Štatút bonusovej schémy – viac kôl

Definícia akcie Letný Turnaj:

Hraj vybrané výherné prístroje v sekcii kasíno eTIPOS.sk a po zatočení spinu za minimálne 0,20 € si zapojený do turnaja.

Vybrané výherné prístroje:

Joker Boom * 40 Hot&Cash * Fruits 'n' Fire * Slot Birds * 27 Space Fruits * Claws vs Paws * Multi Vegas 81 * 100 Super Hot * Hell Fruits * Turbo Slots * Hot Wild 20 * Sevens&Fruits * Simply the Best 81 * 100 Burning Hot * 88 Pearls * Bonus Joker II * Wild Fruits 27 * Super Joker 40 * 20 Super Hot *  Respin Joker * Four Fruits II * 243 Simply Ways * Vikings * Flaming Hot * Joker 40 * Blood * Fruit Awards.

Turnaje prebiehajú v troch kolách:

  • 1.kolo turnaja o 5 000 € sa hrá od 21. 6. do 22. 6. 2021. 
  • 2.kolo turnaja o 5 000 € sa hrá od 23. 6. do 24. 6. 2021.
  • 3.kolo turnaja o 5 000 € sa hrá od 25. 6. do 27. 6. 2021.
  • Odmeňuje sa podľa "Výherného rebríčka č.1"

Rebríček sa zostaví podľa vzorca WIN/BET, čiže suma výhier vydelená stávkami v danom čase.

  • Každý WIN (vyšší ako nula) sa podeli BET-om a započíta sa iba celočíselná časť.
  • Score do rebríčka = suma všetkých týchto čísel počas trvania turnaja.
  • ​Príklad:
    Bet = 2; WIN = 7.20; WIN / BET = 3.6; Score = 3;

Rebríček s poradím, zobrazovaný v priebehu konania turnaja, je aktualizovaný spravidla v 1 až 2-minútovom intervale. Po ukončení turnaja je finálny stav poradia aktualizovaný do 2 minút po skončení turnaja (odporúčame vykonať refresh stránky). Pri sporných situáciách a technologických problémoch o definitívnom poradí rozhoduje zápis v databáze poskytovateľa.

 

Výherný Rebríček č.1
1. 1 100
2. - 3. 300
4. - 6. 200
7. - 10. 100
11.- 30. 50
31.- 50. 30
51. - 85. 20

 

CHCEM HRAŤ

 

„Denný turnaj“

Preambula

Tento štatút bonusovej schémy „Denný turnaj“ (ďalej aj ako “aktivita“) je záväzným dokumentom, ktorý v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom (ďalej aj ako “Všeobecné obchodné podmienky“) upravuje pravidlá tejto aktivity a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj ako “štatút“).

 

I. Organizátor aktivity

Vyhlasovateľom a organizátorom tejto aktivity je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej aj ako “organizátor“).

 

II. Podmienky účasti

Tejto aktivity sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá:

a) dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony,

b) nie je zapísaná v registri vylúčených osôb,

c) v čase trvania tejto aktivity má zriadené hráčske konto s plnou funkcionalitou na www.tipos.sk v sekcii etipos v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami a,

d) súhlasí s podmienkami tejto aktivity;

(ďalej aj ako “hráč“).

 

III. Trvanie aktivity

Táto aktivita je časovo ohraničená a prebehne na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na www.eTIPOS.sk vo viacerých samostatných kolách, od zverejnenia na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na www.eTIPOS.sk do 31. 12. 2021. Aktivita bude pozostávať zo samostatných kôl, pričom každé kolo aktivity bude časovo limitované. Organizátor si vyhradzuje právo túto aktivitu, jej jednotlivé kolá alebo hracie obdobia jednotlivých kôl kedykoľvek a bez náhrady prerušiť alebo zrušiť.

 

IV. Pravidlá aktivity

1. Tejto aktivity sa môže zúčastniť každý, kto splní podmienky účasti uvedené v čl. II tohto štatútu. Hráč svojou účasťou v aktivite prejavuje svoj súhlas s jej podmienkami a pravidlami stanovenými v tomto štatúte.

2. Hráč internetovej herne a kasína na eTIPOS.sk, sekcie Kasíno ecasino.etipos.sk (ďalej len “herňa”), hrajúci vo vyhlásení definované hry/hru alebo definovanú kategóriu hier, získava nárok na odmenu v podobe jednorazovo prideleného bonusu použiteľného na úhradu vkladu pri podaní stávky v herni alebo bonusov získaných z vykonaných voľných spinov podľa čl. IV. bod 3 a 4 tohto štatútu (ďalej aj ako „bonus“); v prípade, že splní všetky podmienky podľa bodu 3 a 4 tohto článku štatútu a všetky ostatné podmienky tejto aktivity.

3. Hráčovi vzniká nárok na odmenu v dobe trvania jedného kola aktivity, podľa nasledovných podmienok:

a)   počet hráčov, ktorým vznikne nárok na odmenu a spôsob určenia poradia hráčov na základe systému bodovania určí organizátor vo vyhlásení jednotlivého kola aktivity (napr. počet hráčov, ktorým vznikne nárok na odmenu= prví 10 hráči, ktorí splnili podmienky definované vo vyhlásení, podľa spôsobu bodovania, tak že prvý v poradí, ktorý splnil všetky podmienky aktivity určené vo vyhlásení aktivity v hracom období obdrží = 10 bodov, desiaty v poradí = 1 bod). Na základe spôsobu určenia poradia hráčov vo vyhlásení jednotlivého kola aktivity a v prípade rovnosti získaných bodov aj na základe žrebovania vykonaného organizátorom zostaví organizátor rebríček hráčov, ktorí sa umiestnili na bodovanom mieste v rebríčku a ktorým vznikne nárok na získanie odmeny; v prípade splnenia podmienok podľa tohto bodu štatútu napr. podľa nasledujúceho rebríčka:

 

Rebríček s odmenami

Od miesta

Do miesta

Počet bodov

Výhra - počet voľných spinov

1.

1.

10

100

2.

2.

9

90

3.

3.

8

80

4.

4.

7

70

5.

5.

6

60

6.

6.

5

50

7.

7.

4

40

8.

8.

3

30

9.

9.

2

20

10.

10.

1

10

Spolu na odmeny

 

550

  *  Koeficient jedného spinu a hazardná hra, v ktorej je možné voľný spin vykonať bude uvedený vo vyhlásení jednotlivého kola aktivity.

b) počas hracieho obdobia definovaného vo vyhlásení jednotlivého kola aktivity (napr. v piatok 15. 5. 2020 od 12:00 do 15:00) budú hráči hrať určené hazardné hry v herni z kategórie Výherné prístroje na etipos.sk v sekcii Kasíno, ktoré organizátor určí vo vyhlásení jednotlivého kola aktivity;.

c) po  splnení všetkých podmienok definovaných vo vyhlásení jednotlivého kola aktivity (napr. vykonanie 100 spinov v určených hazardných hrách z kategórie Výherné prístroje počas hracieho obdobia), získava hráč,  ktorý sa umiestnil v rebríčku podľa písmena a) tohto bodu štatútu, nárok na odmenu, ktorú určil organizátor vo vyhlásení jednotlivého kola aktivity;

d)   na základe podmienok uvedených vo vyhlásení hracieho obdobia jednotlivého kola aktivity môže hráč získať odmenu v podobe jednorazovo prideleného bonusu použiteľného na úhradu vkladu pri podaní  stávky v herni, alebo voľné spiny v hodnote a počte určenom organizátorom (na hranie definovanej hry/definovaných hier),  ktoré budú definované vo vyhlásení daného kola aktivity; spôsob určenia hodnoty bonusu po vykonaní voľného spinu v hre je uvedený v bode 4 tohto článku štatútu

e)  jednorazovo pridelený bonus použiteľný na úhradu vkladu  pri podaní stávky v herni alebo voľné spiny podľa tohto bodu štatútu môže hráč po splnení podmienok na ich získanie za každé hracie obdobie jednotlivého kola aktivity obdržať len jedenkrát.

4. Spôsob určenia hodnoty bonusu po vykonaní 1 voľného spinu získaného podľa bodu 3 tohto článku štatútu v hre:

a) hráč  vykoná voľné otočenie valcov v definovanej hre (free spin, hráč stlačí tlačidlo spin (TOČ) v hre) do 5 dní odo dňa ich obdržania podľa podmienok uvedených v tomto štatúte; v opačnom prípade strácajú pridelené voľné spiny platnosť a budú hráčovi odpísané z jeho hráčskeho konta;

b) v prípade zobrazenia výhernej kombinácie obsahujúcej výherné symboly na hernej línii  podľa herného plánu internetových hier organizátora  je hodnota bonusu (na použitie v herni do sekcie určenej definíciou) určená násobkom koeficientu voľného spinu v hodnote uvedenej vo vyhlásení v danej hre a znásobujúcou hodnotou určenou výhernou  štruktúrou (výhernou tabuľkou) daného výherného prístroja pri zobrazení takejto výhernej kombinácie s výhernými symbolmi  podľa ustanovení herného plánu internetových hier organizátora (napr. 50x); pričom však platí obmedzenie maximálnou možnou hodnotou získaného bonusu na použitie v herni v definovanej sekcii v eurách za jedno otočenie (1 voľný spin) a to hodnotou získaného bonusu vo výške 50,- EUR;

c) Príklad: 0,10 (koeficient jedného voľného spinu podľa oznámenia) x 50 (znásobujúca hodnota pri zobrazení výhernej kombinácie  obsahujúcej výherné symboly na hernej línii po vykonaní voľného spinu v hre podľa legendy výhier) = samostatný bonus 5 EUR na použitie v herni v sekcii Kasíno;

d) Príklad: 0,10 (koeficient jedného voľného spinu podľa oznámenia) x 10 000 (znásobujúca hodnota pri zobrazení výhernej kombinácie s výhernými symbolmi na hernej línii po vykonaní voľného spinu v hre podľa legendy výhier) =  samostatný bonus 50 EUR na použitie v herni v definovanej sekcii;

e) v prípade voľných spinov nie je možné uplatniť znásobenie výhry;

f)  podmienkou na získanie bonusu v prípade vykonania voľných otočení spinov podľa tohto štatútu je zobrazenie výhernej kombinácie s výhernými symbolmi na hernej línii, ktorá je podľa podmienok herného plánu internetových hier organizátora určená ako výherná.

5. Nárok na účasť v aktivite zaniká v momente ukončenia aktivity podľa čl. III. tohto štatútu, pričom platí, že nárok na účasť v jednotlivom kole aktivity zaniká v momente ukončenia jednotlivého kola aktivity.

6. Bonus podľa tohto článku štatútu bude hráčovi pripísaný na hráčske konto (navýšením stavu hráčskeho konta) do 5 pracovných dní od splnenia všetkých podmienok na vznik nároku na tento bonus podľa tohto štatútu. Bonus podľa tohto štatútu je možné použiť výlučne na určené hazardné hry v internetovej herni (t.j. v určených internetových hrách), a to tých, ktoré sú uvedené v sekcii Kasíno, a to za podmienok určených Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom. Zároveň platí, že hodnota získaného bonusu podľa tohto bodu sa zaokrúhľuje na desať celých eurocentov smerom nadol.  

7. Z použitia bonusu ako vkladu do hazardnej hry (internetovej hry) v internetovej herni sú vylúčené hazardné hry (internetové hry): všetky ruletové hry, všetky pokerové turnaje a rovnako všetky Texas Hold’em stoly.

8. Pripísaný bonus sa pri vkladoch do určených hazardných hier (internetových hier), v ktorých je možné ho využiť čerpá prednostne zo stavu hráčskeho konta (pred inými prostriedkami na hráčskom konte).

9. Bonus je platný, t.j. je možné ho využiť v súlade s týmto štatútom najneskôr do 30 dní odo dňa pripísania na hráčske konto, pričom ak v určenej dobe bonus nie je využitý, bude organizátorom odpísaný zo stavu hráčskeho konta. Organizátor môže rozhodnúť, že v špecifických prípadoch (napr. z osobitných technických dôvodov) je možné bonus využiť v dlhšej dobe odo dňa jeho pripísania na hráčske konto.

10. Zastatok bonusu (vo výške nevyčerpaného kreditu na hráčskom konte) nie je možné nijako prevádzať, a to ani na bankový účet hráča, použitie a prevody bonusov sa spravujú Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom.

11. Získaný bonus nie je možné pripísať na hráčske konto, ktoré je zablokované alebo zrušené.

12. Bonus nie je možné vymeniť za iné tovary a/alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby a môže byť použitý výlučne v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom. Organizátor nehradí hráčom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v aktivite a nadobudnutím bonusu. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím bonusu, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak.

13. Bonus je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; daň hradí hráč, s výnimkou bonusu v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), ktorý je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov oslobodený od dane. Ak hodnota bonusu presiahne sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu. Hodnotu bonusu oznámi organizátor hráčovi pri nadobudnutí bonusu.

 

V. Porušenie podmienok aktivity

1. Bonus môže získať iba hráč, ktorý dodržiava Všeobecné obchodné podmienky a splnil všetky podmienky podľa tohto štatútu na získanie bonusu. V prípade, že hráč poruší Všeobecné obchodné podmienky a/alebo poruší akékoľvek ustanovenie tohto štatútu a/alebo nesplní podmienky štatútu na vznik bonusu do času pripísania bonusu na hráčske konto stráca nárok na účasť v aktivite, resp. na bonus. Organizátor hráčovi v takomto prípade na jeho hráčske konto bonus nepripíše a môže hráča vylúčiť z ďalších marketingových aktivít organizátora.

2. V prípade, že hráč porušil Všeobecné obchodné podmienky a/alebo porušil akékoľvek ustanovenie tohto štatútu po pripísaní bonusu na hráčske konto stráca nárok na ďalšiu účasť v aktivite a organizátor môže hráčovi pripísaný bonus a výhry získané vkladom z tohto bonusu odobrať. Organizátor zároveň môže hráča vylúčiť z ďalších marketingových aktivít organizátora.

3. Organizátor si vyhradzuje právo pri akomkoľvek zneužití tejto aktivity hráčom, odňať bonus alebo vylúčiť hráča z ďalších marketingových aktivít organizátora.

4. Organizátor aktivity si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania bonusov v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod aktivity, právo zablokovať hráčske konto hráča až do prešetrenia prípadu a po potvrdení porušenia štatútu hráčom právo hráča vylúčiť z aktivity a právo postupovať podľa predchádzajúcich bodov čl. V. tohto štatútu, a to aj so spätnou účinnosťou.

 

VI. Osobné údaje

Podľa tohto štatútu dochádza k spracúvaniu osobných údajov osoby, ktorá sa zúčastnila aktivity. Prevádzkovateľom v prípade takéhoto spracúvania osobných údajov je organizátor. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov sú dostupné na webovej stránke organizátora www.tipos.sk v sekcii Ochrana súkromia. Rovnako je možné informácie k spracúvaniu osobných údajov vyžiadať u organizátora a požiadať o ich doručenie na e-mailovú adresu uvedenú v rámci zriadeného hráčskeho konta.

 

VII. Zverejnenie štatútu

Tento štatút bude zverejnený na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na www.eTIPOS.sk a zároveň dostupný u organizátora tejto aktivity.

 

VIII. Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Účasť v aktivite je dobrovoľná. Účasťou v aktivite vyjadruje hráč zároveň svoj súhlas s pravidlami tejto aktivity podľa tohto štatútu a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.

2. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto aktivity (vrátane jej jednotlivých kôl) podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť aktivitu a jej pravidlá (vrátane jednotlivých kôl aktivity a pravidiel uvedených v oznámení).

Zverejnené 6. 3. 2020

Obľúbené