Štatút bonusovej schémy

Definícia hry Super Turnaj:

  • Hraj aspoň jeden z výherných prístrojov Crystal Land, Claws vs Paws, Spell Craft alebo Sevens & Fruits a súťaž o bonusy.

  • Minimálna stávka je 0,50 €.

  • Minimálny počet spinov od prihlásenia do hry je 20.

  • Akcia trvá od 31. 8. - 4. 9. 2020 a to formou jedného kola.

  • Bonus získa 30 najlepšie umiestnených hráčov.

  • Trvanie bonusu získaného v akcii Super Turnaj je 30 dní odo dňa pripísania.

Chcem hrať

  Rebríček turnaja s bonusovými výhrami

   Od miesta

   Do miesta

   Výhra v podobe bonusu

1.

1.

350 €

2.

2.

300 €

3. 3. 250 €

4.

4.

200 €

5.

6.

180 €

7.

8.

160 €

9.

9.

140 €

10.

13.

100 €

14.

17.

70 €

18.

21.

45 €

22.

25.

30 €

26.

30.

20 €

   Spolu na odmeny v danom kole

3 000 €

 

 

„PLAYSON GAMES TURNAJ“

Preambula

Tento štatút bonusovej schémy „PLAYSON GAMES TURNAJ“ (ďalej aj ako “aktivita“) je záväzným dokumentom, ktorý v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom (ďalej aj ako “Všeobecné obchodné podmienky“) upravuje pravidlá tejto aktivity a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj ako “štatút“).

I.   Organizátor aktivity

Vyhlasovateľom a organizátorom tejto aktivity je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej aj ako “organizátor“).

II.   Podmienky účasti

Tejto aktivity sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá:

a)   dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony,

b)   nie je zapísaná v registri vylúčených osôb,

c)   v čase trvania tejto aktivity má zriadené hráčske konto s plnou funkcionalitou na www.tipos.sk v sekcii etipos v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami,

d)   súhlasí s podmienkami tejto aktivity;

(ďalej aj ako “hráč“).

III.   Trvanie aktivity

Táto aktivita je časovo ohraničená a prebehne v samostatných kolách, od zverejnenia na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na  www.eTIPOS.sk do 31. 12. 2020. Aktivita bude pozostávať zo samostatných kôl, pričom každé kolo aktivity bude časovo limitované. Organizátor si vyhradzuje právo túto aktivitu alebo jej jednotlivé kolá kedykoľvek a bez náhrady zmeniť, prerušiť alebo zrušiť.

IV.   Pravidlá aktivity

1.   Tejto aktivity sa môže zúčastniť každý, kto splní podmienky účasti uvedené v čl. II tohto štatútu. Hráč svojou účasťou v aktivite prejavuje svoj súhlas s jej podmienkami a pravidlami stanovenými v tomto štatúte.

2.   Hráč internetovej herne eTIPOS.sk, sekcie Kasíno – výherné prístroje https://ecasino.etipos.sk/ (ďalej len “herňa”) sa počas trvania aktivity môže zúčastniť jedného alebo viacerých kôl turnaja s bodovaným umiestnením v rebríčku o odmenu v podobe bonusu podľa čl. IV. bod 4 a 5 tohto štatútu (ďalej aj ako „bonus“) v prípade, že splní všetky podmienky podľa bodu 3 tohto článku štatútu a všetky ostatné podmienky tejto aktivity.

3.   Podmienky zapojenia hráča do turnajového kola:

   a)   Hranie počas trvania aktivity aspoň na jednom z výherných prístrojov uvedených vo vyhlásení aktivity (napr. Claws vs Paws, Spell Craft, Sevens & Fruits, Crystal Land).

   b)   Minimálna stávka je definovaná vo vyhlásení jednotlivého kola aktivity.

   c)   Minimálny počet spinov od prihlásenia do hry je definovaný vo vyhlásení jednotlivého kola aktivity.

4.   Hráčovi vzniká nárok na body do rebríčka turnaja podľa vzorca „výhra / stávka = body do rebríčka“ a to podľa nasledovného príkladu: stávka za 1,08 € vytvorila výhru v hodnote 1,20 €. Hráč teda získava 120/1,08 = 111 bodov. Po uzavretí jednotlivého kola aktivity bude do 48 hodín zverejnený finálny rebríček s hráčskymi kontami hráčov do hodnoteného miesta rebríčka turnaja, pričom hráčom, ktorí sa umiestnili v rebríčku na hodnotenom mieste vznikne nárok na bonusy podľa tabuľky výhier podľa hodnoteného miesta uvedenej vo vyhlásení jednotlivého kola aktivity.

5.   Organizátor môže rozhodnúť vo vyhlásení jednotlivého kola aktivity, že hráčom, ktorí dosiahnu najvyšší súčet bodov vo vybraných hodnotených kolách aktivity, vznikne nárok na ďalšie výhry v podobe bonusu podľa tabuľky uvedenej vo vyhlásení.

6.   Nárok na účasť v  aktivite zaniká v momente ukončenia aktivity podľa čl. III. tohto štatútu, pričom platí, že nárok na účasť v jednotlivom kole aktivity zaniká v momente ukončenia jednotlivého kola aktivity.

7.   Bonus podľa bodu 4 a 5 a tohto článku bude hráčovi pripísaný na hráčske konto (navýšením stavu hráčskeho konta) do 5 pracovných dní od splnenia všetkých podmienok na vznik nároku na tento bonus podľa tohto štatútu. Bonus podľa tohto štatútu je možné použiť výlučne na určené hazardné hry v internetovej herni organizátora (t.j. v určených internetových hrách), a to tých, ktoré sú uvedené v sekcii Kasíno, a to za podmienok určených Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom. Z použitia bonusu ako vkladu do hazardnej hry (internetovej hry) v internetovej herni sú vždy vylúčené hazardné hry (internetové hry): všetky ruletové hry, všetky pokerové turnaje a rovnako všetky Texas Hold’em stoly.

8.   Pripísaný bonus sa pri vkladoch do určených hazardných hier (internetových hier), v ktorých je možné ho využiť čerpá prednostne zo stavu hráčskeho konta (pred inými prostriedkami na hráčskom konte).

9.   Bonus je platný, t.j. je možné ho využiť v súlade s týmto štatútom najneskôr do 30 dní od jeho pripísania na hráčske konto. Organizátor môže rozhodnúť, že v špecifických prípadoch (napr. z osobitných technických dôvodov) je možné bonus využiť v dlhšej dobe odo dňa jeho pripísania na hráčske konto, pričom ak v určenej dobe bonus nie je využitý, bude organizátorom odpísaný zo stavu hráčskeho konta. 

10.   Zostatok bonusu (vo výške nevyčerpaného kreditu na hráčskom konte) nie je možné nijako prevádzať, a to ani na bankový účet hráča, použitie a prevody bonusov sa spravujú Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom. 

11.   Získaný bonus nie je možné pripísať na hráčske konto, ktoré je zablokované alebo zrušené.

12.   Bonus nie je možné vymeniť za iné tovary a/alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osobya môže byť použitý výlučne v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom. Organizátor nehradí hráčom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v aktivite a nadobudnutím bonusu. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím bonusu, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak.

13.   Bonus je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; daň hradí hráč, s výnimkou bonusu v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), ktorý je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov oslobodený od dane. Ak hodnota bonusu presiahne sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu. Hodnotu bonusu oznámi organizátor hráčovi pri nadobudnutí bonusu.

V.   Porušenie podmienok aktivity

1.   Bonus môže získať iba hráč, ktorý dodržiava Všeobecné obchodné podmienky a splnil všetky podmienky podľa tohto štatútu na získanie bonusu. V prípade, že hráč poruší Všeobecné obchodné podmienky a/alebo poruší akékoľvek ustanovenie tohto štatútu a/alebo nesplní podmienky štatútu na vznik bonusu do času pripísania bonusu na hráčske konto stráca nárok na účasť v aktivite, resp. na bonus. Organizátor hráčovi v takomto prípade na jeho hráčske konto bonus nepripíše a môže hráča vylúčiť z ďalších marketingových aktivít organizátora.

2.   V prípade, že hráč porušil Všeobecné obchodné podmienky a/alebo porušil akékoľvek ustanovenie tohto štatútu po pripísaní bonusu na hráčske konto stráca nárok na ďalšiu účasť v aktivite a organizátor môže hráčovi pripísaný bonus a výhry získané vkladom z tohto bonusu odobrať. Organizátor zároveň môže hráča vylúčiť z ďalších marketingových aktivít organizátora.

3.   Organizátor si vyhradzuje právo pri akomkoľvek zneužití tejto aktivity hráčom, odňať bonus alebo vylúčiť hráča z ďalších marketingových aktivít organizátora.

4.   Organizátor aktivity si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania bonusov v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod aktivity, právo zablokovať hráčske konto hráča až do prešetrenia prípadu a po potvrdení porušenia štatútu hráčom právo hráča vylúčiť z aktivity a právo postupovať podľa predchádzajúcich bodov čl. V. tohto štatútu, a to aj so spätnou účinnosťou.

VI.   Osobné údaje

Podľa tohto štatútu dochádza k spracúvaniu osobných údajov osoby, ktorá sa zúčastnila aktivity. Prevádzkovateľom v prípade takéhoto spracúvania osobných údajov je organizátor. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov sú dostupné na webovej stránke organizátora www.tipos.sk v sekcii Ochrana súkromia. Rovnako je možné informácie k spracúvaniu osobných údajov vyžiadať u organizátora a požiadať o ich doručenie na e-mailovú adresu uvedenú v rámci zriadeného hráčskeho konta.

VII.   Zverejnenie štatútu

Tento štatút bude zverejnený na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na www.eTIPOS.sk a zároveň dostupný u organizátora tejto aktivity.

VIII.   Osobitné a záverečné ustanovenia

1.   Účasť v aktivite je dobrovoľná. Účasťou v aktivite vyjadruje hráč zároveň svoj súhlas s pravidlami tejto aktivity podľa tohto štatútu a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.

2.   Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto aktivity (vrátane jej jednotlivých kôl) podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť aktivitu a jej pravidlá (vrátane jednotlivých kôl aktivity a pravidiel uvedených v oznámení).

 

Zverejnené 3. 1. 2020