Poker night

 

Ako hrať?

  • Hrajte denne prvý pokerový turnaj Slovak holdem so začiatkom o 20:00 a Tipos holdem v sobotu a nedeľu večer so začiatkom o 21:00 a zbierajte týždenné odmeny.
  • 16 najaktívnejších hráčov si týždenne rozdelí bonusy v hodnote 140€.
  • Za každé úspešné umiestnenie v pokerovom turnaji Slovak holdem so začiatkom o 20:00 a Tipos holdem so začiatkom o 21:00 získavate body. Čím viac vyhrávate, tým vyššia odmena vás čaká.

 

Hraj poker na eTIPOS.sk
 

 

ŠTATÚT BONUSOVEJ SCHÉMY – JEDNO KOLO

„POKER NIGHT“

Preambula

Tento štatút bonusovej schémy „Poker Night“ (ďalej aj ako “aktivita“) je záväzným dokumentom, ktorý v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom (ďalej aj ako “Všeobecné obchodné podmienky“) upravuje pravidlá tejto aktivity a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj ako “štatút“).

I. Organizátor aktivity

Vyhlasovateľom a organizátorom tejto aktivity je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej aj ako “organizátor“).

II. Podmienky účasti

Tejto aktivity sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá:

a) dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony,

b) nie je zapísaná v registri vylúčených osôb,

c) v čase trvania tejto aktivity má zriadené hráčske konto s plnou funkcionalitou na www.tipos.sk v sekcii etipos v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami a

d) súhlasí s podmienkami tejto aktivity;

(ďalej aj ako “hráč“).

III. Trvanie aktivity

Táto aktivita je časovo ohraničená a prebehne od zverejnenia na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na www.eTIPOS.sk do 27. 12. 2020. Organizátor si vyhradzuje právo túto aktivitu kedykoľvek a bez náhrady prerušiť alebo zrušiť.

IV. Pravidlá aktivity

1. Do týždenného rebríčka Pokerových turnajov marketingovej aktivity „Poker Night“ na https://poker.etipos.sk/Tournaments.aspx sa započítavajú všetky body získané hráčom v priebehu týždňa z prvých pokerových turnajov Slovak holdem určených organizátorom so začiatkom po 19:00 hod. (spravidla o 20:00 hod) a z prvých turnajov Tipos holdem určených organizátorom so štartom o 19:00 hod (cez víkend s možným štartom po 18:00 hod.), alebo so štartom neskôr podľa určenia organizátora. Rovnako aj z turnaja Tipos holdem 500€ so štartom v nedeľu spravidla po 20:40 hod.

2. Nový hrací týždeň začína prvým bodovaným turnajom v prvý pracovný deň a končí posledným turnajom týždňa z nedele večera. V prípade pracovného voľna v prvom dni (v prvých dňoch) nového týždňa sa uzavretie poradia posúva na prvý pracovný deň o 4:00 hod.

3. Organizátor si počas trvania aktivity vyhradzuje právo upraviť počet turnajov ako aj zmeniť bodovanie za umiestnenie v jednotlivých turnajoch. Zmeny budú včas a jasne vyznačené a oznámené organizátorom.

4. Hráči, ktorí získali za hrací týždeň najviac bodov za umiestnenie v jednotlivých bodovaných turnajoch (viď čl. V. tohto štatútu), budú odmenení okamžitým bonusom v podobe bonusu na hranie podľa bodu 6 tohto článku podľa nasledovného kľúča (zverejnené na https://poker.etipos.sk/Tournaments.aspx):

1. miesto ...................... 30 EUR

2. miesto ....................... 25 EUR

3. miesto ....................... 20 EUR

4. miesto ....................... 15 EUR

5. miesto ....................... 10 EUR

6. miesto ....................... 5 EUR

7. miesto ....................... 5 EUR

8. miesto ....................... 5 EUR

9. miesto ....................... 5 EUR

10. miesto ...................... 5 EUR

11. miesto ...................... 3 EUR

12. miesto ...................... 3 EUR

13. miesto ...................... 3 EUR

14. miesto ...................... 2 EUR

15. miesto ...................... 2 EUR

16. miesto ...................... 2 EUR.

5. Nárok na účasť v aktivite zaniká v momente ukončenia aktivity podľa čl. III. tohto štatútu.

6. Bonus podľa bodu 4 tohto článku štatútu bude hráčovi pripísaný na hráčske konto (navýšením stavu hráčskeho konta) do 5 pracovných dní od splnenia všetkých podmienok na vznik nároku na tento bonus podľa tohto štatútu. Bonus podľa tohto štatútu je možné použiť výlučne na určené hazardné hry v internetovej herni (t.j. v určených internetových hrách), a to tých, ktoré sú uvedené v sekcii Kasíno, a to za podmienok určených Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom.

7. Z použitia bonusu ako vkladu do hazardnej hry (internetovej hry) v internetovej herni sú vylúčené hazardné hry (internetové hry): všetky ruletové hry a všetky Texas Hold´em stoly.

8. Pripísaný bonus sa pri vkladoch do určených hazardných hier (internetových hier), v ktorých je možné ho využiť, čerpá prednostne zo stavu hráčskeho konta (pred inými prostriedkami na hráčskom konte).

9. Bonus je platný, t.j. je možné ho využiť v súlade s týmto štatútom najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa pripísanie, pričom ak v určenej dobe bonus nie je využitý, bude organizátorom odpísaný zo stavu hráčskeho konta.Organizátor môže rozhodnúť, že v špecifických prípadoch (napr. z osobitných technických dôvodov) je možné bonus využiť v dlhšej dobe odo dňa jeho pripísania na hráčske konto.

10. Zostatok bonusu (vo výške nevyčerpaného kreditu na hráčskom konte) nie je možné nijako prevádzať, a to ani na bankový účet hráča, použitie a prevody bonusov sa spravujú Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom.

11. Získaný bonus nie je možné pripísať na hráčske konto, ktoré je zablokované alebo zrušené.

12. Bonus nie je možné vymeniť za iné tovary a/alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby a môže byť použitý výlučne v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom. Organizátor nehradí hráčom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v aktivite a nadobudnutím bonusu. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím bonusu, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak.

13. Bonus je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; daň hradí hráč, s výnimkou bonusu v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), ktorý je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov oslobodený od dane. Ak hodnota bonusu presiahne sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu. Hodnotu bonusu oznámi organizátor hráčovi pri nadobudnutí bonusu.

V. Bodovanie

Body za konkrétny turnaj a umiestnenie (zverejnené na https://poker.etipos.sk/Tournaments.aspx):
 

Slovak holdem:

1. miesto 10 bodov

2. miesto 8 bodov

3. miesto 6 bodov

4. miesto 4 body

5. miesto 2 body

 

Tipos holdem 

1. miesto 14 bodov

2. miesto 12 bodov

3. miesto 10 bodov

4. miesto 8 bodov

5. miesto 6 bodov

 

Tipos holdem 500€ (turnaj hraný v nedeľu večer so štartom spravidla po 20:40 hod.)

1. miesto 20 bodov

2. miesto 14 bodov

3. miesto 12 bodov

4. miesto 10 bodov

5. miesto 8 bodov

6. miesto 6 bodov

7. miesto 4 body

8. miesto 2 body.

 

Priebežné poradie získaných bodov je zverejňované v rebríčku na https://poker.etipos.sk/TournamentPlayersRanking.aspx. Pri rovnakom počte bodov rozhoduje o umiestnení vyšší počet: v prvom rade počet umiestnení do  piateho miesta, v druhom rade počet víťazstiev v turnajoch a nakoniec žrebovanie uskutočnené organizátorom.

Svoje ID z rebríčka si hráč môže overiť po prihlásení a prezretí svojho zoznamu stávok (menu Výber výhry / Moje stávky, voľba Všetky stávky) – pred každou stávkou je rovnaký kód, ktorý sa viaže k jeho hráčskemu účtu.

VI. Porušenie podmienok aktivity

1. Bonus môže získať iba hráč, ktorý dodržiava Všeobecné obchodné podmienky a splnil všetky podmienky podľa tohto štatútu na získanie bonusu. V prípade, že hráč poruší Všeobecné obchodné podmienky a/alebo poruší akékoľvek ustanovenie tohto štatútu a/alebo nesplní podmienky štatútu na vznik bonusu do času pripísania bonusu na hráčske konto stráca nárok na účasť v aktivite, resp. na bonus. Organizátor hráčovi v takomto prípade na jeho hráčske konto bonus nepripíše a môže hráča vylúčiť z ďalších marketingových aktivít organizátora.

2. V prípade, že hráč porušil Všeobecné obchodné podmienky a/alebo porušil akékoľvek ustanovenie tohto štatútu po pripísaní bonusu na hráčske konto stráca nárok na ďalšiu účasť v aktivite a organizátor môže hráčovi pripísaný bonus a výhry získané vkladom z tohto bonusu odobrať. Organizátor zároveň môže hráča vylúčiť z ďalších marketingových aktivít organizátora.

3. Organizátor si vyhradzuje právo pri akomkoľvek zneužití tejto aktivity hráčom, odňať bonus alebo vylúčiť hráča z ďalších marketingových aktivít organizátora.

4. Organizátor aktivity si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania bonusov v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod aktivity, právo zablokovať hráčske konto hráča až do prešetrenia prípadu a po potvrdení porušenia štatútu hráčom právo hráča vylúčiť z aktivity a právo postupovať podľa predchádzajúcich bodov čl. V. tohto štatútu, a to aj so spätnou účinnosťou.

VI. Osobné údaje

Podľa tohto štatútu dochádza k spracúvaniu osobných údajov osoby, ktorá sa zúčastnila aktivity. Prevádzkovateľom v prípade takéhoto spracúvania osobných údajov je organizátor. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov sú dostupné na webovej stránke organizátora www.tipos.sk v sekcii Ochrana súkromia. Rovnako je možné informácie k spracúvaniu osobných údajov vyžiadať u organizátora a požiadať o ich doručenie na e-mailovú adresu uvedenú v rámci zriadeného hráčskeho konta.

VII. Zverejnenie štatútu

Tento štatút bude zverejnený na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na www.eTIPOS.sk a zároveň dostupný u organizátora tejto aktivity.

VIII. Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Účasť v aktivite je dobrovoľná. Účasťou v aktivite vyjadruje hráč zároveň svoj súhlas s pravidlami tejto aktivity podľa tohto štatútu a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.

2. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto aktivity podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť aktivitu a jej pravidlá.

 

Zverejnené 30. 12. 2019

Obľúbené