Štatút bonusovej schémy – viac kôl

Ako hrať MEGA kasínový balíček:

 • Zabávaj sa v eTIPOS.sk na výherných prístrojoch od 16. 7. do 4. 8. 2019

Hracie obdobie 1:

 • V utorok ti tvoju kladnú dennú hernú bilanciu na výherných prístrojoch  navýšime o 10 % (ak je celkový denný rozdiel medzi výhrami a vkladmi na výherných prístrojoch kladné číslo, od 200€), maximálna hodnota bonusu je 300 € (pre kladnú dennú hernú bilanciu 3 000 € a viac) a 10 voľných spinov k tomu.
 • Výherný bonus získaš, ak je tvoja utorková kladná denná herná bilancia minimálne 200 €.

Hracie obdobie 2:

 • Vo štvrtok ti tvoju kladnú dennú hernú bilanciu navýšime o 10 % (ak je celkový denný rozdiel medzi výhrami a vkladmi na výherných prístrojoch kladné číslo, od 200€) maximálna hodnota bonusu je 300 € (pre kladnú dennú výhernú bilanciu 3 000 € a viac) a 10 voľných spinov k tomu.
 • Za získanie odmeny v utorok bonus v hodnote 0% a 0 voľných spinov.
 • Výherný bonus získaš, ak je tvoja štvrtková kladná denná herná bilancia minimálne 200 €.

Hracie obdobie 3:

 • 10 voľných spinov a cash back 10 % ti dáme z víkendovej zápornej hernej bilancie.
 • V prípade, že si získal jednu odmenu aj počas týždňa tak získavaš naviac 5 % a 5 voľných spinov, taktiež 10 % a 10 voľných spinov, ak si získal odmenu dvakrát za týždeň.
 • Maximálna hodnota pre cashback je 300 € (pre 3 000 € a viac).
 • Cashback získaš pri zápornej víkendovej hernej bilancii, minimálne -200 €.

Voľné spiny:

 • Voľné spiny je možné využiť v Playsonovej hre, Sevens & Fruits.
 • Spiny ti pripíšeme hneď po vyhodnotení hracieho dňa (po polnoci), a ich expirácia je do 23.59 h v deň pripísania.
 • Jeden spin má hodnotu 0,50 €. 

Chcem hrať

„mega kasínový balíček“

Preambula

Tento štatút bonusovej schémy „mega kasínový balíček“ (ďalej aj len ako “aktivita“) je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá tejto aktivity a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj ako “štatút“).

I.   Organizátor aktivity

Vyhlasovateľom a organizátorom tejto aktivity je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej aj ako “organizátor“).

II.   Podmienky účasti

Tejto aktivity sa môže zúčastniť každá fyzická osoba:

   a)   ktorá dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony,

   b)   v čase trvania tejto aktivity má zriadené hráčske konto s plnou funkcionalitou na https://www.etipos.sk v súlade so zverejnenými „Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom (ďalej len „VOP“)“,

   c)   súhlasí s podmienkami tejto aktivity;

(ďalej aj ako „hráč“).

III.   Trvanie aktivity

Táto aktivita je časovo ohraničená a prebehne na etipos.sk vo viacerých  samostatných kolách, od zverejnenia na etipos.sk do 31. 12. 2019. Aktivita bude pozostávať zo samostatných kôl, pričom každé kolo aktivity bude časovo limitované. Jednotlivé kolá budú vyhlásené na etipos.sk. Organizátor si vyhradzuje právo túto aktivitu alebo jej jednotlivé kolá kedykoľvek a bez náhrady zmeniť, prerušiť alebo zrušiť.

IV.   Pravidlá aktivity

1.   Tejto aktivity sa môže zúčastniť každý, kto na etipos.sk splní podmienky účasti uvedené v čl. II tohto štatútu.

2.   Hráč svojou účasťou v aktivite prejavuje svoj súhlas s jej podmienkami a pravidlami stanovenými v tomto štatúte.

3.   Hráč internetovej herne a kasína na eTIPOS.sk, sekcie Kasíno (ďalej len “herňa”), hrajúci hru alebo skupinu hier definovanú vo vyhlásení jednotlivého kola (napríklad Hell Mania, Výherné prístroje a podobne) získava nárok na odmenu v podobe bonusu alebo tzv. voľného spinu podľa čl. IV. bod 4 tohto štatútu (ďalej aj ako „bonus“), v prípade, že splní všetky podmienky podľa bodu 4 tohto článku štatútu a všetky ostatné podmienky tejto aktivity.

4.   Hráčovi vzniká nárok na bonus v dobe trvania jedného kola aktivity, podľa nasledovných podmienok pre jednotlivé dni jedného kola:

   a)   Hracie obdobie 1: počas vyhláseného obdobia sa bude hrať na vyhlásených hrách na ecasino.etipos.sk. Po dosiahnutí minimálnej požadovanej hodnoty vyhláseného parametra hráč získava percentuálny podiel z vyhláseného parametra (napr. 10% zo zápornej alebo kladnej hernej bilancie, z vkladov...) a definovaný počet voľných spinov (v definovanej hre/hrách a v definovanej hodnote). Platí však obmedzenie maximálnou možnou hodnotou získaného bonusu v eurách (napríklad 10 % z výhernej bilancie, maximálne však 200 €).

   b)   Hracie obdobie 2: počas vyhláseného obdobia sa bude hrať na vyhlásených hrách na ecasino.etipos.sk. Po dosiahnutí minimálnej požadovanej hodnoty vyhláseného parametra hráč získava percentuálny podiel z vyhláseného parametra (napr. 10% zo zápornej alebo kladnej hernej bilancie, z vkladov...) a definovaný počet voľných spinov (v definovanej hre/hrách a v definovanej hodnote). Navyše, ak hráč získal odmenu počas predchádzajúceho hracieho obdobia vo vyhlásenom kole, získa navyše aj definovaný percentuálny bonus  na vyhlásený parameter tohto hracieho obdobia (napríklad 5 % z výhernej bilancie) a definovaný počet voľných spinov (napríklad 5 spinov v definovanej hre v hodnote 0,50 €). Platí však obmedzenie maximálnou možnou hodnotou získaného bonusu v eurách pre toto hracie obdobie (napríklad maximálne 300 €), pričom hodnota voľných spinov sa do tohto obmedzenia nezapočítava.

    c)   Hracie obdobie 3: počas vyhláseného obdobia sa bude hrať na vyhlásených hrách na ecasino.etipos.sk. Po dosiahnutí minimálnej požadovanej hodnoty vyhláseného parametra hráč získava percentuálny podiel z vyhláseného parametra (napr. 10% zo zápornej alebo kladnej hernej bilancie, z vkladov...) a definovaný počet voľných spinov (v definovanej hre/hrách a v definovanej hodnote). Navyše, ak sa hráč zúčastnil aj predchádzajúcich hracích období vo vyhlásenom kole a získal v nich odmeny v podobe bonusu, získa navyše aj definovaný percentuálny bonus na vyhlásený parameter za príslušné definované hracie obdobie a definovaný počet voľných spinov (napríklad 5 spinov v definovanej hre za hracie obdobie 1 a ďalších 5 spinov v definovanej hre za hracie obdobie 2, 1 spin v hodnote 0,50 €). Platí však obmedzenie maximálnou možnou hodnotou získaného bonusu v eurách (napríklad maximálne však 300 €), pričom hodnota voľných spinov sa do tohto obmedzenia nezapočítava.  

5.   Nárok na účasť v  aktivite zaniká v momente ukončenia aktivity podľa čl. III. tohto štatútu, pričom platí, že nárok na účasť v jednotlivom kole aktivity zaniká v momente ukončenia jednotlivého kola aktivity.

6.   Bonus podľa bodu 4. tohto článku štatútu bude hráčovi vložený na hráčske konto do 5 pracovných dní od splnenia všetkých podmienok nároku na tento bonus podľa tohto štatútu. Bonus je uplatniteľný výlučne na hry v  herni eTIPOS.sk, v sekcii Kasíno (ecasino.etipos.sk). Bonusy definované v jednotlivom hracom kole hracieho obdobia môžu byť hráčovi priznané v prípade splnenia podmienok na ich získanie v definovanom hracom období len jeden krát.

7.   Z použitia bonusu do hry v  herni eTIPOS.sk sú vylúčené všetky ruletové hry, všetky pokerové turnaje a rovnako všetky Texas Hold’em stoly.

8.   Bonus sa pri vkladoch na eTIPOS.sk stávky čerpá prednostne.

9.   Zostatok bonusu vo výške nevyčerpaného kreditu nie je možné previesť na bankový účet hráča.

10.   Jeden hráč smie mať len jedno komplexné hráčske konto so skutočnými peniazmi. V opačnom prípade mu môže byť priznaný bonus a výhry získané vkladom z tohto bonusu odobraté.

11.   Získaný bonus nie je možné pripísať na hráčske konto, ktoré je zablokované alebo zrušené.

12.   Organizátor si vyhradzuje právo akékoľvek zneužitie tejto aktivity sankcionovať odňatím bonusu, vylúčením hráča z ďalších aktivít, alebo až zrušením hráčskeho konta.

13.   Bonus nie je možné vymeniť za iné tovary a/alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby a môže byť použitý výlučne v súlade s VOP a týmto štatútom.. Organizátor nehradí hráčom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v tejto aktivite a nadobudnutím bonusu. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím bonusu. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.

14.   Bonus je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; daň hradí hráč, s výnimkou bonusu v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), ktorý je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov oslobodený od dane. Ak hodnota bonusu presiahne sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu. Hodnotu bonusu oznámi organizátor hráčovi pri nadobudnutí bonusu.

V.   Porušenie podmienok aktivity

Ak hráč nesplní alebo poruší podmienky uvedené v tomto štatúte alebo vo VOP, stráca nárok na účasť v aktivite, resp. na bonus. Organizátor má právo hráčovi bonus nepripísať v prípade, ak takýto hráč nesplnil alebo porušil akékoľvek ustanovenie tohto štatútu alebo porušil akékoľvek ustanovenie VOP. V prípade, ak bol bonus podľa tohto bodu už hráčovi neoprávnene pripísaný, má organizátor právo pripísaný bonus hráčovi odobrať.

VI.   Osobné údaje

Podľa tohto štatútu dochádza k spracúvaniu osobných údajov osoby, ktorá splnila podmienky účasti a pravidlá stanovené v tomto štatúte. Prevádzkovateľom v prípade takéhoto spracúvania osobných údajov je organizátor. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov sú dostupné na webovej stránke organizátora tipos.sk v sekcii Ochrana súkromia. Rovnako je možné informácie k spracúvaniu osobných údajov vyžiadať u organizátora a požiadať o ich doručenie na e-mailovú adresu uvedenú v rámci zriadeného hráčskeho konta.

VII.   Zverejnenie štatútu

Tento štatút bude zverejnený na etipos.sk a zároveň dostupný u organizátora tejto aktivity.

VIII.   Osobitné a záverečné ustanovenia

1.   Účasť v aktivite je dobrovoľná. Účasťou v aktivite vyjadruje hráč zároveň svoj súhlas s pravidlami tejto aktivity podľa tohto štatútu a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.

2.   Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto aktivity (vrátane jej jednotlivých kôl) podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť aktivitu a jej pravidlá (vrátane jednotlivých kôl aktivity a pravidiel uvedených v oznámení). Organizátor má právo rozhodnúť o zrušení aktivity alebo kola aktivity.

3.   Organizátor aktivity si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania bonusov v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod aktivity, právo hráča vylúčiť z aktivity a právo hráčovi bonus neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

15. 7. 2019

Obľúbené