky č. 1 pre 3. prevod na získanie nároku na bonusy podľa tabuľky č. 1, časť 3. prevod podľa podmienok tohto štatútu.

e)         Prvý promokód bude zverejnený na www.tipos.sk v sekcii etipos.sk, ostatné promokódy obdrží súťažiaci emailom. Na splnenie podmienky vykonania vkladov na stávky*, t.j. použitia finančných prostriedkov ako vklad do určenej hazardnej hry, a to podľa určenia v legende tabuľky č. 1 nižšie, v minimálnej hodnote 25-násobku hodnoty nároku na bonus podľa tabuľky č. 1 nie je možné použiť vklady na stávky zo získaných bonusov,  a to bez ohľadu na to, či boli získané v tejto súťaži.

f)          Tabuľka č. 1 (vrátane legendy uvedenej nižšie) upravuje podmienky vzniku nárokov na jednotlivé bonusy:

Tabuľka č. 1

Podmienka

Hodnota finančných prostriedkov v rámci prevodu (na hráčske konto)

Hodnota nároku na  bonus

Počet voľných spinov

Moment vzniku nároku na bonus

Časový limit

Ihneď po registrácií a po 1. prevode

Dokončenie registrácie hráčskeho konta v čase trvania súťaže a prvý prevod spolu so zadaním prvého promokódu.

20 a viac €

0 €

100 voľných spinov na použitie v hre Prasa v Balíku, s koeficientom jedného voľného spinu 0,10.

Po aktivovaní hráčskeho konta a 1. prevode minimálne 20 € spolu so zadaním prvého promokódu.

Do 30
dní
od aktivovania hráčskeho konta**.

1. prevod a prvý promokód

Do 30 dní od aktivovania hráčskeho konta**.

Prevod a vloženie prvého promokódu na   stránke „Prevod na hráčsky účet“, splnenie podmienky minimálnych vkladov na stávky.

Od 20 € až do 350 €

100 %

1. prevodu

30 voľných spinov na použitie v hre Wild Job s koeficientom

jedného voľného spinu 0,10.

Po splnení podmienok a vykonaní vkladov na stávky* v minimálnej hodnote 25-násobku  hodnoty nároku na bonus

(25 x 1 x 1. prevod).

Do 30 dní (od 1. prevodu**.

> 350 €

350 €

30 voľných spinov

na použitie v hre Wild Job s koeficientom jedného voľného spinu 0,10.

Po splnení podmienok a po vykonaní vkladov na stávky* v minimálnej hodnote 25-násobku 350 €.

Do 30 dní od 1. prevodu**.

2. prevod a druhý promokód ***

Do 30 dní od 1. prevodu.**.

prevod a vloženie druhého promokódu na   stránke „Prevod na hráčsky účet“, splnenie podmienky minimálnych vkladov na stávky.

Od 20 € do 466,67 €

75 %

2. prevodu

50 voľných spinov

na použitie v hre Neon Fever s koeficientom

jedného voľného spinu

0,16 EUR.

Po splnení podmienok a po vykonaní vkladov na stávky* v minimálnej hodnote 25-násobku  hodnoty nároku na bonus

(25 x 0,75 x 2. prevod).

Do 30 dní od 2. prevodu**.

> 466,67 €

350 €

50 voľných spinov na použitie v hre Neon Fever s koeficientom

jedného voľného spinu

0,16.

Po splnení podmienok a po vykonaní vkladov na stávky* v minimálnej hodnote 25-násobku 350 €.

Do 30 dní od 2. prevodu**.

3. prevod a tretí promokód ****

Do 30 dní od 2. prevodu **.

prevod a vloženie tretieho promokódu na   stránke „Prevod na hráčsky účet“, splnenie podmienky minimálnych vkladov na stávky.

Od 20 € do 700 €

50 % 3. prevodu

100

voľných spinov

na použitie v hre Mysterious Atlantis s koeficientom

jedného voľného spinu


0,10 EUR.

Po splnení podmienok a po vykonaní vkladov na stávky* v minimálnej hodnote 25-násobku hodnoty nároku na bonus

(25 x 0,50 x 3. prevod).

Do 30 dní od 3. prevodu**.

> 700 €

350 €

100

voľných spinov

na použitie v hre Mysterious Atlantis s koeficientom

jedného voľného spinu

0,10 EUR.

Po splnení podmienok a po vykonaní vkladov na stávky* v minimálnej hodnote 25-násobku 350 €.

Do 30 dní od 3. prevodu**.

*Vklady musia byť realizované výlučne v určených hazardných hrách, a to internetových hrách prevádzkovaných organizátorom v internetovom kasíne, a to konkrétne výlučne výherné prístroje.

**Podmienku je nutné splniť najneskôr do 30 dní (, nie však neskôr ako do ukončenia súťaže podľa článku VII. tohto štatútu, aj keď časový limit bude menej ako 30 dní

***Podmienkou účasti v tejto časti súťaže je získanie nároku na bonusy 1. prevodu.

****Podmienkou účasti v tejto časti súťaže je získanie nároku na bonusy 2. prevodu.

4.         Súťažiaci má možnosť príslušný počet voľných spinov podľa tabuľky č. 1 v bode 3 písm. f) tohto článku štatútu prijať alebo odmietnuť, resp. odložiť svoje rozhodnutie, a  to použitím tlačidiel s príslušnou funkcionalitou v danej hre.

5.         Príslušný počet voľných spinov podľa bodu 3 tohto článku štatútu je možné využiť iba v príslušnej hre určenej podľa tabuľky č. 1 (štvrtý stĺpec - Počet voľných spinov) v bode 3 tohto čl. štatútu (každá z uvedených hier ďalej aj len ako „hra“). Každá z týchto hier je hrou pre zábavu, nie je prevádzkovaná ako hazardná hra a je súčasťou tejto súťaže, tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 2 článku IV. štatútu. Každá z týchto hier je dostupná na
www.tipos.sk v sekcii eTIPOS.sk a zapojiť sa do nej môže súťažiaci využitím určeného počtu voľných spinov v súlade s podmienkami určenými týmto štatútom (a ktorých použitie je limitované len na účely účasti v tejto súťaži).

6.         V každej z hier sa aplikujú nasledovné pravidlá:

a)         podmienkou zapojenia sa do hry je získanie príslušného počtu voľných spinov podľa bodu 3 a 4 tohto článku štatútu;

b)         súťažiaci môže využiť voľné spiny v príslušnej hre, a to tak, že na základe každého z nich samostatne, resp. ich prostredníctvom, môže vykonať voľné otočenie valcov v príslušnej hre;

c)         každý jeden zo získaných voľných spinov môže vygenerovať samostatnú výhru;

d)         výherca v každej hre sa určuje spôsobom: výhercom sa stáva súťažiaci, ktorý použitím voľného spinu v príslušnej hre dosiahne hernú líniu s takými symbolmi, ktorá je určená ako výherná pre príslušnú hru (legenda výherných kombinácií pre každú z hier je k dispozícii v hernom okne samotnej hry a v návode príslušnej hry dostupnom v hernom pláne www.tipos.sk) t.j. keď sa na aktívnej hernej línii vyskytne kombinácia výherných symbolov, pričom pri určení výhry sa postupuje podľa podmienok uvedených v čl. III. ods. 6 písm. e) tohto štatútu;

e)         v prípade natočenia hernej línie s takými symbolmi, ktorá je výherná, je pri každom jednotlivom voľnom spine podľa tohto štatútu hodnota výhry, t.j. bonusu určená násobkom (fiktívnej hodnoty) koeficientu jedného voľného spinu  podľa tabuľky č. 1 v bode 3 čl. III. písm. f) štatútu (napr. 0,10) v príslušnej hre a násobkom hodnoty určenej výhernou štruktúrou (výhernou tabuľkou) daného výherného prístroja v príslušnej hre pri natočení tejto výhernej línie s výhernými symbolmi (napr. 50x: 0,10 EUR x 50 = bonus 5 EUR za jedno otočenie v hre);

f)          pre každú z hier platí obmedzenie, že maximálnou možnou hodnotou získanej výhry, t.j. bonusu v eurách za jedno otočenie (1 voľný spin), je hodnota vo výške 50,- EUR pri každom jednotlivom voľnom otočení, t.j. maximálna možná výška získaného bonusu pri každom jednotlivom otočení v každej z hier je v hodnote 50,- EUR;

g)         súťažiaci je oprávnený zapojiť sa do príslušnej hry za podmienok určených týmto štatútom využitím spinov kedykoľvek, s výnimkou času určenému technickej prestávke, alebo keď to nie je možné z technických dôvodov, ďalej keď to neumožňujú platné právne normy; o každej technickej prestávke bude súťažiaci informovaný na www.tipos.sk, pokiaľ táto bola plánovaná;

h)         nárok na účasť v súťaži, resp. jej jednotlivej časti podľa tabuľky č. 1 v bode 3 čl. III. písm. f) štatútu, môže vzniknúť súťažiacemu za podmienok tohto štatútu iba jedenkrát (ustanovenie bodu 9 čl. IV. štatútu tým nie je dotknuté);

i)          nárok na účasť v súťaži zaniká v momente ukončenia súťaže podľa čl. VII. tohto štatútu, pričom platí, že nárok na účasť v príslušnej časti súťaže zaniká v momente uplynutia príslušného časového limitu podľa tabuľky č. 1 v bode 3 čl. III. písm. f) štatútu;

j)          Súťažiaci  musí vykonať  voľné otočenia  v definovanej hre (free spin, súťažiaci stlačí tlačidlo spin (TOČ) v hre) do 30 dní odo dňa ich obdržania; v opačnom prípade strácajú pridelené voľné spiny platnosť a budú mu odpísané.
 

IV. Výhra

1.    Výhrou v súťaži je získanie bonusu, t.j. finančnej hodnoty, a to navýšením hráčskeho konta, pre ktorú platí:

a) po splnení podmienok určených týmto štatútom, a to najmä podľa čl. III. bodu 3 štatútu, môže súťažiaci získať určený bonus, a to:

      i)   buď priamo ako bonus – ako navýšenie hráčskeho konta alebo
      ii)   získa možnosť takýto bonus vyhrať v príslušnej hre využitím voľných spinov ako výsledok príslušnej hry,

b) môže byť použitá výlučne ako vklad do hazardných hier prevádzkovaných organizátorom, a to tých, ktoré sú prevádzkované ako internetové hry okrem všetkých ruletových   hier, všetkých pokrových turnajov a rovnako všetkých Texas Hold’em stolov, ktoré sú takto vylúčené (ďalej len ako „internetová hra“);

c) určí sa podľa bodu 3 čl. III. štatútu, pričom ak ide o výhru podľa čl. IV. bodu 1 písm. a) pododseku (ii) určí sa ako výsledok príslušnej hry podľa čl. III. bodu 6 písm. d) a e) štatútu;     

d) výhra sa vypláca spôsobom pripísania bonusu na hráčske konto súťažiaceho  navýšením stavu hráčskeho konta, a to do 5 pracovných dní od splnenia všetkých podmienok na vznik nároku na výhru podľa tohto štatútu;

e) výhra je v hodnote bonusu, t.j. hodnote finančnej sumy, o ktorú sa navyšuje stav hráčskeho konta;

f) v každej časti súťaže platí obmedzenie maximálnou možnou hodnotou výhry - získaného bonusu v eurách, ako vyplýva z tohto štatútu;

g) bonus ako výhra definovaná v jednotlivej časti súťaže môže byť súťažiacemu priznaná v prípade splnenia podmienok na jej získanie len jedenkrát, t.j. súťažiaci sa môže zúčastniť danej časti súťaže len jeden krát a výhra spočívajúca v danom bonuse je jednorázová (ustanovenie bodu 9 čl. IV. štatútu tým nie je dotknuté)

2. Výherca berie na vedomie, že sa využitím výhry ako hráč zúčastní internetovej hry za podmienok určených herným plánom a zákonom č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. V prípade, že sa preukáže, že domnelým výhercom je osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v súťaži, nárok na výhru takejto osobe nevzniká.

4. Pri vkladoch do internetovej hry sa čerpá pripísaný bonus ako výhra prednostne zo stavu hráčskeho konta pred inými prostriedkami na hráčskom konte.

5. Platnosť každého bonusu ako výhry získanej v tejto súťaži je 30 kalendárnych dní od jeho pripísania na hráčske konto. Organizátor môže rozhodnúť, že v špecifických prípadoch (napr. z osobitných technických dôvodov) je možné bonus využiť v dlhšej dobe odo dňa jeho pripísania na hráčske konto.

6. Bonus je možné použiť výlučne na úhradu vkladu pri podaní stávky v internetovej hre, a to za podmienok definovaných štatútom, bez jeho použitia v internetovej hre nemôže byť bonus vyplatený súťažiacemu (resp. ako hráčovi v internetovej hre) ako zostatok na hráčskom konte, a to ani pri zrušení hráčskeho konta, ani inak prevedený.

7. Získaný bonus nie je možné pripísať na hráčske konto, ktoré je zablokované alebo zrušené, v takomto prípade platí, že nárok na výhru zanikol.

8. Bonus nie je možné vymeniť za iné tovary a/alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby a môže byť použitý výlučne v súlade s týmto štatútom. Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži a nadobudnutím bonusu. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím príslušného počtu voľných spinov pre danú časť súťaže alebo výhry, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak.

9. Pri opakovanej registrácii hráčskeho konta hráč nemá nárok na získanie žiadnej výhry (príslušných bonusov) v tejto súťaži.
 

V. Porušenie podmienok súťaže

1          Organizátor si vyhradzuje právo pri akomkoľvek zneužití tejto súťaže súťažiacim, odňať príslušný počet voľných spinov pre danú časť súťaže alebo bonus ako výhru alebo vylúčiť súťažiaceho z ďalších marketingových aktivít organizátora.

2.         Organizátor súťaže si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania bonusov v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, právo zablokovať výhru až do prešetrenia prípadu a po potvrdení porušenia štatútu súťažiacim právo súťažiaceho vylúčiť zo súťaže a právo postupovať podľa predchádzajúcich bodov čl. V. tohto štatútu, a to aj so spätnou účinnosťou.
 

VI. Osobné údaje

 1. Spracúvanie osobných údajov bude prebiehať na základe nasledovného právneho základu:
  1. Splnenie podmienok pre účasť v bonusovej schéme – právnym základom spracúvania osobných údajov je akceptácia podmienok tejto aktivity – zmluva, v ktorej dotknutá osoba vystupuje ako jedna zo zmluvných strán
  2. Uchovanie pre účely plnenia povinností podľa osobitných predpisov – právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností podľa predpisov finančného práva
 2. Rozsah spracúvaných osobných údajov
  1. Osobné údaje hráčskeho účtu v zmysle Článku 3, bod 4. Všeobecných obchodných podmienok
 3. Uchovanie pre účely plnenia povinností podľa osobitných predpisov – meno, priezvisko, adresa, kontakt, dátum pripísania bonusu
 4. Viac informácií nájdete v informačnej povinnosti na webovom sídle prevádzkovateľa www.tipos.sk, v časti Ochrana súkromia – Marketing, Vyhlásenie o ochrane súkromia – hráči [marketing]

 

VII. Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky a prebieha v slovenskom jazyku. Súťaž bude prebiehať v období od zverejnenia tohto štatútu do 31.12.2024. 
 

VIII. Zverejnenie štatútu

Tento štatút bude zverejnený na www.tipos.sk v sekcii etipos a zároveň dostupný u organizátora.

 

IX. Účinnosť

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 29.12.2023.

 

X. Daňová povinnosť

Výhra je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; daň hradí súťažiaci, s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), ktorý je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov oslobodený od dane. Ak hodnota výhry presiahne sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu. Hodnotu výhry oznámi organizátor súťažiacemu pri nadobudnutí výhry.
 

XI. Osobitné a záverečné ustanovenia

1.         Účasť v súťaži je dobrovoľná. Zapojením sa do súťaže podľa čl. II. bodu 1 písm. f) štatútu, t.j. zadaním prvého promokódu podľa čl. III. bodu 3 písm. a) štatútu, vyjadruje súťažiaci svoj súhlas so štatútom ako pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že zadanie druhého promokódu alebo tretieho promokódu má vplyv na možnosť účasti v ďalších častiach súťaže, avšak už nie je súhlasom na zapojenie sa do súťaže.

2.         Organizátor si vyhradzuje právo jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá (štatút), a to bez akejkoľvek náhrady; ak zo všeobecne záväzných predpisov Slovenskej republiky nevyplýva inak.

3.         Za účasť v súťaži alebo za výhry nie je možné žiadať akúkoľvek inú náhradu alebo inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy; ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky nevyplýva inak.

4.         Tieto pravidlá súťaže (štatút) sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Táto súťaž je propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu predaja tovarov a služieb organizátora a nie je hazardnou hrou v súlade so zákonom č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tým nie je dotknuté ustanovenie čl. IV. štatútu, a to najmä bodu 2 tohto štatútu.

 

Zverejnené 29. 12. 2023

Hore