Štatút bonusovej schémy – viac kôl

Definícia akcie MEGA balíček:

 • Zabávaj sa v eTIPOS.sk na výherných prístrojoch od 9. 10. do 13. 10. 2019

Hracie obdobie 1:

 • V Stredu ti tvoju kladnú dennú hernú bilanciu na výherných prístrojoch  navýšime o 10 % (ak je celkový denný rozdiel medzi výhrami a vkladmi na výherných prístrojoch kladné číslo, od 200€), maximálna hodnota bonusu je 300 € (pre kladnú dennú hernú bilanciu 3 000 € a viac).
 • Výherný bonus získaš, ak je tvoja kladná denná herná bilancia zo stredy minimálne 200 €.

Hracie obdobie 2:

 • Vo štvrtok ti tvoju kladnú dennú hernú bilanciu navýšime o 10 % (ak je celkový denný rozdiel medzi výhrami a vkladmi na výherných prístrojoch kladné číslo, od 200€) maximálna hodnota bonusu je 300 € (pre kladnú dennú výhernú bilanciu 3 000 € a viac).
 • Za získanie odmeny v stredu bonus v hodnote 0% a 0 voľných spinov.
 • Výherný bonus získaš, ak je tvoja štvrtková kladná denná herná bilancia minimálne 200 €.

Hracie obdobie 3:

 • Za obdobie od piatku 12.00 hod do nedele 23.59 hod ti dáme z víkendovej zápornej hernej bilancie cash back 5 % .
 • V prípade, že si hral aj počas týždňa (v stredu alebo vo štvrtok), tak získavaš naviac 5 % a 10 voľných spinov.
 • Maximálna hodnota pre cashback je 300 € (pre 3 000 € a viac).
 • Cashback získaš pri zápornej víkendovej hernej bilancii, minimálne -200 €.

Voľné spiny:

 • Voľné spiny je možné využiť v online herni na eTIPOS.sk, v hre Alchemist's Gold.
 • Expirácia bonusových spinov je do 20. 10. 2019.
 • Jeden spin má hodnotu 0,10 €.
 • Výhra z bonusových spinov sa započitáva do bonusu.

Chcem hrať

„mega kasínový balíček“

Preambula

Tento štatút bonusovej schémy „„MEGA KASÍNOVÝ BALÍČEK““ (ďalej aj ako “aktivita“) je záväzným dokumentom, ktorý v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom (ďalej aj ako “Všeobecné obchodné podmienky“) upravuje pravidlá tejto aktivity a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj ako “štatút“).

I.   Organizátor aktivity

Vyhlasovateľom a organizátorom tejto aktivity je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej aj ako “organizátor“).

II.   Podmienky účasti

Tejto aktivity sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá:

a) dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony,
b) nie je zapísaná v registri vylúčených osôb,
c) v čase trvania tejto aktivity má zriadené hráčske konto s plnou funkcionalitou na www.tipos.sk v sekcii etipos v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami a,
d) súhlasí s podmienkami tejto aktivity;
(ďalej aj ako “hráč“).

III.   Trvanie aktivity

Táto aktivita je časovo ohraničená a prebehne na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na www.eTIPOS.sk vo viacerých  samostatných kolách, od zverejnenia na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na  www.eTIPOS.sk do 31. 12. 2019. Aktivita bude pozostávať zo samostatných kôl, pričom každé kolo aktivity bude časovo limitované. Jednotlivé kolá budú vyhlásené na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na  www.eTIPOS.sk. Organizátor si vyhradzuje právo túto aktivitu alebo jej jednotlivé kolá kedykoľvek a bez náhrady zmeniť, prerušiť alebo zrušiť.

IV.   Pravidlá aktivity

1.   Tejto aktivity sa môže zúčastniť každý, kto splní podmienky účasti uvedené v čl. II tohto štatútu. Hráč svojou účasťou v aktivite prejavuje svoj súhlas s jej podmienkami a pravidlami stanovenými v tomto štatúte.
2.   Hráč internetovej herne a kasína na eTIPOS.sk, sekcie Kasíno https://ecasino.etipos.sk/ (ďalej len “herňa”), skupiny hier definovanej vo vyhlásení jednotlivého kola (napríklad Výherné prístroje) s dennou výhernou bilanciou (definovanou ako výhry mínus vklady) získava nárok na odmenu v podobe bonusu podľa čl. IV. bod 3 tohto štatútu (ďalej aj ako „bonus“), v prípade, že splní všetky podmienky podľa bodu 3 tohto článku štatútu a všetky ostatné podmienky tejto aktivity.
3.   Hráčovi vzniká nárok na bonus v dobe trvania jedného kola aktivity, podľa nasledovných podmienok pre jednotlivé dni jedného kola:
   a)   Hracie obdobie 1: počas vyhláseného obdobia sa bude hrať na vyhlásených hrách na ecasino.etipos.sk. Po dosiahnutí minimálnej požadovanej hodnoty vyhláseného parametra hráč získava percentuálny podiel z vyhláseného parametra (napr. 10% zo zápornej alebo kladnej hernej bilancie, z vkladov...) a definovaný počet voľných spinov (v definovanej hre/hrách a v definovanej hodnote). Platí však obmedzenie maximálnou možnou hodnotou získaného bonusu v eurách (napríklad 10 % z výhernej bilancie, maximálne však 200 €).
   b)   Hracie obdobie 2: počas vyhláseného obdobia sa bude hrať na vyhlásených hrách na ecasino.etipos.sk. Po dosiahnutí minimálnej požadovanej hodnoty vyhláseného parametra hráč získava percentuálny podiel z vyhláseného parametra (napr. 10% zo zápornej alebo kladnej hernej bilancie, z vkladov...) a definovaný počet voľných spinov (v definovanej hre/hrách a v definovanej hodnote). Navyše, ak hráč získal odmenu počas predchádzajúceho hracieho obdobia vo vyhlásenom kole, môže získať navyše aj definovaný percentuálny bonus  na vyhlásený parameter tohto hracieho obdobia (napríklad 5 % z výhernej bilancie) a definovaný počet voľných spinov (napríklad 5 spinov v definovanej hre v hodnote 0,50 €); ak o tom rozhodol organizátor vo vyhlásení. Platí však obmedzenie maximálnou možnou hodnotou získaného bonusu v eurách pre toto hracie obdobie (napríklad maximálne 300 €), pričom hodnota voľných spinov sa do tohto obmedzenia nezapočítava.
   c)   Hracie obdobie 3: počas vyhláseného obdobia sa bude hrať na vyhlásených hrách na ecasino.etipos.sk. Po dosiahnutí minimálnej požadovanej hodnoty vyhláseného parametra hráč získava percentuálny podiel z vyhláseného parametra (napr. 10% zo zápornej alebo kladnej hernej bilancie, z vkladov...) a definovaný počet voľných spinov (v definovanej hre/hrách a v definovanej hodnote). Navyše, ak sa hráč zúčastnil aj predchádzajúcich hracích období vo vyhlásenom kole a získal v nich odmeny v podobe bonusu, môže získať navyše aj definovaný percentuálny bonus na vyhlásený parameter za príslušné definované hracie obdobie a definovaný počet voľných spinov (napríklad 5 spinov v definovanej hre za hracie obdobie 1 a ďalších 5 spinov v definovanej hre za hracie obdobie 2, 1 spin v hodnote 0,50 €); ak o tom rozhodol organizátor vo vyhlásení. Platí však obmedzenie maximálnou možnou hodnotou získaného bonusu v eurách (napríklad maximálne však 300 €), pričom hodnota voľných spinov sa do tohto obmedzenia nezapočítava. 
4.   Nárok na účasť v  aktivite zaniká v momente ukončenia aktivity podľa čl. III. tohto štatútu, pričom platí, že nárok na účasť v jednotlivom kole aktivity zaniká v momente ukončenia jednotlivého kola aktivity.
5.   Bonus podľa bodu 3 tohto článku bude hráčovi pripísaný na hráčske konto (navýšením stavu hráčskeho konta) do 5 pracovných dní od splnenia všetkých podmienok na vznik nároku na tento bonus podľa tohto štatútu. Bonus podľa tohto štatútu je možné použiť výlučne na určené hazardné hry v internetovej herni organizátora (t.j. v určených internetových hrách), a to tých, ktoré sú uvedené v sekcii Kasíno, a to za podmienok určených Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom
6.   Z použitia bonusu ako vkladu do hazardnej hry (internetovej hry) v internetovej herni sú vylúčené všetky ruletové hry, všetky pokerové turnaje a rovnako všetky Texas Hold’em stoly.
7.   Pripísaný bonus sa pri vkladoch do určených hazardných hier (internetových hier), v ktorých je možné ho využiť čerpá prednostne zo stavu hráčskeho konta (pred inými prostriedkami na hráčskom konte).
8.   Zostatok bonusu (vo výške nevyčerpaného kreditu na hráčskom konte) nie je možné nijako prevádzať, a to ani na bankový účet hráča, použitie a prevody bonusov sa spravujú Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom.
9.   Získaný bonus nie je možné pripísať na hráčske konto, ktoré je zablokované alebo zrušené.
10.   Bonus je platný iba organizátorom určené časové obdobie; ak v určenej dobe bonus nie je využitý v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami  a týmto štatútom, uplynie platnosť bonusu a bonus bude hráčovi odpísaný zo stavu hráčskeho konta.
11.   Bonus pripísaný hráčovi na jeho hráčske konto od 01.10.2019 od 00:00 hod je platný, t.j. je možné ho využiť v súlade s týmto štatútom a  Všeobecnými obchodnými podmienkami v lehote určenej  organizátorom vo vyhlásení jednotlivého kola aktivity, pričom ak v určenej dobe bonus nie je využitý, bude organizátorom odpísaný zo stavu hráčskeho konta.
12.   Bonus nie je možné vymeniť za iné tovary a/alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby a môže byť použitý výlučne v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom. Organizátor nehradí hráčom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v aktivite a nadobudnutím bonusu. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím bonusu, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak.
13.   Bonus je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; daň hradí hráč, s výnimkou bonusu v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), ktorý je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov oslobodený od dane. Ak hodnota bonusu presiahne sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu. Hodnotu bonusu oznámi organizátor hráčovi pri nadobudnutí bonusu.

V.   Porušenie podmienok aktivity 

1.   Bonus môže získať iba hráč, ktorý dodržiava Všeobecné obchodné podmienky a splnil všetky podmienky podľa tohto štatútu na získanie bonusu. V prípade, že hráč poruší Všeobecné obchodné podmienky a/alebo poruší akékoľvek ustanovenie tohto štatútu a/alebo nesplní podmienky štatútu na vznik bonusu do času pripísania bonusu na hráčske konto stráca nárok na účasť v aktivite, resp. na bonus. Organizátor hráčovi v takomto prípade na jeho hráčske konto bonus nepripíše a môže hráča vylúčiť z ďalších marketingových aktivít organizátora.
2.   V prípade, že hráč porušil Všeobecné obchodné podmienky a/alebo porušil akékoľvek ustanovenie tohto štatútu po pripísaní bonusu na hráčske konto stráca nárok na ďalšiu účasť v aktivite a organizátor môže hráčovi pripísaný bonus a výhry získané vkladom z tohto bonusu odobrať. Organizátor zároveň môže hráča vylúčiť z ďalších marketingových aktivít organizátora.
3.   Organizátor si vyhradzuje právo pri akomkoľvek zneužití tejto aktivity hráčom, odňať bonus alebo vylúčiť hráča z ďalších marketingových aktivít organizátora.
4.   Organizátor aktivity si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania bonusov v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod aktivity, právo zablokovať hráčske konto hráča až do prešetrenia prípadu a po potvrdení porušenia štatútu hráčom právo hráča vylúčiť z aktivity a právo postupovať podľa predchádzajúcich bodov čl. V. tohto štatútu, a to aj so spätnou účinnosťou.

VI.   Osobné údaje

Podľa tohto štatútu dochádza k spracúvaniu osobných údajov osoby, ktorá sa zúčastnila aktivity. Prevádzkovateľom v prípade takéhoto spracúvania osobných údajov je organizátor. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov sú dostupné na webovej stránke organizátora www.tipos.sk v sekcii Ochrana súkromia. Rovnako je možné informácie k spracúvaniu osobných údajov vyžiadať u organizátora a požiadať o ich doručenie na e-mailovú adresu uvedenú v rámci zriadeného hráčskeho konta.

VII.   Zverejnenie štatútu

Tento štatút bude zverejnený na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na www.eTIPOS.sk a zároveň dostupný u organizátora tejto aktivity.

VIII.   Osobitné a záverečné ustanovenia

1.   Účasť v aktivite je dobrovoľná. Účasťou v aktivite vyjadruje hráč zároveň svoj súhlas s pravidlami tejto aktivity podľa tohto štatútu a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.
2.   Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto aktivity (vrátane jej jednotlivých kôl) podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť aktivitu a jej pravidlá (vrátane jednotlivých kôl aktivity a pravidiel uvedených v oznámení).

Zverejnené 8. 10. 2019

Hore