Štatút bonusovej schémy – viac kôl

Definícia aktivity:

 

Hracie obdobie č.1 trvá od 24. 2. (12.00 hod) - 28. 2. 2020 (11.00 hod):

- Hraj výherné prístroje v sekcii kasíno na eTIPOS.sk.

- Keď tvoj vklad na stávky prekročí 100 €, budeš automaticky zaradený do akcie "LOV NA 10 000 VOĽNÝCH SPINOV".

- Zbieraj body do rebríčka, ktorý môžeš sledovať na https://www.etipos.sk/lp/lov-na-10000-volnych-spinov/.

- V rebríčku sa boduje podľa vzorca 1 € = 1 BOD.

- Hráči budú v rebríčku zoradení podľa počtu bodov od najlepšieho vzostupným poradím (1. - 101....) a až 101 najlepších v čase ukončenia hracieho kola získa bonus.

- Bonus je vo forme voľných spinov do hry Gem - O - Rama a má platnosť 30 dní od dátumu pripísania.

- Počet voľných spinov, ktoré hráč vyhrá, je definovaný podľa tabuľky č.1 (viď nižšie pod textom).

- Koeficient voľného spinu je 0,10 € a výhra z neho je bonus.

 

Hracie obdobie č.2 trvá od 28. 2. (12.00 hod) - 4. 3. 2020 (11.00 hod):

- Hraj výherné prístroje v sekcii kasíno na eTIPOS.sk.

- Keď tvoj vklad na stávky prekročí 100 €, budeš automaticky zaradený do akcie "LOV NA 10 000 VOĽNÝCH SPINOV".

- Zbieraj body do rebríčka, ktorý môžeš sledovať na https://www.etipos.sk/lp/lov-na-10000-volnych-spinov/.

- V rebríčku sa boduje podľa vzorca 1 € = 1 BOD.

- Hráči budú v rebríčku zoradení podľa počtu bodov od najlepšieho vzostupným poradím (1. - 101....) a až 101 najlepších v čase ukončenia hracieho kola získa bonus.

Bonus je vo forme voľných spinov do hry Mysterious Atlantis a má platnosť 30 dní od dátumu pripísania.

- Počet voľných spinov, ktoré hráč vyhrá, je definovaný podľa tabuľky č.1 (viď nižšie pod textom).

- Koeficient voľného spinu je 0,10 € a výhra z neho je bonus.

 

Rebríček s bonusovými výhrami pre jedno hracie obdobie

Od miesta

Do miesta

Výhra  (počet voľných spinov)

1.

1.

700

2.

2.

500

3.

3.

400

4.

4.

 200

5.

5.

100

6.

25.

60

26.

50.

40

51.

101.

20

Spolu na odmeny

5 000

 

 

LOV NA VOĽNÉ SPINY“

Preambula

Tento štatút bonusovej schémy „LOV NA VOĽNÉ SPINY“ (ďalej aj ako “aktivita“) je záväzným dokumentom, ktorý v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom (ďalej aj ako “Všeobecné obchodné podmienky“) upravuje pravidlá tejto aktivity a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj ako “štatút“).

I.   Organizátor aktivity

Vyhlasovateľom a organizátorom tejto aktivity je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej aj ako “organizátor“).

II.   Podmienky účasti

Tejto aktivity sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá:

   a)   dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony,

   b)   nie je zapísaná v registri vylúčených osôb,

   c)   v čase trvania tejto aktivity má zriadené hráčske konto s plnou funkcionalitou na www.tipos.sk v sekcii etipos v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami

   d)   súhlasí s podmienkami tejto aktivity;

(ďalej aj ako “hráč“).

III.   Trvanie aktivity

Táto aktivita je časovo ohraničená a prebehne na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na www.eTIPOS.sk vo viacerých  samostatných kolách, od zverejnenia na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na  www.eTIPOS.sk do 31. 12. 2020. Aktivita bude pozostávať zo samostatných kôl, pričom každé kolo aktivity bude časovo limitované a môže pozostávať z viacerých hracích období. Jednotlivé kolá budú vyhlásené na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na  www.eTIPOS.sk. Organizátor si vyhradzuje právo túto aktivitu alebo jej jednotlivé kolá kedykoľvek a bez náhrady zmeniť, prerušiť alebo zrušiť.

IV.   Pravidlá aktivity

1.   Tejto aktivity sa môže zúčastniť každý, kto splní podmienky účasti uvedené v čl. II tohto štatútu. Hráč svojou účasťou v aktivite prejavuje svoj súhlas s jej podmienkami a pravidlami stanovenými v tomto štatúte.

2.   Hráč internetovej herne a kasína na eTIPOS.sk, sekcie Kasíno https://ecasino.etipos.sk/ (ďalej len “herňa”), skupiny hier definovanej vo vyhlásení jednotlivého kola (napríklad Výherné prístroje) získava nárok na odmenu v podobe bonusu podľa čl. IV. bod 3 tohto štatútu (ďalej aj ako „bonus“), v prípade, že splní všetky podmienky podľa bodu 3 tohto článku štatútu a všetky ostatné podmienky tejto aktivity.

3.   Hráčovi vzniká nárok na odmenu v dobe trvania jedného kola aktivity, podľa nasledovných podmienok:

Jednotlivé kolo aktivity môže pozostávať z viacerých hracích období, ktoré budú definované vo vyhlásení jednotlivého kola aktivity. Počet hracích období v jednotlivom kole aktivity určí organizátor. Hracie obdobie pozostáva z jednotlivých dní jedného kola aktivity, ktoré určil organizátor vo vyhlásení. Hracie obdobia jednotlivého kola aktivity budú vyhodnotené samostatne.

Podmienky vzniku nároku na bonus pre hracie obdobie jedného kola aktivity: 

a) počas vyhláseného hracieho obdobia hráči budú hrať Výherne prístroje na eTIPOS.sk v sekcii Kasíno. Po dosiahnutí minimálnej požadovanej hodnoty, ktorou je vklad hráča na stávky v hodnote 100 € v definovanej hre/hrách vyhlásených organizátorom, je hráč zaradený do súťaže o odmeny vo forme bonusov z otočenia voľných spinov vo výherných prístrojoch, podľa rebríčka za dané hracie obdobie aktivity, ktoré určí organizátor vo vyhlásení;

b) počas hracieho obdobia hráčovi vzniká po splnení podmienok podľa písmena a) tohto bodu štatútu nárok na body do rebríčka podľa systému bodovania, podľa vzorca 1 € (na platne uzatvorenú stávku) = 1 BOD (do rebríčka s odmenami);

c) podľa počtu získaných bodov do rebríčka za príslušné hracie obdobie jednotlivého kola a v prípade rovnosti získaných bodov aj na základe žrebovania vykonaného organizátorom zostaví organizátor rebríček hráčov, ktorým vznikne nárok na získanie voľných spinov v hre určenej organizátorom, v prípade splnenia podmienok podľa tohto štatútu;

d) na základe podmienok uvedených vo vyhlásení hracieho obdobia jednotlivého kola aktivity môže hráč získať  voľné spiny  v počte určenom organizátorom (na hranie definovanej hry/definovaných hier). Hráči, ktorí sa umiestnili na bodovaných priečkach rebríčka budú odmenení voľnými spinmi na použitie v hre podľa ich poradia v rebríčku určenom vo vyhlásení daného kola aktivity napr. podľa nasledujúceho rebríčka:

Rebríček s bonusovými výhrami

Od miesta

Do miesta

Výhra v podobe bonusu   

1.

1.

700

2.

2.

500

3.

3.

400

4.

4.

 200

5.

5.

100

6.

25.

60

26.

50.

40

51.

101.

20

Spolu na odmeny

5 000

           *  Hodnota jedného spinu je 0,10 EUR.
           ** Voľné spiny je možné použiť v lehote do 30 dní odo dňa ich obdržania podľa podmienok uvedených v tomto štatúte. Hráč  musí vykonať  voľné otočenia  v definovanej hre (free spin, hráč stlačí tlačidlo spin (TOČ) v hre) do 30 dní odo dňa ich obdržania; v opačnom prípade strácajú pridelené voľné spiny platnosť a budú hráčovi odpísané z jeho hráčskeho konta.

e)   organizátor môže určiť, že jednotlivé kolo aktivity bude pozostávať len z jedného hracieho obdobia;

f)   voľné spiny podľa tohto bodu štatútu môže hráč po splnení podmienok na ich získanie za každé hracie obdobie jednotlivého kola aktivity obdržať len jedenkrát.

4.   Spôsob určenia odmeny: hodnoty bonusu po vykonaní 1 voľného spinu v hre:

a) hráč vykoná voľné otočenie valcov v definovanej hre (free spin, hráč stlačí tlačidlo spin (TOČ) v hre) do 30 dní odo dňa ich obdržania podľa podmienok uvedených v tomto štatúte;

b) v prípade vygenerovania hernej línie s výhernými symbolmi, ktorá je určená v hernom pláne internetových hier organizátora ako výherná, je hodnota bonusu (na použitie v herni do sekcie určenej definíciou, napr. Kasíno) určená násobkom koeficientu voľného spinu v hodnote 0,10 v danej hre a znásobujúcou hodnotou určenou výhernou  štruktúrou (výhernou tabuľkou) daného výherného prístroja pri vygenerovaní (vytočení) tejto výhernej línie s výhernými symbolmi podľa ustanovení herného plánu internetových hier organizátora (napr. 50x); pričom však platí obmedzenie maximálnou možnou hodnotou získaného bonusu na použitie v herni v definovanej sekcii v eurách za jedno otočenie (1 voľný spin) a to hodnotou získaného bonusu vo výške 50,- EUR;

c) Príklad: 0,10 (koeficient jedného voľného spinu) x 50 (znásobujúca hodnota pri vygenerovaní určenej výhernej línie s výhernými symbolmi po vykonaní voľného spinu v hre podľa legendy výhier) = samostatný bonus 5 EUR na použitie v herni v sekcii Kasíno;

d) Príklad: 0,10 (koeficient jedného voľného spinu) x 10 000 (znásobujúca hodnota pri vygenerovaní určenej výhernej línie s výhernými symbolmi po vykonaní voľného spinu v hre podľa legendy výhier) = samostatný bonus 50 EUR na použitie v herni v definovanej sekcii;

5.   Nárok na účasť v  aktivite zaniká v momente ukončenia aktivity podľa čl. III. tohto štatútu, pričom platí, že nárok na účasť v jednotlivom kole aktivity zaniká v momente ukončenia jednotlivého kola aktivity.

6.   Bonus podľa bodu 3 tohto článku štatútu bude hráčovi pripísaný na hráčske konto (navýšením stavu hráčskeho konta) do 5 pracovných dní od splnenia všetkých podmienok na vznik nároku na tento bonus podľa tohto štatútu. Bonus podľa tohto štatútu je možné použiť výlučne na určené hazardné hry v internetovej herni (t.j. v určených internetových hrách), a to tých, ktoré sú uvedené v sekcii Kasíno, a to za podmienok určených Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom.

7.   Z použitia bonusu ako vkladu do hazardnej hry (internetovej hry) v internetovej herni sú vylúčené hazardné hry (internetové hry): všetky ruletové hry, všetky pokerové turnaje a rovnako všetky Texas Hold’em stoly.

8.   Pripísaný bonus sa pri vkladoch do určených hazardných hier (internetových hier), v ktorých je možné ho využiť čerpá prednostne zo stavu hráčskeho konta (pred inými prostriedkami na hráčskom konte).

9.   Bonus je platný, t.j. je možné ho využiť v súlade s týmto štatútom najneskôr do 30 dní odo dňa pripísania na hráčske konto, pričom ak v určenej dobe bonus nie je využitý, bude organizátorom odpísaný zo stavu hráčskeho konta. Organizátor môže rozhodnúť, že v špecifických prípadoch (napr. z osobitných technických dôvodov) je možné bonus využiť v dlhšej dobe odo dňa jeho pripísania na hráčske konto.

10. Zostatok bonusu (vo výške nevyčerpaného kreditu na hráčskom konte) nie je možné nijako prevádzať, a to ani na bankový účet hráča, použitie a prevody bonusov sa spravujú Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom.

11.   Získaný bonus nie je možné pripísať na hráčske konto, ktoré je zablokované alebo zrušené.

12.   Bonus nie je možné vymeniť za iné tovary a/alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby a môže byť použitý výlučne v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom. Organizátor nehradí hráčom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v aktivite a nadobudnutím bonusu. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím bonusu, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak.

13.   Bonus je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; daň hradí hráč, s výnimkou bonusu v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), ktorý je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov oslobodený od dane. Ak hodnota bonusu presiahne sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu. Hodnotu bonusu oznámi organizátor hráčovi pri nadobudnutí bonusu.

V.   Porušenie podmienok aktivity

1.   Bonus môže získať iba hráč, ktorý dodržiava Všeobecné obchodné podmienky a splnil všetky podmienky podľa tohto štatútu na získanie bonusu. V prípade, že hráč poruší Všeobecné obchodné podmienky a/alebo poruší akékoľvek ustanovenie tohto štatútu a/alebo nesplní podmienky štatútu na vznik bonusu do času pripísania bonusu na hráčske konto stráca nárok na účasť v aktivite, resp. na bonus. Organizátor hráčovi v takomto prípade na jeho hráčske konto bonus nepripíše a môže hráča vylúčiť z ďalších marketingových aktivít organizátora.

2.   V prípade, že hráč porušil Všeobecné obchodné podmienky a/alebo porušil akékoľvek ustanovenie tohto štatútu po pripísaní bonusu na hráčske konto stráca nárok na ďalšiu účasť v aktivite a organizátor môže hráčovi pripísaný bonus a výhry získané vkladom z tohto bonusu odobrať. Organizátor zároveň môže hráča vylúčiť z ďalších marketingových aktivít organizátora.

3.   Organizátor si vyhradzuje právo pri akomkoľvek zneužití tejto aktivity hráčom, odňať bonus alebo vylúčiť hráča z ďalších marketingových aktivít organizátora.

4.   Organizátor aktivity si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania bonusov v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod aktivity, právo zablokovať hráčske konto hráča až do prešetrenia prípadu a po potvrdení porušenia štatútu hráčom právo hráča vylúčiť z aktivity a právo postupovať podľa predchádzajúcich bodov čl. V. tohto štatútu, a to aj so spätnou účinnosťou.

VI.   Osobné údaje

Podľa tohto štatútu dochádza k spracúvaniu osobných údajov osoby, ktorá sa zúčastnila aktivity. Prevádzkovateľom v prípade takéhoto spracúvania osobných údajov je organizátor. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov sú dostupné na webovej stránke organizátora www.tipos.sk v sekcii Ochrana súkromia. Rovnako je možné informácie k spracúvaniu osobných údajov vyžiadať u organizátora a požiadať o ich doručenie na e-mailovú adresu uvedenú v rámci zriadeného hráčskeho konta.

VII.   Zverejnenie štatútu

Tento štatút bude zverejnený na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na www.eTIPOS.sk a zároveň dostupný u organizátora tejto aktivity.

VIII.   Osobitné a záverečné ustanovenia

Účasť v aktivite je dobrovoľná, hráč ju môže kedykoľvek odvolať na https://www.etipos.sk/Issues/CreateIssue.aspx alebo písomne na info@tipos.sk. [A1] Účasťou v aktivite vyjadruje hráč zároveň svoj súhlas s pravidlami tejto aktivity podľa tohto štatútu a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.

Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto aktivity (vrátane jej jednotlivých kôl a hracích období) podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť aktivitu a jej pravidlá (vrátane jednotlivých kôl aktivity, hracích období a pravidiel uvedených v oznámení).

Zverejnené 22. 1. 2020

Obľúbené