e-TEXAS HOLD´EM POKER (e-THP)


e-TEXAS HOLD’EM POKER (e-THP) je špecifický druh pokrovej kartovej hry. Hrá sa s Whistovými kartami (pokrové - 52 listov, hodnoty: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A). Hra prebieha na príslušnom hracom stole s počtom hracích miest 2 až 10. Na každom hracom stole musia hrať minimálne dvaja hráči. Táto hra je charakteristická tým, že hráči hrajú s 2 vlastnými zakrytými kartami a 5 spoločnými odkrytými kartami. Cieľom hry je zostaviť z týchto siedmich kariet päticu kariet, ktoré budú mať kombinačne najvyššiu pokrovú hodnotu.

Pravidlá hry

Hráč, ktorý sa prihlásil do internetovej multipokerovej herne pre hru e-Texas Hold’em Poker (e-THP) si môže vybrať druh hracieho stola, ku ktorému sa pridá (podmienkou prisadnutia k stolu, ako aj aktívneho zotrvania v hre, je prvotný prevod, prípadne doplnenie finančných prostriedkov hráča pri stole na úroveň predstavujúcu minimálne trojnásobok povinnej stávky – BB), alebo si môže otvoriť vlastný hrací stôl a bude očakávať, kto sa k nemu pridá. Vlastný stôl si hráči chránia heslom, ktoré si nastavia a tým zabezpečia, že si k danému stolu môže prisadnúť len ten, kto je oboznámený s heslom. V každej hre je určený jeden hráč, ktorý symbolicky rozdáva karty a je označený, alebo virtuálne vlastní tzv. označenie D (ako Dealer). Toto označenie sa po každej hre posunie o jedného hráča vždy v smere hodinových ručičiek. Hra začína vložením stávok naslepo (tzv. Blind stávok). Tieto stávky vytvoria základ banku, o ktorý sa bude následne hrať. Potom sa rozdajú každému hráčovi 2 zavreté karty a začne prvé stávkové kolo, kde hráči môžu vsádzať, privsadzovať, ale tiež položiť karty. Až sa stávky v tomto kole ustália, hra pokročí do ďalšej fázy zvanej FLOP. V tejto fáze dôjde k odkrytiu prvých 3 spoločných kariet na stole. Po odkrytí kariet nasleduje druhé stávkové kolo. Po ukončení druhého stávkového kola dôjde k odkrytiu štvrtej spoločnej karty. Táto fáza sa nazýva TURN. Potom nasleduje tretie stávkové kolo. Po dokončení stávok v treťom stávkovom kole hra pokročí do fázy RIVER, kde dôjde k odkrytiu poslednej spoločnej karty na stole. Hráči opäť začnú vsádzať (tzv. štvrté stávkové kolo) a po dokončení stávok nasleduje fáza SHOWDOWN, v ktorej dôjde k vyhodnoteniu hry a rozdeleniu výhry. Detailnejší popis jednotlivých fáz hry je popísaný nižšie.

Štruktúra stávkovania

Hra Texas Hold’em sa hrá s dvomi stávkami naslepo Blinds – Small (Malý) Blind a Big (Veľký) Blind. Blind sa musí vsadiť skôr, než hráči dostanú svoje karty. Hra e-THP sa hrá s tzv. štruktúrovaným stávkovaním. To znamená, že stávky sú vždy v konkrétnej výške. Konkrétna výška stávky je určená limitmi hracieho stola. Vďaka tomu si hráči môžu vybrať hru, ktorá zodpovedá čiastke, ktorú chcú riskovať. V prvých 2 kolách je stávka rovná spodnému limitu stola, v posledných 2 kolách je stávka rovná hornému limitu stola a maximálny počet zvyšovania stávok v jednotlivých kolách je 3.

Schéma hry

a) SMALL BLIND (SB), BIG BLIND (BB)
b) Rozdanie POCKET CARDS (dvoch kariet každému hráčovi)
c) I. STÁVKOVÉ KOLO
d) FLOP (rozdanie troch spoločných kariet)
e) II. STÁVKOVÉ KOLO
f) TURN (rozdanie štvrtej spoločnej karty)
g) III. STÁVKOVÉ KOLO
h) RIVER (rozdanie piatej spoločnej karty)
i) IV. STÁVKOVÉ KOLO
j) SHOW DOWN (záverečné odkrytie kariet a vyhodnotenie hry)


SMALL BLIND (SB), BIG BLIND (BB)

 1. Sú to slepé stávky. To znamená, že sú do hry vložené ešte pred tým, než hráč dostane svoje karty. Slepé stávky musia byť hráčmi do hry vložené, inak nie je možné začať hru. Dôvodom je, že v banku musia byť nejaké peniaze, o ktoré sa bude hrať. Pokiaľ by sa bank začal tvoriť až po rozdaní kariet, tak by takmer vždy nikto nehral, pokiaľ by nemal veľmi dobré karty. Tieto stávky v podstate odštartujú hru. SB je rovné polovici spodného limitu na stole, BB je rovné spodnému limitu stola. SB je nútený zaplatiť hráč označený značkou SB najbližšie vľavo od značky D v smere hodinových ručičiek. BB je nútený zaplatiť hráč označený značkou BB najbližšie vľavo od SB.
   
 2. K tomu, aby systém mohol určiť, kde sa bude v ďalšom kole nachádzať D, SB a BB je potrebné určiť okruh hráčov (tzv. Aktívni hráči), ktorí môžu tieto pozície obsadiť. Systém tak z týchto Aktívnych hráčov určí pozíciu D (posunutím o jedného Aktívneho hráča v smere hodinových ručičiek), ktorá podmieni následné umiestnenie SB a BB. Pri novom stole sa D stáva automaticky prvý hráč pri stole, teda ten, ktorý otvoril stôl.

Určenie aktívnych hráčov:

 • hráč, ktorému boli v predchádzajúcej hre rozdané karty a v súčasnom kole splnil všetky svoje povinnosti (BB, SB);
 • hráč, ktorý bol MISSED BLINDS (MB – definícia v časti „Zmeškané Blinds“) a jeho nová pozícia je za D a pred BB a v novom kole doplatil sumu MB;
 • hráč, ktorý bol MB a jeho nová pozícia je práve na BB a v novom kole zaplatil BB;
 • hráč, ktorý práve prisadol k stolu (nový hráč) a sadol si na pozíciu po D a pred SB a zaplatil BB.


Nový hráč, teda ten hráč, ktorý sa chce zapojiť do už otvorenej aktívnej hry alebo hráč, ktorý zmeškal zaplatenie blind, môže do hry vstúpiť kedykoľvek zaplatením „pokuty“ vo výške BB, inak čaká na označenie pozície D, BB alebo SB. Túto možnosť hráč dostáva ešte pred rozdaním 2 kariet. Po tejto fáze hra pokračuje ďalej, t. j. rozdajú sa 2 karty všetkým aktívnym hráčom a začína sa 1. stávkové kolo.

Rozdanie POCKET CARDS (dvoch kariet každému hráčovi)

Táto fáza prebieha automaticky a hráči ju nemôžu ovplyvniť. Každému hráčovi systém rozdá 2 zavreté karty (POCKET CARDS). Karty sa rozdávajú v smere hodinových ručičiek a to po 1 karte každému hráčovi. Ako prvú dostane kartu hráč sediaci najbližšie vľavo od DEALERA (D).

I. Stávkové kolo

Na SB a BB z predchádzajúcej fázy hry je možné pozerať ako na stávku (BET) a prisadenie (RAISE). Preto hráč, ktorý je na ťahu ako prvý, je hráč bezprostredne vľavo od hráča, ktorý vsadil BB. Táto pozícia (prvého ťahu) sa v tomto kole nazýva UNDER THE GUN. Znamená to, že hráč má najnevýhodnejšiu pozíciu, pretože sa musí rozhodovať ako prvý - bez znalosti toho, ako ostatní hráči zahrali. Hráči vsádzajú postupne jeden po druhom v smere hodinových ručičiek. Každý hráč má možnosť vyrovnať stávku, zvýšiť alebo položiť karty. Predchádzajúcu stávku môže hráč zvýšiť len o spodný limit stola a maximálne tak môže učiniť 3x. Všetky žetóny, ktoré do hry vsadí (tzn. hráč previedol CALL alebo RAISE), sa umiestnia pred hráča a sú nazývané LIVE BET.

Stávkové kolo je ukončené vo chvíli, keď sa vyrovnajú hladiny stávok všetkých hráčov. Hráč, ktorý vyvolal toto zvýšenie, nemá už v tomto kole možnosť hrať pretože hladina stávok sa vyrovnala a systém automaticky prejde do ďalšieho kola. Ešte predtým však všetky stávky ležiace pred hráčom presunie do banku (POT), aby v ďalšom stávkovom kole začínali stávky opäť od 0. Žetóny presunuté do banku už nie sú nazývané LIVE BET. V každom kole môže hráč zložiť karty, avšak ostáva v hre (SIT IN) alebo zvolí až pozíciu odsadeného hráča v tejto hre (SIT OUT). Jeho stávky však zostávajú v banku (POT).

FLOP

Táto fáza prebieha automaticky a hráči ju nemôžu ovplyvniť. V tomto stave systém zobrazí prvé 3 spoločné karty (Community Cards).

II. STÁVKOVÉ KOLO

Prvý hráč, ktorý má možnosť zahrať je bezprostredne naľavo od značky D. Keďže hladina stávok je na začiatku kola vždy vyrovnaná, má možnosť zahrať CHECK alebo učiniť stávku BET. Zbytok hry je rovnaký ako v prvom stávkovom kole. Pokiaľ by všetci hráči zahrali CHECK, hra automaticky pokročí do ďalšej fázy. Výška stávok v tomto kole je zhodná s prvým – Spodný limit stola.

TURN

Táto fáza prebieha automaticky a hráči ju nemôžu ovplyvniť. V tomto stave systém zobrazí 4. spoločnú kartu (Community Cards).

III. STÁVKOVÉ KOLO

Zhodné s II. stávkovým kolom. Líši sa len vo výške stávok. Stávka a prisadenie je teraz horný limit stola.

RIVER

Táto fáza prebieha automaticky a hráči ju nemôžu ovplyvniť. V tomto stave systém zobrazí 5. spoločnú kartu (Community Cards).

IV. STÁVKOVÉ KOLO

Zhodné s III. stávkovým kolom.

SHOWDOWN

V tejto fáze hry dochádza k vyhodnoteniu hry. Pokiaľ zostal v hre jediný hráč, automaticky vyhráva celú výšku banku a má na výber 2 možnosti – ukázať svoje karty alebo neukázať svoje karty. Pokiaľ v hre zostalo viac hráčov, postupuje sa nasledovne. Hráč ktorý vyvolal stávku (privsadenie) ako posledný, je nútený odkryť svoje karty ako prvý. Od tohto hráča pokračuje v smere hodinových ručičiek odkrytie kariet ďalších hráčov, ktorí majú lepšiu kombináciu než predchádzajúci hráč. Pokiaľ majú kombináciu horšiu, tak systém prehlási ich karty za MUCK. Hráčovi je umožnené tieto karty (MUCK) ukázať.

Vedľajší bank SIDE POT

V každom kole môže nastať situácia, že hráč nemá dostatok prostriedkov na dorovnanie stávok a môže potom vsadiť stávku tzv. ALL IN, kedy vkladá všetky svoje prostriedky do hry. Vtedy sa vytvára tzv. vedľajší bank (SIDE POT) pre hráčov, ktorí ostávajú v hre a hráč, ktorý vsadil ALL IN naň už nemá nárok.

Kombinácie kariet a ich ohodnotenie

Kombinácia pokrových kariet je tu zoradená od najnižšej po najvyššiu hodnotu:

 

High card (vysoká karta)

Päť nesúvisiacich kariet – nie pair, nie flush, nie straight. Nič, len najvyššia karta

One pair (pár)

Dve karty rovnakého symbolu a ostávajúce tri nesúvisiace karty

Two pairs (dva páry)

Dve karty prvého symbolu a dve karty druhého symbolu, piata nesúvisiaca karta

Three of a kind (trojica)

Tri karty rovnakého symbolu a dve nesúvisiace karty

Straight (špinavá postupka)

Päť kariet po sebe idúcich symbolov, ktoré nemajú všetky rovnakú farbu

Flush (farba)

Päť kariet rovnakej farby, ktoré netvoria straight

Full house

Tri karty rovnakého symbolu, a dve rovnaké karty druhého symbolu

Four of a kind (poker)

Štyri karty rovnakého symbolu, a jedna karta do počtu

Straight flush (čistá postupka)

Päť po sebe idúcich kariet, všetky karty rovnakej farby

Royal Straight Flush (kráľovská postupka)

Najlepší možný straight flush. Desiatka, Dolník, Kráľovná, Kráľ a Eso, všetky karty rovnakej farby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľom každého hráča je nájsť najvyššiu kombináciu pätice kariet zo siedmich kariet. Týchto pätíc je 21 (kombinácie bez opakovania). Pätica s najvyšším ohodnotením je najlepšia kombinácia daného hráča.

Vyhodnotenie hry

Pravidlá pre vyhodnotenie:

 1. Vyhodnocuje sa najlepšia dosiahnutá kombinácia každého hráča. Táto výsledná kombinácia sa môže skladať z 2 hráčových kariet a 3 spoločných, alebo z jednej hráčovej karty a 4 spoločných alebo taktiež z 5 spoločných kariet. Pokiaľ by v poslednom menovanom prípade žiadny z hráčov nemal lepšiu kombináciu ako tú, ktorá sa skladá z 5 spoločných kariet, tak dochádza k zhode a bank si hráči rozdelia.
 2. Hand je hodnotený najskôr podľa kategórie, potom podľa individuálnej hodnoty jednotlivých kariet.
 3. Pri zhodách dosiahnutých kombinácii rozhoduje KICKER (22335 > 22334).
 4. Farba nerozhoduje.
 5. Full house je hodnotený najskôr podľa trojice (77766 > 555QQ).


Poplatok

Poplatok je oficiálna platba, ktorú platia hráči prevádzkovateľovi hry e-THP. Poplatok prestavuje 2% z objemu dosiahnutej výhry v každej hre. Poplatok sa odpočítava z dosiahnutej výhry na konci každej úspešne dokončenej hry (dokončená hra, v ktorej zostal aspoň 1 hráč). Celková suma poplatku sa zaokrúhľuje na celé 5-centy hore.

Druhy hracích stolov a ich limity

Stôl 0,50 € – 1 €
I. a II. kolo Základná stávka je 0,50 € a môže sa 3x zvýšiť o 0,50 €, t.j. 4x0,50 € = 2 €
  Maximálny vklad na jedno kolo stola je 20 €
III. a IV. kolo Základná stávka je 1 € a môže sa 3x zvýšiť o 1 € , t.j. 4x1 € = 4 €
  Maximálny vklad na jedno kolo stola je 40 €
Maximálna možná výhra na jednu hru = 20 € + 20 € + 40 € + 40 € = 120 €
Stôl 5 € – 10 €
I. a II. kolo Základná stávka je 5 € a môže sa 3x zvýšiť o 5 € , t.j. 4x 5 € = 20 €
  Maximálny vklad na jedno kolo stola je 200 €
III. a IV. kolo Základná stávka je 10 € a môže sa 3x zvýšiť o 10 € , t.j. 4x10 € = 40 €
  Maximálny vklad na jedno kolo stola je 400 €
Maximálna možná výhra na jednu hru = 200 € + 200 € + 400 € + 400 € = 1 200 €
Stôl 10 € – 20 €
I. a II. kolo Základná stávka je 10 € a môže sa 3x zvýšiť o 10 € , t.j. 4x10 €= 40 €
  Maximálny vklad na jedno kolo stola je 400 €
III. a IV. kolo Základná stávka je 20 € a môže sa 3x zvýšiť o 20 € , t.j. 4x20 € = 80 €
  Maximálny vklad na jedno kolo stola je 800 €
Maximálna možná výhra na jednu hru = 400 € + 400 € + 800 € + 800 € = 2 400 €
Stôl 20 € – 40 €
I. a II. kolo Základná stávka je 20 € a môže sa 3x zvýšiť o 20 €, t.j. 4x20 € = 80 €
  Maximálny vklad na jedno kolo stola je 800 €
III. a IV. kolo Základná stávka je 40 € a môže sa 3x zvýšiť o 40 €, t.j. 4x 40 €= 160 €
  Maximálny vklad na jedno kolo stola je 1 600 €
Maximálna možná výhra na jednu hru = 800 € + 800 € + 1 600 € + 1 600€ = 4 800 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Vklad môže byť v každom kole hry navýšený maximálne 3 x.

Vzorec pre výpočet maximálneho banku (maximálny pot MP) = maximálna možná výhra pre známy dolný limit (LL): 
MP = LL x 240

Vzorec pre výpočet maximálneho banku (maximálny pot MP) = maximálna možná výhra pre známy horný limit (HL): 
MP = HL x 120

Slovník pojmov

ALL-IN To nastane, ak hráč nemá dosť žetónov na pokrytie plnej výšky stávok a umiestni zostávajúcu čiastku do banku. Hráč tak súperí o bank v pomere, v akom doň prispel. Nasleduje vytvorenie vedľajšieho banku, o ktorý hrajú iba ostatní hráči. Hráč hrajúci All-in nemá na vedľajšom banku žiadny podiel. Príklad: "Chudák Štefan - mal fullhouse proti postupke, ale v druhej stávke bol All-in." (to znamená, že Štefan vyhrá len bank v stave, kedy začal byť All-in) All-in sa taktiež použije, keď ste odpojení
ALL-IN ochranný Hráč, ktorému vypadlo z akéhokoľvek dôvodu spojenie so serverom v priebehu rozohranej hry týmto mechanizmom nepríde o peniaze vložené do hry. Systém z jeho poslednej uskutočnenej stávky urobí klasický ALL-IN a vytvorí sa tak SIDE POT, o ktorý hráč hrá
Ante Toto je prvá stávka umiestnená každým hráčom predtým, než sú rozdané karty. Slepé stávky sú špeciálne formou ante a používajú sa v Texas Hold’em, viď 'Blind' nižšie
Bet (stávka) Na začiatku každého kola sa musí najprv podať stávka. Až potom je možné volať (CALL), privsadzovať (RAISE), pasovať (FOLD) v niektorých prípadoch (CHECK). Na BLINDs v PRE-FLOP-ovej fáze sa nazerá ako na stávku a zvýšenie. Preto samotné prvé kolo nezačína stávkou ale už volaním, zvýšením a pod.
Bet limits (Limit stávok) Limity stávok určujú maximálne a minimálne výšky žetónov, ktoré hráč môže vsadiť. Napr. v 0,50 €/1,00 € v hre je limit minimálnej stávky 0,50 € a limit maximálnej stávky je 1 €
Blinds 
Veľký blind / Malý blind
Blinds sú slepé stávky. To znamená, že sú do hry vložené ešte pred tým, než hráč dostane svoje karty. Dôvod je, že v banku musia byť nejaké peniaze, o ktoré sa bude hrať. Pokiaľ by sa bank začal tvoriť až po rozdaní kariet, tak by takmer vždy nikto nehral, pokiaľ by nemal veľmi dobré karty. Tieto 2 stávky v podstate odštartujú hru. SB je rovný polovici spodného limitu stola, BB je rovný spodnému limitu stola. SB je nútený zaplatiť hráč najbližšie vľavo od značky D. BB je nútený zaplatiť hráč bezprostredne vľavo od SB. Fáza umiestňovania Blinds na stôl sa taktiež nazýva PRE-FLOP-ová
Board (Spoločné karty na stole) Všetky spoločné karty – flop, turn a river dokopy
Buton D/(Značka D) Značka vo forme kolieska s písmenom D na stole, ktoré označuje, kto je aktuálny dealer. Toto označenie je umiestnené pred niektorým hráčom
Call (volať, potvrdiť) Potvrdenie stávky, ktorá bola uzavretá
Cap (posledné zvýšenie) Umiestnenie posledného zvýšenia povoleného v stávkovom kole
Centre Pot (Centrálny/Hlavný bank) Hlavný (prvý) bank vytvorený počas pokrovej hry. Odlišuje sa od jedného či viacerých 'druhých' bankov, ktoré sa vytvárajú, pokiaľ je jeden či viac hráčov All-in. Nazýva sa taktiež 'hlavný bank'
Check (Zdržanie sa stávky) Neumiestnenie stávky s možnosťou dorovnať alebo zvýšiť neskôr v stávkovom kole. Ekvivalent vsadenia čiastky nula eur.. Inak povedané: Mať možnosť vsadiť, ale i odmietnuť ju. Hráč nemôže oznámiť "check", pokiaľ vsadil niekto iný; v takom prípade musí stávku potvrdiť (call), zvýšiť (raise) alebo oznámiť pass (fold). Keď ale nikto nevsadil, môže hráč oznámiť check, čím dáva možnosť vsadiť ďalšiemu hráčovi
Community Cards (Spoločné karty) Ekvivalent Board. Päť kariet, ktoré sú otočené lícom nahor na stole
Complete Hand (Úplná kombinácia) Kombinácia, ktorá je definovaná všetkými piatimi kartami - postupka, jedna farba, fullhouse, štvorica alebo jednofarebná postupka
Connector Úvodná dvojica kariet v Hold'em, v ktorej idú obe karty hodnotovo za sebou. Príklady: Pikový kráľ a dáma alebo 7 a 6 akejkoľvek farby
Dead / Live Bet Dead bet je umiestená rovno do banku a nie je považovaná za aktuálnu stávku hráča. Live bet je umiestená pred hráča a je považovaná za aktuálnu stávku
Dolný / Horný limit stola Tieto limity jasne určujú štruktúru stávok. Prvé stávkové kolá sa vsádza a prisadzuje dolný limit, ostatné kolá sa vsádza horný limit stola
Dominated Hand Kombinácia, ktorá takmer vždy prehrá proti lepšej kombinácii, ktorú ľudia obvykle hrajú. Napríklad kombinácia K3 "dominuje" KQ. S výnimkou silných spoločných kariet flop (napr. 3-3-x, K-3-x), vždy proti KQ prehrá
Flop Spoločné označenie prvých troch spoločných kariet, položených na stôl lícom nahor
Gutshot Straight (Doplnenie postupky) Postupka doplnená "vnútri". Ak máte 9s-8s, flop bude 7c-5h-2d a turn bude 6c, doplnili ste postupku
Hrade-Up (Hra proti jednému protihráčovi) Hra, v ktorej súperia len dvaja hráči - "Po štvrtej karte zostali len dvaja"
Hit (Trefa) Napríklad ako "ten flop sa trafil." Znamená to, že flop obsahoval karty, ktoré pomohli Vašej kombinácii. Ak máte AK a flop obsahuje K-7-2, trafili ste
Hráč Nehrajúci Hráč, ktorému nemôžu byť rozdané v danej hre karty. Môže to byť z dôvodu, že je to nový hráč, ktorý nezaplatil BB, alebo nový hráč na pozícii po BB a pred D, na ktorej nemôže hrať. Alebo to môže byť pokračujúci hráč, ktorý je v stave SIT OUT
Hráč Hrajúci Je hráč, ktorý má splnené pre danú hru všetky svoje povinnosti – sú mu v danej hre rozdané karty
Kicker (Doplnková karta) Nepárová karta používaná k určeniu lepšej z dvoch takmer ekvivalentných kombinácií. Predpokladajme napríklad, že máte eso a kráľa (AK) a Váš protihráč má eso a dámu (AQ). Pokiaľ flop obsahuje eso, obaja máte pár es, ale Vy máte ako doplnkovú kartu kráľa. Doplnkové karty môžu byť v Hold'em veľmi dôležité
Minimálny / Maximálny kredit stola Každý stôl má nastavenú minimálnu a maximálnu istinu, ktorú hráč k tomuto stolu môže priniesť. V priebehu hry sa pravdepodobne niektorí z hráčov dostanú mimo tieto limity, ale limit platí pre príchod k stolu
Muck Výraz, ktorý sa používa, keď zložíte karty proti víťaznej kombinácii alebo keď vyhráte bank, bez toho aby na Vás niekto dorovnal
Nuts Najlepšia možná kombinácia vzhľadom k spoločným kartám na stole. Pokiaľ sú na stole Ks-Jd-Ts-4s-2h, tak As-Ds predstavujú nuts. Občas môžete počuť tento výraz použitý na najlepšiu možnú kombináciu v určitej kategórii, i keď to nie je celkovo najlepšia kombinácia. Ak má niekto vo vyššie uvedenom príklade Ah-Qc, v uvedenej hre môže povedať, že má "nut straight" (najlepšiu postupku)
Out Karta, ktorá zmení Vašu kombináciu na víťaznú. Obvykle sa používa v množnom čísle. Príklad: "Akákoľvek piková karta mi vytvorí farbu, takže mám deväť outs."
Over Card (Vyššia karta) Karta vyššia než akákoľvek karta v spoločných kartách. Pokiaľ máte napríklad AQ a flop bude mať J-7-3, nemáte pár, ale máte dve vyššie karty
Over pair (Vyšší pár) Pár zakrytých kariet vyšší než akákoľvek karta flopu. Ak máte QQ a flop obsahuje J-8-3, máte vyšší pár
Play the Board (Hrať zo spoločných kariet) Vyložiť kombináciu, ak Vaše karty nevytvoria lepšiu kombináciu, než je vyložená v spoločných kartách. Ak máte napríklad 22 a spoločné karty sú 4-4-9-9-A (a nie je možná jednofarebná kombinácia), tak musíte 'hrať zo spoločných kariet' - najlepšia možná kombinácia, ktorú môžete vytvoriť, neobsahuje žiadnu z Vašich kariet. Keď hráte zo spoločných kariet, najlepšie, čo môžete urobiť, je rozdeliť sa o bank so všetkými zostávajúcimi hráčmi
Pocket/Pocket Cards/ Hole (Karty hráča) Vaše unikátne karty, ktoré môžete vidieť len Vy. Napríklad:"Vo svojich kartách mal šestky" (pár šestiek), alebo "Mal som vo svojich kartách eso a kráľa." Hovorí sa im tiež "zakryté karty"
Pocket Pair Pár zložený z Pocket cards
Pot Limit (Obmedzenie do úrovne banku) Verzia hry, v ktorej môže hráč vsadiť až do výšky peňazí v banku, kedykoľvek je na rade s akciou. Podobne ako u hry bez obmedzenia, je to hra veľmi odlišná od limitovaného pokru
Quads (Poker) Štyri karty rovnakej hodnoty
Rake (Poplatok) Čiastka peňazí odpočítaná z každého banku hry – poplatok prevádzkovateľovi
Rank (Hodnota) Numerická hodnota karty (na rozdiel od farby). Príklad: "dolník", "sedem"
River Piata a posledná spoločná karta, položená lícom nahor. Známa taktiež ako "Fifth Street". Metafory ohľadne rieky (river) sú jedny z najcennejších klišé v pokri, napr. "utopil sa v rieke"
Same Suit (farba) Hráč má farbu
Scare (Hrozba) Karty alebo kombinácia kariet, ktoré môžu poskytnúť inému hráčovi výhodu nad Vašimi zakrytými kartami. Napr. tri po sebe idúce alebo blízke karty môžu veľmi dobre niekomu umožniť doplnenie postupky
Second Pair (Druhý pár) Pár s druhou najvyššou kartou vo flope. Ak máte As-Ts a vo flope bude Kd-Th-6c, získate druhý pár
Set (Trojica) Tri karty rovnakej hodnoty, keď máte dve z nich v ruke a jedna je vyložená na stole
Short Stack (Málo žetónov) Počet žetónov, ktorých nie je veľmi veľa v porovnaní s inými hráčmi pri stole. Ak máte pred sebou 1 € a všetci ostatní pri stole majú cez 10 € , hráte s malým počtom žetónov
Showdown/Show Down (Vyloženie kariet) Showdown (písané spolu) je záverečná fáza hry, kedy dochádza k odkrytiu kariet. Show-Down (písané zvlášť) sa najčastejšie používa pre pomenovanie samotného aktu odkrytia kariet
Side Pot (Vedľajší/Druhý bank) Vytvorený bank, v ktorom hráč nemá žiadny podiel, pretože mu došli žetóny. Príklad: Adam vsadí 1 € , Jozef dorovná 1 € a Anička dorovnáva, ale ostáva jej iba 0,50 € . Vytvorí sa druhý bank 1,50 € , ktorý môže vyhrať buď Adam alebo Jozef, ale nie Anička. Každá ďalšia stávka, ktorú umiestni Adam a Jozef, ide do tohto druhého banku. Anička stále môže vyhrať všetky peniaze v pôvodnom „centrálnom“ banku
Sit-Out (Odsadnutie) Hráč, ktorý sa rozhodne zostať pri stole, ale nezúčastniť sa hry. Keď si hráč opäť prisadne, musí zaplatiť povinný poplatok, pokiaľ značka dealera prešla okolo jeho miesta
Split Pot (Rozdelený bank) Bank, ktorý je rozdelený medzi dvoch alebo viacerých hráčov, pretože majú ekvivalentné kombinácie
Split Two Pair (Delené dva páry) Kombinácia s dvoma pármi, v ktorej sa jedna z každej hodnoty vašich kariet nachádza taktiež na stole. Príklad: máte T9, flop je T-9-5, máte delené dva páry. Porovnaj s dvoma pármi, keď je pár vyložený na stole. Príklad: máte T9, flop je 9-5-5
Stack Žetóny pred hráčom. "Vaša zásoba žetónov je 20 000"!
Suited Cards (Vhodné farby) Karty, ktoré sú vhodné čo do hodnoty, farby alebo kombinácie oboch. Vaše zakryté karty ako AsKs, 8c9d, Dh6h. Prvý príklad vám môže poskytnúť flush alebo postupku, druhý sa hodí do postupky a tretí sa hodí pre flush
Table Stakes (Stávky u stola) Pravidlo, ktoré znamená, že hráč nesmie v priebehu hry previesť k stolu ďalšie peniaze. Do aktuálneho banku môže investovať iba čiastku peňazí, ktorú má k dispozícii v zostatku pri stole. Pokiaľ mu v priebehu hry dôjdu žetóny, vytvorí sa druhý bank, v ňom nemá žiadny podiel (viď All-In). Každý poker v kasíne používa toto pravidlo
Top Pair (Najvyšší pár) Pár s najvyššou kartou vo flope. Ak máte As-Qs a vo flope bude Qd-Th-6c, dostali ste vo flope najvyšší pár
Trips (Trojica) Tri karty rovnakej hodnoty
Turn Štvrtá spoločná karta, položená lícom nahor. Známa taktiež ako "Fourth Street"
Under the Gun (Na muške) Pozícia hráča, ktorý v 1. stávkovom kole je na ťahu ako prvý (hráč bezprostredne po BB). V ostatných kolách už nemá zmysel toto označenie používať, pretože 1. hráč na ťahu môže zvoliť CHECK
Value Ako v spojení "bet for value". To znamená, že by ste v skutočnosti chceli, aby protihráči vašu stávku dorovnali (na rozdiel od „blafovania“). Obecne je to preto, že máte najlepšiu kombináciu

Hand nicknames (prezývky kariet na ruke):

AA Pocket Rockets, Bullets, American Airlines
KK Cowboys, King Kong
QQ Double date, Canadian Aces, Siegfried and Roy
JJ Fish hooks
99 German virgin
88 Snowmen
77 Sunset strip
66 Route 66
55 Speed limit
44 Magnum, Sail boat
33 Crabs
22 Ducks
AK Big slick
AQ Big chick
AJ Black Jack, Jack-ass
KQ Royalty, Marriage
KJ Kojak
J5 Jackson five
Q3 Gay waiter
95 Dolly Parton
A8 Dead man’s hand (hráč Wild Bill Hickok bol zastrelený v roku 1876 po víťazstve vďaka tejto kombinácii)
K9 Canine
J4 Flat tyre

Pokerový slang

 

Nh Nice hand
Vnh Very nice hand
Gg Good going
Lol Laugh out loud
Tu Thank you
Wtf What the f***?
st8 Straight
Wp Well played

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prerušenie spojenia v hre

V prípade, ak sa preruší spojenie zo strany hráča kvôli prekročeniu časového limitu alebo napríklad v dôsledku technickej chyby poskytovateľa internetových služieb, uplatňuje sa pravidlo definované na stránke http://tipos.sk (počas neprítomnosti hráča systém preberá hru za hráča). Prevádzkovateľ hry nehradí žiadne straty, ktoré eventuálne vzniknú hráčovi v tejto súvislosti.

Turnaje e-Texas Hold’em Poker

TIPOS môže usporiadať na stránkach herne e-Texas Hold‘em Poker internetové turnaje tejto hry.

Základné predpoklady

 1. turnaj môže byť platený alebo zadarmo (tzv. Freeroll turnaj),
 2. účasť v turnaji je povolená len registrovaným hráčom na http://tipos.sk,
 3. každý hráč môže byť v jednom turnaji s jedným hráčskym kontom registrovaný len raz,
 4. turnaj môže byť za určitých podmienok zrušený,
 5. rozsadenie hráčov medzi stoly je náhodné,
 6. hry na jednotlivých stoloch prebiehajú podľa pravidiel No-Limit Texas Hold’em Poker.

Vyhlásenie turnaja

TIPOS vyhlasuje turnaj vypísaním v zozname turnajov na stránkach http://tipos.sk. Vyhlásený turnaj obsahuje minimálne nasledovné údaje:

 1. názov turnaja,
 2. dátum a čas začiatku turnaja,
 3. typ turnaja (platený / freeroll),
 4. registračný (registration fee) a vstupný poplatok (buy in) v prípade plateného turnaja,
 5. minimálny a maximálny počet hráčov,
 6. spôsob navyšovania slepých stávok a poplatkov (ante),
 7. zoznam cien.

Registrácia

Hráč sa do turnaja zaregistruje kliknutím na zodpovedajúcu ikonu v detaile konkrétneho turnaja. V prípade plateného turnaja musí mať hráč v čase registrácie na svojom hráčskom konte dostatočné množstvo prostriedkov na zaplatenie registračného poplatku (registration fee) a aj vstupného poplatku do turnaja (buy in). Po potvrdení registrácie do turnaja sú tieto poplatky okamžite stiahnuté z hráčskeho konta hráča a hráč je zapísaný do zoznamu registrovaných hráčov pre daný turnaj. Počas trvania registrácie do turnaja môže hráč svoju registráciu kedykoľvek zrušiť a to kliknutím na zodpovedajúcu ikonu v detaile turnaja, do ktorého je už zaregistrovaný. V takom prípade mu budú vrátené všetky zaplatené poplatky súvisiace s daným turnajom.

Priebeh hry

Turnaj začína spravidla v čase uvedenom v informáciách o turnaji v zozname turnajov. Hráč do turnaja vstupuje kliknutím na zodpovedajúcu ikonu v detaile konkrétneho turnaja. Po vstupe do turnaja je hráč náhodným spôsobom umiestnený k jednému zo stolov určených pre turnaj.

Každý hráč vstupuje do turnaja s rovnakým, fiktívnym, obnosom (žetónmi), s ktorým začína hrať. Počas hry je u hráča neustále sledovaný jeho aktuálny počet žetónov. V prípade, že o všetky žetóny príde, z turnaja vypadáva a je zaznamenané jeho umiestnenie. Pokiaľ na konci hry vypadlo viac hráčov naraz, ich poradie je dané počtom žetónov na začiatku poslednej hry (viac znamená lepšie). Ak mali na začiatku poslednej hry rovnaký počet žetónov, umiestňujú sa podľa toho, v akom poradí hrali All-in (skôr znamená lepšie). V prípade, že hrali hráči rovnaký All-in v hre Hand by hand v rovnakej pozícii a fáze hry, je ich poradie určené poradím stola (nižšie číslo stola znamená lepšie). Poradie hráčov je rovnakým spôsobom zaznamenané aj v prípade ukončenia turnaja podľa určeného dátumu a času konca turnaja v definícii turnaja a tiež v prípade ukončenia turnaja TIPOS-om.

V priebehu hry, počas vypadávania hráčov systém znižuje počet stolov presádzaním hráčov tak, aby bol počet hráčov pri stoloch vyrovnaný, aby bol počet stolov čo najnižší a zároveň boli stoly čo najviac zaplnené. To všetko pri dodržaní daného maximálneho počtu hráčov pri stole.

Samotná hra sa riadi pravidlami No-Limit Texas Hold’em Poker. Riadenie hry zabezpečuje systém herne Texas Hold’em Poker s nasledovnými rozdielmi:

 1. slepé stávky sú platené automaticky, aby sa zabránilo zdržovaniu hry,
 2. slepé stávky sú v takej výške a zvyšujú sa tak, ako je uvedené v definícii turnaja,
 3. každý hráč pri vstupe do hry (hand) zaplatí poplatok (ante), ktorý je definovaný v definícii turnaja.

Počas neprítomnosti hráča systém preberá hru za hráča tak, že hráčovi riadne rozdáva karty, automaticky za hráča platí poplatky (blinds, ante) a hrá systémom check /fold. Takáto situácia nastane ak hráč:

 1. včas do turnaja nevstúpil,
 2. počas hry turnaj opustil (sit out),
 3. prestal hrať a nereaguje na hru v časovom limite,
 4. stratil spojenie so serverom TIPOS-u.

Hráč má možnosť vrátiť sa do turnaja a pokračovať v hre (sit in). Vtedy preberá nad hrou kontrolu a systém prestáva simulovať jeho hru.

Počas hry môžu byť vyhlásené pravidelné prestávky, na ktoré je hráč upozornený. Čas určený na prestávku sa začína počítať po dohratí hry na stole, ktorý vstúpil do prestávky ako posledný, preto prestávka môže trvať na rôznych stoloch rôzne dlhú dobu. Po uplynutí času určeného na prestávku sa začína hrať na všetkých stoloch súčasne.

V pokročilej fáze turnaja, po zredukovaní počtu hráčov a rovnako aj počtu stolov dôsledkom presádzania hráčov systém automaticky prejde na systém hrania „Hand by hand“. Znamená to, že hra na jednotlivých stoloch je synchronizovaná, t.j. s ďalšou hrou na stole sa čaká, kým neskončí hra aj na ostatných stoloch, až potom začína každá ďalšia hra na všetkých stoloch súčasne. Takto je zabezpečené objektívne určenie finálneho poradia najlepšie umiestnených hráčov.

Ukončenie turnaja

Turnaj je ukončený v prípade, ak:

 1. posledný hráč získal všetky žetóny,
 2. alebo nastal čas ukončenia turnaja uvedený v definícii turnaja,
 3. alebo došlo k ukončeniu turnaja TIPOS-om.

V prípade ukončenia turnaja časom definovaným v definícii turnaja alebo TIPOS-om, je vytvorené zvyšné poradie hráčov podľa aktuálnej výšky výhry v okamihu ukončenia turnaja (viac znamená lepšie). Ak majú viacerí hráči v tomto momente rovnakú výhru, ich poradie sa určí podľa poradia stola a poradia miesta hráča pri stole (nižšie znamená lepšie).

TIPOS má právo turnaj ukončiť aj zrušením v jeho priebehu:

 1. v prípade podozrenia z podvodu*,
 2. v prípade neetického hrania*,
 3. v definícii turnaja bol prevádzkovateľom chybne zadaný parameter turnaja,
 4. v prípade vyskytnutia technickej poruchy systému na strane prevádzkovateľa.

* (TIPOS má z rovnakých dôvodov právo z turnaja v jeho priebehu vylúčiť konkrétneho hráča. Takto vylúčený hráč je v hre ďalej zastupovaný systémom, rovnako, ako v prípade odchodu alebo straty spojenia). V takom prípade sa poradie hráčov nevytvára a nebudú vyplatené žiadne ceny, hráčom budú vrátené všetky zaplatené poplatky súvisiace s daným turnajom.

Ceny a výhercovia

Jednotlivé ceny za umiestnenie v turnaji sú súčasťou definície turnaja. Ceny môžu byť charakteru:

 1. percentuálny podiel z banku tvoreného súčtom vstupných poplatkov (buy in) všetkých registrovaných hráčov (len platené turnaje);
 2. marketingová čiastka použiteľná na tipovanie alebo hry na http://tipos.sk;
 3. vecné ceny (upomienkové predmety, lístky na podujatia, ...);
 4. postup do živého turnaja v kasíne;
 5. iné.

V prípade výhier podielu z banku v platených turnajoch, sú tieto automaticky pripísané na hráčske kontá výhercov po skončení turnaja. Výherná listina v definícii turnaja je automaticky doplnená o výhercov na jednotlivých miestach.

Ošetrenie v prípade chyby systému

V prípade, ak nastane nepredvídateľná chyba v systéme:

 1. sú prerušené všetky bežiace hry a táto skutočnosť je oznámená všetkým hrajúcim hráčom,
 2. hráčom sa obnoví žetónový obnos zo začiatku prerušenej hry,
 3. prerušená hra sa odohrá od začiatku,
 4. pokiaľ charakter závady nedovoľuje v ďalšej hre pokračovať, turnaj je zrušený a hráčom budú vrátené všetky zaplatené poplatky súvisiace s daným turnajom.
Obľúbené