Štatút bonusovej schémy

Ako hrať?

  • Vyber si aspoň jeden z výherných prístrojov Claws vs Paws, Spell Craft alebo Sevens & Fruits a hraj.

  • Minimálna stávka je 0,50 €.

  • Minimálny počet spinov od prihlásenia do hry je 20.

Chcem hrať
 

„Playson turnaj“

Preambula

Tento štatút bonusovej schémy „PLAYSON TURNAJ“ (ďalej aj len ako “aktivita“) je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá tejto aktivity a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj ako “štatút“).

I.   Organizátor aktivity

Vyhlasovateľom a organizátorom tejto aktivity je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej aj ako “organizátor“).

II.   Podmienky účasti

Tejto aktivity sa môže zúčastniť každá fyzická osoba:

   a)   ktorá dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony,

   b)   v čase trvania tejto aktivity má zriadené hráčske konto s plnou funkcionalitou na https://www.etipos.sk v súlade so zverejnenými „Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom (ďalej len „VOP“)“,

   c)   súhlasí s podmienkami tejto aktivity;

(ďalej aj ako „hráč“).

III.   Trvanie aktivity

Táto aktivita je časovo ohraničená a prebehne na www.etipos.sk v dvoch samostatných kolách od 12. 6. 2019 do 15. 6. 2019 a od 18. 6. 2019 do 21. 6. 2019. Organizátor si vyhradzuje právo túto aktivitu alebo jej jednotlivé kolá kedykoľvek a bez náhrady prerušiť alebo zrušiť.


IV.   Pravidlá aktivity

1.   Tejto aktivity sa môže zúčastniť každý, kto na www.etipos.sk splní podmienky účasti uvedené v čl. II tohto štatútu. Hráč svojou účasťou v aktivite prejavuje svoj súhlas s jej podmienkami a pravidlami stanovenými v tomto štatúte.

2.   Hráč internetovej herne eTIPOS.sk, sekcie Kasíno – výherné prístroje https://ecasino.etipos.sk/ (ďalej len “herne”) sa počas trvania aktivity môže zúčastniť jedného alebo viacerých kôl turnaja s bodovaným umiestnením v rebríčku o odmenu v podobe bonusu podľa čl. IV. bod 4 tohto štatútu (ďalej aj ako „bonus“) v prípade, že splní všetky podmienky podľa bodu 3 tohto článku štatútu a všetky ostatné podmienky tejto aktivity.

3.   Podmienky zapojenia hráča do turnajového kola:

   a)   Hranie počas trvania aktivity aspoň na jednom z výherných prístrojov Claws vs Paws, Spell Craft alebo Sevens & Fruits.

   b)   Minimálna stávka 0,50 €.

   c)   Minimálny počet spinov od prihlásenia do hry je 20.

4.   Hráčovi vzniká nárok na body do rebríčka turnaja podľa vzorca „výhra / stávka = body do rebríčka“ a to podľa nasledovného príkladu: stávka za 1,08 € vytvorila výhru v hodnote 1,20 €. Hráč teda získava 120/1,08 = 111 bodov. Po uzavretí jednotlivého kola aktivity bude do 48 hodín zverejnený finálny rebríček s hráčskymi kontami, pričom hráčom vznikne nárok na bonusy podľa nasledujúcej tabuľky:

Rebríček jedného kola turnaja s bonusovými výhrami

Od miesta

Do miesta

Výhra v podobe bonusu

1.

1.

300 €

2.

2.

200 €

4.

4.

130 €

5.

6.

120 €

7.

8.

110 €

9.

9.

100 €

10.

13.

80 €

14.

17.

60 €

18.

21.

40 €

22.

25.

30 €

26.

30.

10 €

Spolu na odmeny v jednom kole

2 230 €


5.   Hráčom, ktorí dosiahnu najvyšší súčet bodov v oboch hodnotených kolách aktivity, vznikne nárok na ďalšie výhry v podobe bonusu podľa nasledujúcej tabuľky:

Rebríček odmien pre súčet bodov po oboch hodnotených kolách

Od miesta

Do miesta

Výhra v podobe bonusu

1.

1.

200 €

2.

2.

150 €

3.

3.

110 €

4.

4.

80 €

Spolu na odmeny po oboch hodnotených kolách

540 €


6.   Nárok na účasť v  aktivite zaniká v momente ukončenia aktivity podľa čl. III. tohto štatútu, pričom platí, že nárok na účasť v jednotlivom kole aktivity zaniká v momente ukončenia jednotlivého kola aktivity. 

7.   Bonus podľa bodu 4. a 5. tohto článku štatútu bude hráčovi vložený na hráčske konto do 5 pracovných dní od splnenia všetkých podmienok nároku na tento bonus podľa tohto štatútu. Bonus je uplatniteľný výlučne na hry v internetovej herni eTIPOS.sk, v sekcii Kasíno (https://ecasino.etipos.sk).

8.   Z použitia bonusu do hry v internetovej herni eTIPOS.sk sú vylúčené všetky ruletové hry, všetky pokerové turnaje a rovnako všetky Texas Hold’em stoly.

9.   Bonus sa pri vkladoch na eTIPOS.sk stávky čerpá prednostne.

10.   Zostatok bonusu vo výške nevyčerpaného kreditu nie je možné previesť na bankový účet hráča.

11.   Jeden hráč smie mať len jedno komplexné hráčske konto so skutočnými peniazmi. V opačnom prípade mu môže byť priznaný bonus a výhry získané vkladom z tohto bonusu odobraté.

12.   Získaný bonus nie je možné pripísať na hráčske konto, ktoré je zablokované alebo zrušené.

13.   Organizátor si vyhradzuje právo akékoľvek zneužitie tejto aktivity sankcionovať odňatím bonusu, vylúčením hráča z ďalších aktivít, alebo až zrušením hráčskeho konta.

14.   Bonus nie je možné vymeniť za iné tovary a/alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby a môže byť použitý výlučne v súlade s VOP a týmto štatútom. Na bonus nevzniká právny nárok. Organizátor nehradí hráčom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v tejto aktivite a nadobudnutím bonusu. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím bonusu. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.

15.   Bonus je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; daň hradí hráč, s výnimkou bonusu v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), ktorý je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov oslobodený od dane. Ak hodnota bonusu presiahne sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu. Hodnotu bonusu oznámi organizátor hráčovi pri nadobudnutí bonusu.

V.   Porušenie podmienok aktivity

Ak hráč nesplní alebo poruší podmienky uvedené v tomto štatúte alebo vo VOP, stráca nárok na účasť v aktivite, resp. na bonus. Organizátor má právo hráčovi bonus nepripísať v prípade, ak takýto hráč nesplnil alebo porušil akékoľvek ustanovenie tohto štatútu alebo porušil akékoľvek ustanovenie VOP.

VI.   Osobné údaje

Podľa tohto štatútu dochádza k spracúvaniu osobných údajov osoby, ktorá splnila podmienky účasti a pravidlá stanovené v tomto štatúte. Prevádzkovateľom v prípade takéhoto spracúvania osobných údajov je organizátor. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov sú dostupné na webovej stránke organizátora www.tipos.sk v sekcii Ochrana súkromia. Rovnako je možné informácie k spracúvaniu osobných údajov vyžiadať u organizátora a požiadať o ich doručenie na e-mailovú adresu uvedenú v rámci zriadeného hráčskeho konta.

VII.   Zverejnenie štatútu

Tento štatút bude zverejnený na www.etipos.sk a zároveň dostupný

u organizátora tejto aktivity.

VIII.   Osobitné a záverečné ustanovenia

1.   Účasť v aktivite je dobrovoľná. Účasťou v aktivite vyjadruje hráč zároveň svoj súhlas s pravidlami tejto aktivity podľa tohto štatútu a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.

2.   Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto aktivity (vrátane jej jednotlivých kôl) podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť aktivitu a jej pravidlá (vrátane jednotlivých kôl aktivity a pravidiel uvedených v oznámení). Organizátor má právo hráčovi, ktorý splnil podmienky pre získanie bonusu podľa tohto štatútu, bonus neposkytnúť v tom prípade, ak organizátor rozhodol o zrušení aktivity alebo kola aktivity.

3.   Organizátor aktivity si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania bonusov v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod aktivity, právo hráča vylúčiť z aktivity a právo hráčovi bonus neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

Zverejnené 10. 6. 2019

Obľúbené