Štatút bonusovej schémy – viac kôl

Definícia Loto 3 - kombo

 • Podaj si jeden stĺpec v lotérii LOTO, jeden stĺpec v hre LOTO 5z35 a pridaj JOKER.
 • Automaticky získaš bonus v hodnote eŽrebu FUNNY SHEEP.
 • Akcia platí do nedelného termínu žrebovania pre stávkové obdobie za 38 týťdeň, ktoré sa koná 22.9.2019.
 • Tento bonus môžeš využiť v eŽreby sekcii kasína na eTIPOS.sk.
 • Akcia sa týka hráčov ktorí hrajú na etipos.sk.

Chcem hrať

Definícia Eurojackpot dvojitá výhra

 • Podaj plný tiket (4 polia + Eurojackpot JOKER) v lotérii Eurojackpot na eTIPOS.sk.
 • Bonus získaš, ak počas trvania akcie vyhráš v žrebovaní ,,výhru v 7.poradí".
 • Pri splnení týchto podmienok ti sumu z výhry v 7.poradí zdvojnásobíme.
 • Tento bonus môžeš využiť v eTIPOS.sk herni.
 • Akcia trvá od 12. 9. 2019 do odvolania.
 • Akcia sa týka hráčov ktorí hrajú na etipos.sk.

Chcem hrať

Definícia 30 free spinov za 30 polí

Uži si svet milionárov! Hraj o fantastický jackpot v lotérii Eurojackpot a ako ,,second chance" dostaneš od nás bonus v podobe 30 free spinov v hodnote 0,10 € (3 €)!

 • Natipuj 30+ polí v lotérii Eurojackpote.
 • Automaticky dostaneš bonus 30 spinov v hodnote 0,10 € (dokopy 3 €).
 • Bonus bude pripísaný nasledujúci pondelok a môžeš ho použiť v hre Alchemist Gold na eTIPOS.sk do konca kalendárneho týždňa, v ktorom bol pripísaný.
 • Akcie sa môžeš zúčastniť v každom stávkovom týždni iba jedenkrát.

Chcem hrať

„Lotériová druhá šanca“

Preambula

Tento štatút bonusovej schémy „Lotériová druhá šanca“ (ďalej aj len ako “aktivita“) je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá tejto aktivity a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj ako “štatút“).

I.   Organizátor aktivity

Vyhlasovateľom a organizátorom tejto aktivity je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej aj ako “organizátor“).

II.   Podmienky účasti

Tejto aktivity sa môže zúčastniť každá fyzická osoba:

a)   ktorá dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony,

b)   v čase trvania tejto aktivity má zriadené hráčske konto s plnou funkcionalitou na https://www.etipos.sk v súlade so zverejnenými „Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom (ďalej len „VOP“)“,

c)   súhlasí s podmienkami tejto aktivity;

(ďalej aj ako „hráč“).

III.   Trvanie aktivity

Táto aktivita je časovo ohraničená a prebehne na etipos.sk vo viacerých  samostatných kolách, od zverejnenia na etipos.sk do 31. 12. 2019. Aktivita bude pozostávať zo samostatných kôl, pričom každé kolo aktivity bude časovo limitované. Jednotlivé kolá budú vyhlásené na etipos.sk. Organizátor si vyhradzuje právo túto aktivitu alebo jej jednotlivé kolá kedykoľvek a bez náhrady zmeniť, prerušiť alebo zrušiť.

IV.   Pravidlá aktivity

1.   Tejto aktivity sa môže zúčastniť každý, kto na etipos.sk splní podmienky účasti uvedené v čl. II tohto štatútu.

2.   Hráč svojou účasťou v aktivite prejavuje svoj súhlas s jej podmienkami a pravidlami stanovenými v tomto štatúte.

3.   Hráč internetovej herne a kasína na eTIPOS.sk, sekcie, ktorá je definovaná vo vyhlásení (ďalej len “herňa”), získava nárok na odmenu v podobe bonusu definovaného vo vyhlásení podľa čl. IV. bod 4 tohto štatútu (ďalej aj ako „bonus“), v prípade, že splní všetky podmienky podľa bodu 4 tohto článku štatútu a všetky ostatné podmienky tejto aktivity.

4.   Hráčovi vzniká nárok na bonus v dobe trvania jedného kola aktivity, podľa nasledovných podmienok:

splní požadovaný definovaný parameter (napríklad počet stávok alebo výška vkladu na stávky) v hre/hrách definovaných vo vyhlásení.

V každom vyhlásenom kole aktivity platí obmedzenie maximálnou možnou hodnotou získaného bonusu v eurách. Bonusy definované v jednotlivom hracom kole môžu byť hráčovi priznané v prípade splnenia podmienok na ich získanie v definovanom hracom období (hracom kole) len jeden krát.

Príklad: Ak hráč zahrá (kúpi si) vo vyhlásenom období 10 a viac tipov číselnej lotérie Eurojackpot (napr. 12 tipov na Eurojackpot) získa odmenu v podobe bonusu na hranie e-Žrebu danej emisie (hry) (napr. bonus na hranie eŽrebu – Millionaires Club, ktorý ma cenu 7 EUR).

5.   Nárok na účasť v  aktivite zaniká v momente ukončenia aktivity podľa čl. III. tohto štatútu, pričom platí, že nárok na účasť v jednotlivom kole aktivity zaniká v momente ukončenia jednotlivého kola aktivity.

6.   Nárok hráča na účasť v jednom hracom kole aktivity môže vzniknúť hráčovi za podmienok tohto štatútu iba jeden krát.

7.   Bonus podľa bodu 4. tohto článku štatútu bude hráčovi vložený na hráčske konto do 5 pracovných dní od splnenia všetkých podmienok nároku na tento bonus podľa tohto štatútu. Bonus je uplatniteľný výlučne na hry v  herni eTIPOS.sk.

8.   Z použitia bonusu do hry v  herni eTIPOS.sk sú vylúčené všetky ruletové hry, všetky pokerové turnaje a rovnako všetky Texas Hold’em stoly.

9.   Bonus sa pri vkladoch na eTIPOS.sk stávky čerpá prednostne.

10.   Zostatok bonusu vo výške nevyčerpaného kreditu nie je možné previesť na bankový účet hráča.

11.   Jeden hráč smie mať len jedno komplexné hráčske konto so skutočnými peniazmi. V opačnom prípade mu môže byť priznaný bonus a výhry získané vkladom z tohto bonusu odobraté.

12.   Získaný bonus nie je možné pripísať na hráčske konto, ktoré je zablokované alebo zrušené.

13.   Organizátor si vyhradzuje právo akékoľvek zneužitie tejto aktivity sankcionovať odňatím bonusu, vylúčením hráča z ďalších aktivít, alebo až zrušením hráčskeho konta.

14.   Bonus je platný iba organizátorom určené časové obdobie; ak v určenej dobe bonus nie je využitý v súlade s VOP a týmto štatútom, uplynie platnosť bonusu a bonus bude hráčovi odpísaný zo stavu hráčskeho konta.

15.   Bonus pripísaný hráčovi na jeho hráčske konto do 31.08.2019 do 23.59 hod je platný, t.j. je možné ho využiť v súlade s týmto štatútom a VOP najneskôr do 31.08.2019 do 23.59 hod, pričom ak v určenej dobe bonus nie je využitý, bude organizátorom odpísaný zo stavu hráčskeho konta.

16.   Bonus pripísaný hráčovi na jeho hráčske konto od 01.09.2019 od 00:00 hod do 30.09.2019 do 23:59 hod je platný, t.j. je možné ho využiť v súlade s týmto štatútom a VOP najneskôr do 30.09.2019 do 23.59 hod, pričom ak v určenej dobe bonus nie je využitý, bude organizátorom odpísaný zo stavu hráčskeho konta.

17.   Bonus pripísaný hráčovi na jeho hráčske konto od 01.10.2019 od 00:00 hod je platný, t.j. je možné ho využiť v súlade s týmto štatútom a VOP v lehote určenej oraganizátorom vo vyhlásení jednotlivého kola aktivity, pričom ak v určenej dobe bonus nie je využitý, bude organizátorom odpísaný zo stavu hráčskeho konta.

18.   Bonus nie je možné vymeniť za iné tovary a/alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby a môže byť použitý výlučne v súlade s VOP a týmto štatútom. Organizátor nehradí hráčom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v tejto aktivite a nadobudnutím bonusu. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím bonusu. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.

19.   Bonus je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; daň hradí hráč, s výnimkou bonusu v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), ktorý je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov oslobodený od dane. Ak hodnota bonusu presiahne sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu. Hodnotu bonusu oznámi organizátor hráčovi pri nadobudnutí bonusu.

V.   Porušenie podmienok aktivity

Ak hráč nesplní alebo poruší podmienky uvedené v tomto štatúte alebo vo VOP, stráca nárok na účasť v aktivite, resp. na bonus. Organizátor má právo hráčovi bonus nepripísať v prípade, ak takýto hráč nesplnil alebo porušil akékoľvek ustanovenie tohto štatútu alebo porušil akékoľvek ustanovenie VOP. V prípade, ak bol bonus podľa tohto bodu už hráčovi neoprávnene pripísaný, má organizátor právo pripísaný bonus hráčovi odobrať.

VI.   Osobné údaje

Podľa tohto štatútu dochádza k spracúvaniu osobných údajov osoby, ktorá splnila podmienky účasti a pravidlá stanovené v tomto štatúte. Prevádzkovateľom v prípade takéhoto spracúvania osobných údajov je organizátor. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov sú dostupné na webovej stránke organizátora tipos.sk v sekcii Ochrana súkromia. Rovnako je možné informácie k spracúvaniu osobných údajov vyžiadať u organizátora a požiadať o ich doručenie na e-mailovú adresu uvedenú v rámci zriadeného hráčskeho konta.

VII.   Zverejnenie štatútu

Tento štatút bude zverejnený na etipos.sk a zároveň dostupný u organizátora tejto aktivity.

VIII.   Osobitné a záverečné ustanovenia

1.   Účasť v aktivite je dobrovoľná. Účasťou v aktivite vyjadruje hráč zároveň svoj súhlas s pravidlami tejto aktivity podľa tohto štatútu a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.

2.   Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto aktivity (vrátane jej jednotlivých kôl) podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť aktivitu a jej pravidlá (vrátane jednotlivých kôl aktivity a pravidiel uvedených v oznámení). Organizátor má právo rozhodnúť o zrušení aktivity alebo kola aktivity.

3.   Organizátor aktivity si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania bonusov v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod aktivity, právo hráča vylúčiť z aktivity a právo hráčovi bonus neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

Zverejnené 28. 8. 2019

Obľúbené