Poker night

 

Ako hrať?

  • Hrajte denne prvý pokerový turnaj Slovak holdem so začiatkom o 20:00 a Tipos holdem v sobotu a nedeľu večer so začiatkom o 21:00 a zbierajte týždenné odmeny.
  • 16 najaktívnejších hráčov si týždenne rozdelí bonusy v hodnote 140€.
  • Za každé úspešné umiestnenie v pokerovom turnaji Slovak holdem so začiatkom o 20:00 a Tipos holdem so začiatkom o 21:00 získavate body. Čím viac vyhrávate, tým vyššia odmena vás čaká.

 

Hraj poker na eTIPOS.sk
 

Štatút bonusovej schémy

„POKER NIGHT“

Preambula

Tento štatút bonusovej schémy „Poker night“ (ďalej aj len ako “aktivita“) je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá tejto aktivity a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj ako “štatút“).

I.   Organizátor aktivity

Vyhlasovateľom a organizátorom tejto aktivity je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej aj ako “organizátor“).

II.   Podmienky účasti

Tejto aktivity sa môže zúčastniť každá fyzická osoba:

   a)   ktorá dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony,

   b)   v čase trvania tejto aktivity má zriadené hráčske konto s plnou funkcionalitou na https://www.etipos.sk v súlade so zverejnenými „Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom (ďalej len „VOP“)“,

   c)   súhlasí s podmienkami tejto aktivity;

(ďalej aj ako „hráč“).

III.   Trvanie aktivity

Táto aktivita je časovo ohraničená a prebehne od zverejnenia na stránkach organizátora do 29. 12. 2019. Organizátor si vyhradzuje právo túto aktivitu kedykoľvek a bez náhrady zmeniť, prerušiť alebo zrušiť.

IV.   Pravidlá aktivity

1.   Do týždenného rebríčka Pokerových turnajov marketingovej aktivity „Poker Night“ na https://poker.etipos.sk/Tournaments.aspx sa započítavajú všetky body získané hráčom v priebehu týždňa z prvých pokerových turnajov Slovak holdem určených organizátorom so začiatkom po 19:00 hod. (spravidla o 20:00 hod) a z  prvých turnajov Tipos holdem určených organizátorom so štartom o 19:00 hod (cez víkend s možným štartom po 18:00 hod.), alebo so štartom neskôr podľa určenia organizátora. Rovnako aj z turnaja Tipos holdem 500€ so štartom v nedeľu spravidla po 20:40 hod.

2.   Nový hrací týždeň začína prvým bodovaným turnajom v prvý pracovný deň a končí posledným turnajom týždňa z nedele večera. V prípade pracovného voľna v prvom dni (v prvých dňoch) nového týždňa sa uzavretie poradia posúva na prvý pracovný deň o 4:00 hod.

3.   Organizátor si počas trvania aktivity vyhradzuje právo upraviť počet turnajov ako aj zmeniť bodovanie za umiestnenie v jednotlivých turnajoch. Zmeny budú včas a jasne vyznačené a oznámené organizátorom.

4.   Hráči, ktorí získali za hrací týždeň najviac bodov za umiestnenie v jednotlivých bodovanýchturnajoch (viď čl. V. tohto štatútu), budú odmenení okamžitým bonusom v podobe bonusu na hranie podľa bodu 6 tohto článku podľa nasledovného kľúča (zverejnené na https://poker.etipos.sk/Tournaments.aspx):

1.  miesto ......................    30 EUR

2.  miesto .......................   25 EUR

3.  miesto .......................   20 EUR

4.  miesto .......................   15 EUR

5.  miesto .......................   10 EUR

6.  miesto .......................   5 EUR

7.  miesto .......................   5 EUR

8.  miesto .......................   5 EUR

9.  miesto .......................   5 EUR

10. miesto ......................   5 EUR

11. miesto ......................   3 EUR

12. miesto ......................   3 EUR

13. miesto ......................   3 EUR

14. miesto ......................   2 EUR

15. miesto ......................   2 EUR

16. miesto ......................   2 EUR.


5.   Výhra v podobe bonusu bude výhercom pripísaná najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní od vyhodnotenia a uzavretia celkového poradia (oficiálne výsledky sú uverejnené do troch pracovných dní -spravidla v prvý pracovný deň v týždni).

6.   Výhru v podobe bonusov je možné použiť výlučne na stávky na hry v herni eTIPOS.sk v sekcii Kasíno na https://ecasino.etipos.sk. Z použitia sú vylúčené všetky ruletové hry a všetky Texas Hold’em stoly.

7.   Pri stávkach na hry v sekcii Kasíno sa bonus z výhry čerpá prednostne.

8.   Zostatok bonusu vo výške nevyčerpaného kreditu nie je možné previesť na bankový účet hráča.

9.   Jeden hráč smie mať len jedno komplexné hráčske konto so skutočnými peniazmi. V opačnom prípade mu môže byť priznaný bonus a výhry získané vkladom z tohto bonusu odobraté.

10.   Získaný bonus nie je možné pripísať na hráčske konto, ktoré je zablokované alebo zrušené.

11.   Organizátor si vyhradzuje právo akékoľvek zneužitie tejto aktivity sankcionovať odňatím bonusu, vylúčením hráča z ďalších marketingových aktivít, alebo až uzavretím hráčskeho konta.

12.   Bonus je platný iba organizátorom určené časové obdobie; ak v určenej dobe bonus nie je využitý v súlade s VOP a týmto štatútom, uplynie platnosť bonusu a bonus bude hráčovi odpísaný zo stavu hráčskeho konta.

13.   Bonus pripísaný hráčovi na jeho hráčske konto do 31.08.2019 do 23.59 hod je platný, t.j. je možné ho využiť v súlade s týmto štatútom a VOP najneskôr do 31.08.2019 do 23.59 hod, pričom ak v určenej dobe bonus nie je využitý, bude organizátorom odpísaný zo stavu hráčskeho konta.

14.   Bonus pripísaný hráčovi na jeho hráčske konto od 01.09.2019 od 00:00 hod do 30.09.2019 do 23:59 hod je platný, t.j. je možné ho využiť v súlade s týmto štatútom a VOP najneskôr do 30.09.2019 do 23.59 hod, pričom ak v určenej dobe bonus nie je využitý, bude organizátorom odpísaný zo stavu hráčskeho konta.

15.   Bonus pripísaný hráčovi na jeho hráčske konto od 01.10.2019 od 00:00 hod je platný, t.j. je možné ho využiť v súlade s týmto štatútom a VOP v lehote určenej organizátorom vo vyhlásení zverejnenom na: www.etipos.sk, pričom ak v určenej dobe bonus nie je využitý, bude organizátorom odpísaný zo stavu hráčskeho konta.

16.   Bonus nie je možné vymeniť za iné tovary a/alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby. Organizátor nehradí hráčom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v marketingovej aktivite a nadobudnutím bonusu. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím bonusu. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.

V. Bodovanie

Body za konkrétny turnaj a umiestnenie (zverejnené na https://poker.etipos.sk/Tournaments.aspx):
 

Slovak holdem:

1. miesto 10 bodov

2. miesto 8 bodov

3. miesto 6 bodov

4. miesto 4 body

5. miesto 2 body

 

Tipos holdem 

1. miesto 14 bodov

2. miesto 12 bodov

3. miesto 10 bodov

4. miesto 8 bodov

5. miesto 6 bodov

 

Tipos holdem 500€ (turnaj hraný v nedeľu večer so štartom spravidla po 20:40 hod.)

1. miesto 20 bodov

2. miesto 14 bodov

3. miesto 12 bodov

4. miesto 10 bodov

5. miesto 8 bodov

6. miesto 6 bodov

7. miesto 4 body

8. miesto 2 body.

 

Priebežné poradie získaných bodov je zverejňované v rebríčku na https://poker.etipos.sk/TournamentPlayersRanking.aspx. Pri rovnakom počte bodov rozhoduje o umiestnení vyšší počet: v prvom rade počet umiestnení do  piateho miesta, v druhom rade počet víťazstiev v turnajoch a nakoniec žrebovanie uskutočnené organizátorom.

Svoje ID z rebríčka si hráč môže overiť po prihlásení a prezretí svojho zoznamu stávok (menu Výber výhry / Moje stávky, voľba Všetky stávky) – pred každou stávkou je rovnaký kód, ktorý sa viaže k jeho hráčskemu účtu.

VI.   Porušenie podmienok aktivity

Ak hráč nesplní alebo poruší podmienky uvedené v tomto štatúte alebo vo VOP, stráca nárok na účasť v aktivite, resp. na bonus. Organizátor má právo hráčovi bonus nepripísať v prípade, ak takýto hráč nesplnil alebo porušil akékoľvek ustanovenie tohto štatútu alebo porušil akékoľvek ustanovenie VOP. V prípade, ak bol bonus podľa tohto bodu už hráčovi neoprávnene pripísaný, má organizátor právo pripísaný bonus hráčovi odobrať.

VII.   Osobné údaje

Podľa tohto štatútu dochádza k spracúvaniu osobných údajov osoby, ktorá splnila podmienky účasti a pravidlá stanovené v tomto štatúte. Prevádzkovateľom v prípade takéhoto spracúvania osobných údajov je organizátor. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov sú dostupné na webovej stránke organizátora www.tipos.sk v sekcii Ochrana súkromia. Rovnako je možné informácie k spracúvaniu osobných údajov vyžiadať u organizátora a požiadať o ich doručenie na e-mailovú adresu uvedenú v rámci zriadeného hráčskeho konta.

VIII.   Zverejnenie štatútu

Tento štatút bude zverejnený na www.etipos.sk a zároveň dostupný u organizátora tejto aktivity.

IX.   Osobitné a záverečné ustanovenia

1.   Účasť v aktivite je dobrovoľná. Účasťou v aktivite vyjadruje hráč zároveň svoj súhlas s pravidlami tejto aktivity podľa tohto štatútu a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.

2.   Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto aktivity podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť aktivitu a jej pravidlá. Organizátor má právo rozhodnúť o zrušení aktivity.

3.   Organizátor aktivity si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania bonusov v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod aktivity, právo hráča vylúčiť z aktivity a právo hráčovi bonus neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou

Zverejnené 28. 8. 2019

Obľúbené