ŠTATÚT BONUSOVEJ SCHÉMY – JEDNO KOLO

Definicia akcie EGT HOT Cash:

Trvanie súťaže je od 17. 8. (12.00 hod) – 23. 8. 2020.

Hraj vybrané EGT výherné prístroje a keď tvoje stávky prekročia 10 € získaš virtuálny tiket.

Za každých nasledovných 10 € získaš ďalší tiket.

Počet tiketov ktoré získaš je neobmedzený.

Hry, ktoré sa zaraďujú do súťaže sú: Burning Hot, 40 Super Hot, 100 Super Hot, Supreme Hot, 5 Dazzling Hot.

Na konci týždňa bude vyžrebovaných 150 výhercov, ktorí získaju odmeny v hodnote 30 000 €.

Výhercovia získajú odmeny podľa výherného rebríčka (rebríček č.1) uvedeného vo vyhlásení.

Aktuálny počet tiketov si kedykoľvek vypočítaš jednoducho z live rebríčka. Stačí si číslo z live rebríčka vydelíť 10 (počíta sa iba celé číslo po vydelení, nezaokrúhľuje sa teda).

 

Navyše, ako bonus 32 najlepších z live rebríčka na konci týždňa si rozdelí špeciálnu dotáciu v podobe 2 000 € podľa nasledovnej tabuľky (rebríček č.2).

Podrobné podmienky pre špeciálnu dotáciu

 

Rebríček č.1:

Poradie vyžrebovanej stávky (tiketu)

Počet Výhercov

Výhra - bonus v EUR

1

1

3000

2-3

2

2000

4-7

4

1000

8-15

8

500

16-30

15

300

31-50

20

200

51-80

30

100

81-150

70

50

 

Rebríček č.2:

Od miesta Do miesta Výhra - Bonus v €
1. 1. 300
2. 2. 250
3. 3. 200
4. 4. 150
5. 7. 100
8. 12. 50
13. 17. 40
18 22. 30
23. 32. 20

 

Kasíno žrebovanie

Preambula

Tento štatút bonusovej schémy „Kasíno žrebovanie“ (ďalej aj ako “aktivita“) je záväzným dokumentom, ktorý v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom (ďalej aj ako “Všeobecné obchodné podmienky“) upravuje pravidlá tejto aktivity a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj ako “štatút“).

I. Organizátor aktivity

Vyhlasovateľom a organizátorom tejto aktivity je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej aj ako “organizátor“).

II. Podmienky účasti

Tejto aktivity sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá:

a) dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony,

b) nie je zapísaná v registri vylúčených osôb,

c) v čase trvania tejto aktivity má zriadené hráčske konto s plnou funkcionalitou na https://www.etipos.sk v súlade so zverejnenými „Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom“ a,

d) súhlasí s podmienkami tejto aktivity;

(ďalej aj ako “hráč“).

III. Trvanie aktivity

Táto aktivita je jednokolová, je časovo ohraničená a prebehne na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na www.eTIPOS.sk od 17.08.2020 od 12:00hod do 23.08.2020 do 23.59 hod.. Žrebovanie výhercov (výherných stávok) sa uskutoční podľa bodu 4 čl. IV. tohto štatútu. Organizátor si vyhradzuje právo túto aktivitu kedykoľvek a bez náhrady prerušiť alebo zrušiť.

IV. Pravidlá aktivity

1. Aktivity sa môže zúčastniť každý, kto na www.etipos.sk splní podmienky účasti uvedené v čl. II a podmienky uvedené v tomto čl. IV tohto štatútu. Hráč svojou účasťou v aktivite prejavuje svoj súhlas s jej podmienkami a pravidlami stanovenými v tomto štatúte.

2. Hráč internetovej herne a kasína na eTIPOS.sk (ďalej len „herňa“), v sekcii: Výherné prístroje hrajúci nasledovnú hru alebo skupinu hier v herni: Burning Hot, 40 Super Hot, 100 Super Hot, Supreme Hot, 5 Dazzling Hot (ďalej aj len „vybrané hry“ a jednotlivo aj ako „vybraná hra“), získava nárok na účasť v aktivite o získanie odmeny v podobe jednorazovo prideleného bonusu použiteľného na podanie stávky v herni (ďalej aj ako „bonus“), v prípade, že splní podmienky definované  v čl. IV. bod 3 a 4 tohto štatútu a všetky ostatné podmienky tejto aktivity.

3. Základnou podmienkou na získanie nároku na účasť v aktivite na získanie bonusu podľa bodu 4 tohto článku štatútu je prihlásenie sa do hráčskeho konta internetovej herne eTIPOS.sk a platné podanie stávky v herni na vybrané hry alebo vybranú hru v minimálnej hodnote 10 EUR v čase trvania tejto aktivity.

4. V prípade splnenia základnej podmienky podľa bodu 3 tohto článku štatútu a všetkých ostatných podmienok definovaných vo vyhlásení tejto aktivity a v tomto štatúte, budú stávky hráča zaradené do medzinárodného žrebovania o získanie odmien definovaných v tomto štatúte. 

Za každú stávku na vybranú hru alebo vybrané hry v herni v hodnote 10 € získa hráč virtuálny voucher, ktorý bude zaradený do medzinárodného žrebovania o získanie odmeny podľa tohto bodu, ktoré vykoná: EGT INTERACTIVE LTD, IČO: 203773449, so sídlom: Sofia 1784, Mladost District, 159 Tsarigradsko Shose Boulevard, fl. 10, Bulharská republika (ďalej ako „realizátor súťaže") podľa podmienok žrebovania, ktoré sú dostupné na webovej stránke realizátora súťaže (ďalej len „podmienky o žrebovaní“) v časti „EGT #HOT Cash network promotion“ a podmienok určených v tomto štatúte. Do aktivity o získanie odmeny podľa tabuľky č. 1 tohto bodu sú zaradené aj stávky (resp. k nim priradené vouchery) hráčov z iných internetových herní ako z herne organizátora, ktoré sa zapojili do medzinárodnej súťaže podľa podmienok realizátora súťaže.  Realizátor súťaže vykoná žrebovanie z celkového počtu voucherov (vrátane voucherov hráčov z iných herní, ako z herne organizátora), ktoré splnili podmienky v dobe trvania aktivity podľa podmienok v tomto štatúte a v podmienkach o žrebovaní realizátora súťaže.  Hráči sa účasťou v súťaži zapoja do súťaže o nasledovné odmeny v podobe bonusov:

Tabuľka č. 1

Poradie vyžrebovanej stávky (voucheru)

Počet Výhercov

Hodnota bonusu v EUR

1

1

3000

2-3

2

2000

4-7

4

1000

8-15

8

500

16-30

15

300

31-50

20

200

51-80

30

100

81-150

70

50

 

Hráči účasťou v aktivite súhlasia s podmienkami v tomto štatúte v celom rozsahu. Hráčom, ktorí platne uzatvorili stávky (ku ktorým boli priradené virtuálne vouchery), ktoré boli vyžrebované realizátorom súťaže v aktivite podľa podmienok definovaných vo vyhlásení aktivity, podmienok podľa tohto štatútu a v podmienkach o žrebovaní, vzniká nárok na odmenu definovanú v tomto štatúte podľa ich vyžrebovaného poradia v tabuľke č. 1 v podobe bonusu na hranie určených hier v herni organizátora. V prípade rozporu medzi podmienkami v tomto štatúte a v podmienkach o žrebovaní, platí, že podmienky v tomto štatúte majú prednosť.

6. Nárok na účasť v aktivite zaniká v momente ukončenia aktivity podľa čl. III. tohto štatútu.

7. Bonus podľa bodu 4. a 5 tohto článku štatútu bude hráčovi pripísaný na hráčske konto (navýšením stavu hráčskeho konta) do 30 pracovných dní od splnenia všetkých podmienok na vznik nároku na tento bonus podľa tohto štatútu. Bonus podľa tohto štatútu je možné použiť výlučne na určené hazardné v internetovej herni (t.j. v určených internetových hrách), a to tých, ktoré sú uvedené v sekcii Kasíno a to za podmienok určených Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom.

8. Z použitia bonusu ako vkladu do hazardnej hry (internetovej hry) v internetovej herni sú vylúčené hazardné hry (internetové hry): všetky ruletové hry, všetky pokerové turnaje a rovnako všetky Texas Hold´em stoly.

9. Pripísaný bonus sa pri vkladoch do určených hazardných hier (internetových hier), v ktorých je možné ho využiť čerpá prednostne zo stavu hráčskeho konta (pred inými prostriedkami na hráčskom konte).

10. Bonus je platný, t.j. je možné ho využiť v súlade s týmto štatútom najneskôr do 30 dní od jeho pripísania na hráčske konto, pričom ak v určenej dobe bonus nie je využitý, bude organizátorom odpísaný zo stavu hráčskeho konta. Organizátor môže odlišne od prvej vety tohto bodu 10 čl. IV. štatútu rozhodnúť, že v špecifických prípadoch (napr. z osobitných technických dôvodov) je možné bonus využiť v dlhšej dobe odo dňa jeho pripísania na hráčske konto.

11. Zostatok bonusu (vo výške nevyčerpaného kreditu na hráčskom konte) nie je možné nijako prevádzať, a to ani na bankový účet hráča, použitie a prevody bonusov sa spravujú Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom.

12. Získaný bonus nie je možné pripísať na hráčske konto, ktoré je zablokované alebo zrušené.

13. Bonus nie je možné vymeniť za iné tovary a/alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby a môže byť použitý výlučne v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom. Organizátor nehradí hráčom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v aktivite a nadobudnutím bonusu. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím bonusu, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak.

14. Bonus je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; daň hradí hráč, s výnimkou bonusu v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), ktorý je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov oslobodený od dane. Ak hodnota bonusu presiahne sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu. Hodnotu bonusu oznámi organizátor hráčovi pri nadobudnutí bonusu.

V. Porušenie podmienok aktivity

1. Bonus môže získať iba hráč, ktorý dodržiava Všeobecné obchodné podmienky a splnil všetky podmienky podľa tohto štatútu na získanie bonusu. V prípade, že hráč poruší Všeobecné obchodné podmienky a/alebo poruší akékoľvek ustanovenie tohto štatútu a/alebo nesplní podmienky štatútu na vznik bonusu do času pripísania bonusu na hráčske konto stráca nárok na účasť v aktivite, resp. na bonus. Organizátor hráčovi v takomto prípade na jeho hráčske konto bonus nepripíše a môže hráča vylúčiť z ďalších marketingových aktivít organizátora.

2. V prípade, že hráč porušil Všeobecné obchodné podmienky a/alebo porušil akékoľvek ustanovenie tohto štatútu po pripísaní bonusu na hráčske konto stráca nárok na ďalšiu účasť v aktivite a organizátor môže hráčovi pripísaný bonus a výhry získané vkladom z tohto bonusu odobrať. Organizátor zároveň môže hráča vylúčiť z ďalších marketingových aktivít organizátora.

3. Organizátor si vyhradzuje právo pri akomkoľvek zneužití tejto aktivity hráčom, odňať bonus alebo vylúčiť hráča z ďalších marketingových aktivít organizátora.

4. Organizátor aktivity si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania bonusov v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod aktivity, právo zablokovať hráčske konto hráča až do prešetrenia prípadu a po potvrdení porušenia štatútu hráčom právo hráča vylúčiť z aktivity a právo postupovať podľa predchádzajúcich bodov čl. V. tohto štatútu, a to aj so spätnou účinnosťou.

VI. Osobné údaje

Podľa tohto štatútu dochádza k spracúvaniu osobných údajov osoby, ktorá sa zúčastnila aktivity. Prevádzkovateľom v prípade takéhoto spracúvania osobných údajov je organizátor. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov sú dostupné na webovej stránke organizátora www.tipos.sk v sekcii Ochrana súkromia. Rovnako je možné informácie k spracúvaniu osobných údajov vyžiadať u organizátora a požiadať o ich doručenie na e-mailovú adresu uvedenú v rámci zriadeného hráčskeho konta.

VII. Zverejnenie štatútu

Tento štatút bude zverejnený na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na www.eTIPOS.sk a zároveň dostupný u organizátora tejto aktivity.

VIII. Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Účasť v aktivite je dobrovoľná. Účasťou v aktivite vyjadruje hráč zároveň svoj súhlas s pravidlami tejto aktivity podľa tohto štatútu a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.

2. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto aktivity podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť aktivitu a jej pravidlá (vrátane pravidiel uvedených v oznámení).

Zverejnené 17. 8. 2020

Obľúbené