ŠTATÚT PROPAGAČNEJ AKTIVITY – VIAC KÔL

 

Definícia akcie MAXI TURNAJ:

- Hraj vybrané výherné prístroje v sekcii kasíno eTIPOS.sk.

- Do turnaja sa započítavajú všetky výherné prístroje od dodávateľov: Synot Games, EGT, e-gaming, Apollo Games, Kajot, Tech4bet a BetInsight.

- Keď tvoje stávky na daných automatoch prekročia 100 €, budeš automaticky zaradený do akcie "MAXI TURNAJ".

- Zbieraj body do rebríčka, ktorý môžeš sledovať na https://ecasino.etipos.sk/?tab=Tournaments.

- V rebríčku sa boduje podľa vzorca 1 € = 1 BOD.

- Hráči budú v rebríčku zoradení podľa počtu bodov od najlepšieho vzostupným poradím (1. - 180....) a až 180 najlepších v čase ukončenia hracieho kola získa bonus.

- Hrať môžeš od 15. 11. - 21. 11. 2021.

- Najlepší 4 hráči turnaja získajú bonus v hodnote určenej v tabuľke č.1 (viď nižšie pod textom).

- Odmena od 5. - 32. miesta v rebríčku je vo forme kombinovaného bonusu s voľnými spinmi. Voľné spiny, ktoré získaš, môžeš využiť v hre, ktorú si zvolíš zo skupiny výherných prístrojov a to do 5 dní od dátumu pripísania.

- Odmena pre hráčov umiestnenich v rozpätí od 33. - 180. pozície bude vo forme voľných spinov. Voľné spiny, ktoré získaš, môžeš využiť v hre, ktorú si zvolíš zo skupiny výherných prístrojov a to do 5 dní od dátumu pripísania.

- Suma bonusov, ktoré hráč vyhrá, je definovaná podľa tabuľky č.1 (viď nižšie pod textom).

- Koeficient voľného spinu je 0,20 a výhra z neho je bonus.

- Free spiny môžeš využiť v niektorom z nasledovných slotov: FruitiXX, Harlequin Dice, Hell Fruits a Joker 40.

Rebríček s odmenami

Od miesta

Do miesta

Výhra počet voľných spinov

Výhra - Bonus v €

1.

1.

 

3000

2.

2.

 

2000

3.

3.

 

1500

4.

4.

                                              

500

5.

7.

30

250

8.

10.

30

200

11. 13. 30 150

14.

20. 30  100

21.

30. 30

50

31.

49.

50

 

50.

79.

40

 

80.

109.

30

 

110.

140.

20

 

141.

170. 15  
171. 180. 10  

Spolu na odmeny

5 000

10 000

 

CHCEM HRAŤ

 

„MAXI TURNAJ“
 

Preambula
 

Tento štatút propagačnej aktivity „Maxi Turnaj“ (ďalej aj ako “aktivita“) je záväzným dokumentom, ktorý v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom (ďalej aj ako “Všeobecné obchodné podmienky“) upravuje pravidlá tejto aktivity a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj ako “štatút“).

 

I. Organizátor aktivity

Vyhlasovateľom a organizátorom tejto aktivity je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej aj ako “organizátor“).

 

II. Podmienky účasti

Tejto aktivity sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá:

a) dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony,

b) nie je zapísaná v registri vylúčených osôb,

c) v čase trvania tejto aktivity má zriadený hráčsky účet s plnou funkcionalitou na www.tipos.sk v sekcii etipos v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj ako „hráčske konto“) a,

d) súhlasí s podmienkami tejto aktivity;

(ďalej aj ako “hráč“).

 

III. Trvanie aktivity

Táto aktivita je časovo ohraničená a prebehne na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na www.eTIPOS.sk vo viacerých samostatných kolách, od zverejnenia na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na www.eTIPOS.sk do 31. 12. 2022. Aktivita bude pozostávať zo samostatných kôl, pričom každé kolo aktivity bude časovo limitované. Organizátor si vyhradzuje právo túto aktivitu, jej jednotlivé kolá alebo hracie obdobia jednotlivých kôl kedykoľvek a bez náhrady prerušiť alebo zrušiť.

 

IV. Pravidlá aktivity

1. Tejto aktivity sa môže zúčastniť každý, kto splní podmienky účasti uvedené v čl. II tohto štatútu. Hráč svojou účasťou v aktivite prejavuje svoj súhlas s jej podmienkami a pravidlami stanovenými v tomto štatúte.

2. Hráč internetovej herne a kasína na eTIPOS.sk, sekcie Kasíno ecasino.etipos.sk (ďalej len “herňa”), skupiny hier zo sekcie Výherné prístroje, ktorý sa umiestni na bodovaných priečkach rebríčka podľa bodu 3 tohto článku štatútu, získava nárok na odmenu v podobe jednorazového bonusu ako vkladu na stávky v herni alebo bonusov získaných z otočenia voľných spinov podľa čl. IV. bod 3 a 4 tohto štatútu (ďalej aj ako „bonus“); v prípade, že splní všetky podmienky podľa bodu 3 a 4 tohto článku štatútu a všetky ostatné podmienky tejto aktivity.

3. Hráčovi vzniká nárok na odmenu v dobe trvania jedného kola aktivity, podľa nasledovných podmienok:

Jednotlivé kolo aktivity môže pozostávať z viacerých hracích období, ktoré budú definované vo vyhlásení jednotlivého kola aktivity. Počet hracích období v jednotlivom kole aktivity určí organizátor. Hracie obdobie pozostáva z jednotlivých dní jedného kola aktivity, ktoré určil organizátor vo vyhlásení. Hracie obdobia jednotlivého kola aktivity budú vyhodnotené samostatne.

Podmienky vzniku nároku na bonus pre hracie obdobie jedného kola aktivity: 

a)   počas vyhláseného hracieho obdobia hráči budú hrať Výherne prístroje na eTIPOS.sk v sekcii Kasíno. Po dosiahnutí minimálnej požadovanej hodnoty, ktorou je vklad hráča na stávky v hodnote 100 € v definovanej hre/hrách vyhlásených organizátorom, je hráč zaradený do súťaže podľa rebríčka za dané hracie obdobie aktivity, ktoré určí organizátor vo vyhlásení o odmeny vo forme jednorazového bonusu ako vkladu na stávky v herni alebo o získanie bonusov získaných z otočenia voľných spinov s koeficientom jedného voľného spinu definovaným vo vyhlásení v definovanej hre,;

b)   počas hracieho obdobia hráčovi vzniká po splnení podmienok podľa písmena a) tohto bodu štatútu nárok na body do rebríčka podľa systému bodovania, podľa vzorca 1 € (na platne uzatvorenú stávku) = 1 BOD (do rebríčka s odmenami);

c)   podľa počtu získaných bodov do rebríčka za príslušné hracie obdobie jednotlivého kola a v prípade rovnosti získaných bodov aj na základe žrebovania vykonaného organizátorom zostaví organizátor rebríček hráčov, ktorým vznikne nárok na získanie jednorazového bonusu ako vkladu na stávky v herni alebo získa ponuku na voľné spiny v hre určenej organizátorom, v prípade splnenia podmienok podľa tohto štatútu;

d)   na základe podmienok uvedených vo vyhlásení hracieho obdobia jednotlivého kola aktivity môže hráč získať jednorazový bonus ako vklad na stávky v herni, alebo ponuku na voľné spiny v hodnote a počte určenom organizátorom (na hranie definovanej hry/definovaných hier); s ktorými môže naložiť podľa bodu 4 tohto čl. štatútu. Hráči, ktorí sa umiestnili na bodovaných priečkach rebríčka budú odmenení jednorazovým bonusom ako vkladom na stávky alebo ponukou na voľnéi spiny na použitie v definovanej hre, s ktorými môžu naložiť podľa bodu 4 tohto čl. štatútu; podľa ich poradia v rebríčku určenom vo vyhlásení daného kola aktivity napr. podľa nasledujúceho rebríčka:

Rebríček s odmenami

Od miesta

Do miesta

Výhra - počet voľných spinov

Výhra - Bonus v €

1.

1.

 

300

2.

2.

 

250

3.

3.

 

200

4.

4.

 

150

5.

7.

 

100

8.

12.

 

50

13.

17.

 

40

18

22.

 

30

23.

32.

 

20

33.

50.

100

 

51.

80.

70

 

81.

102.

50

 

Spolu na odmeny

5 000

2 000

  *  Koeficient jedného spinu bude uvedený vo vyhlásení.

**   Voľné spiny je možné použiť v lehote do 5 dní odo dňa ich obdržania podľa podmienok uvedených v tomto štatúte. Hráč  musí vykonať  voľné otočenia  v definovanej hre (free spin, hráč stlačí tlačidlo spin (TOČ) v hre) do 5 dní odo dňa ich obdržania; v opačnom prípade strácajú pridelené voľné spiny platnosť a budú hráčovi odpísané z jeho hráčskeho konta.

e)   organizátor môže určiť, že jednotlivé kolo aktivity bude pozostávať len z jedného hracieho obdobia;

f)  jednorazový  bonus ako vklad na stávky v herni alebo ponuku na voľné spiny podľa tohto bodu štatútu môže hráč po splnení podmienok na ich získanie za každé hracie obdobie jednotlivého kola aktivity obdržať len jedenkrát.

 

4. Spôsob určenia odmeny: hodnoty bonusu po vykonaní 1 voľného spinu v hre:

a) hráč  vykoná voľné otočenie valcov v definovanej hre (free spin, hráč stlačí tlačidlo spin (TOČ) v hre); pričom platí, že definovaná hra je hrou pre zábavu, nie je prevádzkovaná ako hazardná hra a je súčasťou tejto aktivity; a to do 5 dní odo dňa jeho obdržania podľa podmienok uvedených v tomto štatúte. Definovaná hra je dostupná na www.tipos.sk v sekcii eTIPOS.sk, je určená vo vyhlásení kola aktivity a zapojiť sa do nej môže hráč využitím určeného počtu voľných spinov v súlade s podmienkami určenými týmto štatútom (a ktorých použitie je limitované len na účely účasti v tejto aktivite);

b) v prípade vygenerovania hernej línie so symbolmi, ktorá je určená ako výherná pre príslušnú hru (legenda výherných kombinácií pre každú z hier je k dispozícii v hernom okne samotnej hry a v návode príslušnej hry dostupnom v hernom pláne internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne na www.tipos.sk), je hodnota bonusu (na použitie v herni do sekcie určenej definíciou, napr. Kasíno) určená násobkom (fiktívnej hodnoty) koeficientu voľného spinu v hre definovanej vo vyhlásení (napríklad rovný 0,10) a znásobujúcou hodnotou určenou výhernou  štruktúrou (výhernou tabuľkou) daného výherného prístroja pri vygenerovaní (vytočení) tejto výhernej línie s výhernými symbolmi (napr. 50x); pričom však platí obmedzenie maximálnou možnou hodnotou získaného bonusu na použitie v herni v definovanej sekcii v eurách za jedno otočenie (1 voľný spin) a to hodnotou získaného bonusu vo výške 50,- EUR;

c) Príklad: 0,10 (koeficient jedného voľného spinu) x 50 (znásobujúca hodnota pri vygenerovaní určenej výhernej línie s výhernými symbolmi po vykonaní voľného spinu v hre podľa legendy výhier) = samostatný bonus 5 EUR na použitie v herni v  sekcii Kasíno;

d) Príklad: 0,10 (koeficient jedného voľného spinu) x 10 000 (znásobujúca hodnota pri vygenerovaní určenej výhernej línie s výhernými symbolmi po vykonaní voľného spinu v hre podľa legendy výhier) =  samostatný bonus 50 EUR na použitie v herni v definovanej sekcii;

5. Nárok na účasť v aktivite zaniká v momente ukončenia aktivity podľa čl. III. tohto štatútu, pričom platí, že nárok na účasť v jednotlivom kole aktivity zaniká v momente ukončenia jednotlivého kola aktivity.

6. Bonus podľa tohto článku štatútu bude hráčovi pripísaný na hráčske konto (navýšením stavu hráčskeho konta) do 5 pracovných dní od splnenia všetkých podmienok na vznik nároku na tento bonus podľa tohto štatútu. Bonus podľa tohto štatútu je možné použiť výlučne na určené hazardné hry v internetovej herni (t.j. v určených internetových hrách), a to tých, ktoré sú uvedené v sekcii Kasíno, a to za podmienok určených Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom. Zároveň platí, že hodnota získaného bonusu podľa tohto bodu sa zaokrúhľuje na desať celých eurocentov smerom nadol. 

7. Z použitia bonusu ako vkladu do hazardnej hry (internetovej hry) v internetovej herni sú vylúčené hazardné hry (internetové hry): všetky ruletové hry, všetky pokerové turnaje a rovnako všetky Texas Hold’em stoly.

8. Pripísaný bonus sa pri vkladoch do určených hazardných hier (internetových hier), v ktorých je možné ho využiť čerpá prednostne zo stavu hráčskeho konta (pred inými prostriedkami na hráčskom konte).

9. Bonus je platný, t.j. je možné ho využiť v súlade s týmto štatútom najneskôr do 30 dní odo dňa pripísania na hráčske konto, pričom ak v určenej dobe bonus nie je využitý, bude organizátorom odpísaný zo stavu hráčskeho konta. Organizátor môže rozhodnúť, že v špecifických prípadoch (napr. z osobitných technických dôvodov) je možné bonus využiť v dlhšej dobe odo dňa jeho pripísania na hráčske konto.

10. Zostatok bonusu (vo výške nevyčerpaného kreditu na hráčskom konte) nie je možné nijako prevádzať, a to ani na bankový účet hráča, použitie a prevody bonusov sa spravujú Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom.

11. Získaný bonus nie je možné pripísať na hráčske konto, ktoré je zablokované alebo zrušené.

12. Bonus nie je možné vymeniť za iné tovary a/alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby a môže byť použitý výlučne v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom. Organizátor nehradí hráčom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v aktivite a nadobudnutím bonusu. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím bonusu, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak.

13. Bonus je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; daň hradí hráč, s výnimkou bonusu v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), ktorý je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov oslobodený od dane. Ak hodnota bonusu presiahne sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu. Hodnotu bonusu oznámi organizátor hráčovi pri nadobudnutí bonusu.

 

V. Porušenie podmienok aktivity

1. Bonus môže získať iba hráč, ktorý dodržiava Všeobecné obchodné podmienky a splnil všetky podmienky podľa tohto štatútu na získanie bonusu. V prípade, že hráč poruší Všeobecné obchodné podmienky a/alebo poruší akékoľvek ustanovenie tohto štatútu a/alebo nesplní podmienky štatútu na vznik bonusu do času pripísania bonusu na hráčske konto stráca nárok na účasť v aktivite, resp. na bonus. Organizátor hráčovi v takomto prípade na jeho hráčske konto bonus nepripíše a môže hráča vylúčiť z ďalších marketingových aktivít organizátora.

2. V prípade, že hráč porušil Všeobecné obchodné podmienky a/alebo porušil akékoľvek ustanovenie tohto štatútu po pripísaní bonusu na hráčske konto stráca nárok na ďalšiu účasť v aktivite a organizátor môže hráčovi pripísaný bonus a výhry získané vkladom z tohto bonusu odobrať. Organizátor zároveň môže hráča vylúčiť z ďalších marketingových aktivít organizátora.

3. Organizátor si vyhradzuje právo pri akomkoľvek zneužití tejto aktivity hráčom, odňať bonus alebo vylúčiť hráča z ďalších marketingových aktivít organizátora.

4. Organizátor aktivity si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania bonusov v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod aktivity, právo zablokovať hráčske konto hráča až do prešetrenia prípadu a po potvrdení porušenia štatútu hráčom právo hráča vylúčiť z aktivity a právo postupovať podľa predchádzajúcich bodov čl. V. tohto štatútu, a to aj so spätnou účinnosťou.

 

VI. Osobné údaje

Podľa tohto štatútu dochádza k spracúvaniu osobných údajov osoby, ktorá sa zúčastnila aktivity. Prevádzkovateľom v prípade takéhoto spracúvania osobných údajov je organizátor. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov sú dostupné na webovej stránke organizátora www.tipos.sk v sekcii Ochrana súkromia. Rovnako je možné informácie k spracúvaniu osobných údajov vyžiadať u organizátora a požiadať o ich doručenie na e-mailovú adresu uvedenú v rámci zriadeného hráčskeho konta.

 

VII. Zverejnenie štatútu

Tento štatút bude zverejnený na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na www.eTIPOS.sk a zároveň dostupný u organizátora tejto aktivity.

 

VIII. Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Účasť v aktivite je dobrovoľná. Účasťou v aktivite vyjadruje hráč zároveň svoj súhlas s pravidlami tejto aktivity podľa tohto štatútu a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.

2. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto aktivity (vrátane jej jednotlivých kôl) podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť aktivitu a jej pravidlá (vrátane jednotlivých kôl aktivity a pravidiel uvedených v oznámení).

 

Zverejnené 28. 12. 2021

Obľúbené