Extra bonus na 1. vklad

 

Ako hrať?

  • Zaregistrujte sa a uskutočnite prvý vklad 50 € a viac.

  • Čím viac vložíte, tým vyšší bonus získate. Dáme Vám až 50% vkladu do výšky 350 €.

  • Hrajte o peniaze stávky na kasínové hry. Rôzne hry majú rôznu váhu (pozri tabuľku v podmienkach).

  • Podmienkou je, aby ste do 60 dní od registrácie vložili (peniaze) na stávky v kasínových hrách vo výške minimálne 30x prvý vklad.

  • Aktuálny stav plnenia podmienky na získanie bonusu môžete sledovať v záložke "Moje bonusy". 

Chcem hrať

Registrácia

 

 

Štatút bonusovej schémy

„Extra bonus na 1. vklad“

Preambula

Tento štatút bonusovej schémy „Extra bonus na 1. vklad“ (ďalej aj len ako “aktivita“) je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá tejto aktivity a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj ako “štatút“).

I.   Organizátor aktivity

Vyhlasovateľom a organizátorom tejto aktivity je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej aj ako “organizátor“).

II.   Podmienky účasti

Tejto aktivity sa môže zúčastniť každá fyzická osoba:

   a)   ktorá dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony,

   b)   v čase trvania tejto aktivity má zriadené hráčske konto s plnou funkcionalitou na https://www.etipos.sk v súlade so zverejnenými „Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom“,

   c)   súhlasí s podmienkami tejto aktivity; (ďalej aj ako „hráč“).

III.   Trvanie aktivity

Táto aktivita je časovo ohraničená a prebehne od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Organizátor si vyhradzuje právo túto aktivitu kedykoľvek a bez náhrady zrušiť.

IV.   Pravidlá aktivity

1.   Výška obdržaného Extra bonusu na 1. vklad po splnení všetkých podmienok tejto aktivity zodpovedá 50 % hodnoty 1. vkladu po prvej registrácii hráča, maximálne však bonusu na hranie v hodnote 350 eur.

2.   Základnými podmienkami na priznanie Extra bonusu na 1. vklad sú:

   a)   prvá registrácia (zriadenie komplexného hráčskeho konta na https://www.etipos.sk v súlade so zverejnenými „Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom“) hráča a prvý vklad peňažných prostriedkov na hráčske konto v čase trvania aktivity v hodnote 50 eur a viac;

   b)   súhrnná výška peňažných vkladov na stávky v herni eTIPOS.sk v sekcii Kasíno rovnajúca sa minimálne 30 násobku 1. vkladu (30 x 1. vklad), dosiahnutá do 60 dní od prvej registrácie hráča.

3.   Niektoré hry ako ruleta, video poker a podobne majú zníženú hodnotu stávky a do súhrnnej výšky vkladov sa zarátava iba percentuálna časť hodnoty stávky, podľa tabuľky:

 

Tabuľka: hodnoty stávok v jednotlivých hrách

Hra

Priznaná hodnota vkladu na stávky (%) 

Výherné prístroje

100 %

eŽreby

100 %

ePoker a Multipoker

100 %

Všetky blackjackové hry

100 %

Všetky video poker hry

50 %

Všetky rulety + MultiRuleta

30 %

Baccarat

30 %

Texas Holdem stoly a Poker turnaje

0 %

Ostatné hry

100 %

 

4.   Extra bonus na 1. vklad bude hráčovi vložený na hráčske konto do 3 pracovných dní od splnenia podmienok podľa odseku 2 a 3 tohto článku a je ho možné čerpať okamžite po jeho pripísaní na hráčske konto.

5.   Extra bonus na 1. vklad (ďalej aj ako „bonus“) je uplatniteľný výlučne na hry v herni eTIPOS.sk v sekcii Kasíno na https://ecasino.etipos.sk. Z použitia sú vylúčené všetky ruletové hry, všetky pokerové turnaje a rovnako všetky Texas Hold’em stoly.

6.   Bonus sa pri vkladoch na eTIPOS.sk stávky čerpá prednostne.

7.   Zostatok bonusu vo výške nevyčerpaného kreditu nie je možné previesť na bankový účet hráča.

8.   Jeden hráč smie mať len jedno komplexné hráčske konto so skutočnými peniazmi. V opačnom prípade mu môže byť priznaný bonus a výhry získané vkladom z tohto bonusu odobraté.

9.   Získaný bonus nie je možné pripísať na hráčske konto, ktoré je zablokované alebo zrušené.

10. Organizátor si vyhradzuje právo akékoľvek zneužitie tejto aktivity sankcionovať odňatím bonusu, vylúčením hráča z ďalších marketingových aktivít, alebo až uzavretím hráčskeho konta.

11.  Bonus nie je možné vymeniť za iné tovary a/alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby. Na bonus nevzniká právny nárok, bonus nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Organizátor nehradí hráčom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v tejto marketingovej aktivite a nadobudnutím bonusu. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím bonusu. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.

V.   Porušenie podmienok aktivity

Ak hráč nesplní alebo poruší podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na účasť v aktivite, resp. na bonus. Organizátor má právo hráčovi, ktorý splnil podmienky pre získanie bonusu podľa tohto štatútu, bonus nepripísať v prípade, ak takýto hráč nesplnil alebo porušil akékoľvek ustanovenie tohto štatútu.

VI.   Osobné údaje

Podľa tohto štatútu dochádza k spracúvaniu osobných údajov osoby, ktorá splnila podmienky účasti a pravidlá stanovené v tomto štatúte. Prevádzkovateľom v prípade takéhoto spracúvania osobných údajov je organizátor. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov sú dostupné na webovej stránke organizátora www.tipos.sk v sekcii Ochrana súkromia. Rovnako je možné informácie k spracúvaniu osobných údajov vyžiadať u organizátora a požiadať o ich doručenie na e-mailovú adresu uvedenú v rámci zriadeného hráčskeho konta.

VII.  Zverejnenie štatútu

Tento štatút bude zverejnený na www.etipos.sk a zároveň dostupný u organizátora tejto aktivity.

VIII.  Osobitné a záverečné ustanovenia

1.   Účasť v aktivite je dobrovoľná. Účasťou v aktivite vyjadruje hráč zároveň svoj súhlas s pravidlami tejto aktivity podľa tohto štatútu a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.

2.   Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto aktivity podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť aktivitu a jej pravidlá.

3.   Organizátor aktivity si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania bonusov v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod aktivity, právo hráča vylúčiť z aktivity a právo hráčovi bonus neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

 

Zverejnené 01. 01. 2019    

 

Chcem hrať

Registrácia

Obľúbené