eTIPOS.sk kasíno vernostný bonus
 

Ako hrať?

  • Hrajte kasínové hry a za získané body obdržíte odmeny - už od 10 000 bodov získate bonus na kasínové hry.

  • Môžete získať bonus až 350 € alebo hoc aj 10 000 € a možno s ním hrať okamžite po obdržaní.

  • Vernostný bonus do 350 € sa vypláca na začiatku mesiaca a o jeho obdržaní budete informovaný emailom.

  • Vernostný bonus 350 € nad 999 999 bodov sa vypláca okamžite po získaní nároku, aj viackrát za mesiac!

  • Hrajte výherné prístroje! Niektoré hry ako ruleta, video poker a podobne majú zníženú hodnotu stávky a do súhrnnej výšky bodov sa zarátava iba percentuálna časť hodnoty stávky, podľa tabuľky uvedenej v podmienkach.

Chcem hrať

Registrácia
 

Štatút bonusovej schémy

„ETIPOS.SK Kasíno vernostný bonus“

Preambula

Tento štatút bonusovej schémy „eTIPOS.sk kasíno vernostný bonus“ (ďalej aj len ako “aktivita“) je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá tejto aktivity a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj ako “štatút“).

I.   Organizátor aktivity

Vyhlasovateľom a organizátorom tejto aktivity je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej aj ako “organizátor“).

II.   Podmienky účasti

Tejto aktivity sa môže zúčastniť každá fyzická osoba:

   a)   ktorá dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony,

   b)   v čase trvania tejto aktivity má zriadené hráčske konto s plnou funkcionalitou na https://www.etipos.sk v súlade so zverejnenými „Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom“,

   c)   súhlasí s podmienkami tejto aktivity;

(ďalej aj ako „hráč“).

III.   Trvanie aktivity

Táto aktivita je časovo ohraničená a prebehne od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Organizátor si vyhradzuje právo túto aktivitu kedykoľvek a bez náhrady zrušiť.

IV.   Pravidlá aktivity

1.   Každý hráč eTIPOS.sk kasína (https://ecasino.etipos.sk/), ktorý splní podmienky tejto aktivity, má na základe výšky bodov získaných za hranie kasínových hier v ukončenom kalendárnom mesiaci počas trvania tejto aktivity nárok na odmenu v podobe bonusu na hranie kasínových hier.

2.   Základnou podmienkou na priznanie eTIPOS.sk kasíno vernostného bonusu (ďalej aj len ako “bonus“) je získanie zodpovedajúceho počtu bodov za hranie kasínových hier v ukončenom kalendárnom mesiaci, podľa tabuľky číslo 1:

Tabuľka č. 1: Bodovanie a odmeny pre eTIPOS.sk kasíno vernostný bonus

Výška získaných bodov na stávky v kasínových hrách v ukončenom kalendárnom mesiaci

Zodpovedajúca výška bonusu na kasínové hry 

0 – 9 999 bodov

0 eur

10 000 – 14 999 bodov

5 eur

15 000 – 29 999 bodov

15 eur

30 000 – 59 999 bodov

40 eur

60 000 – 99 999 bodov

90 eur

100 000 – 499 999 bodov

200 eur

500 000 – 999 999 bodov

350 eur

každých ďalších 500 000 bodov nad 999 999  bodov

350 eur*

*Bonus vyplatený z nároku nad 999 999 bodov bude hráčovi pripísaný do 3 pracovných dní od vzniku nároku na tento bonus.


3.   Body hráč získava za každú peňažnú stávku na kasínové hry z ponuky na www.etipos.sk, v kurze 1 eur = 1 bod. Niektoré hry ako ruleta, video poker a podobne majú zníženú hodnotu stávky a do súhrnnej výšky získaných bodov sa zarátava iba percentuálna časť výšky stávky, podľa tabuľky číslo 2:

Tabuľka č. 2: Hodnoty stávok v jednotlivých hrách

Hra

Priznaná hodnota vkladu na stávky (%) 

Výherné prístroje

100 %

eŽreby

100 %

ePoker a Multipoker

100 %

Všetky blackjackové hry

100 %

Všetky video poker hry

50 %

Všetky rulety + MultiRuleta

30 %

Baccarat

30 %

Texas Holdem stoly a Poker turnaje

0 %

Ostatné hry

100 %

Príklad: zo stávky na hru All American Poker (video poker) v hodnote 10 eur sa do požadovanej hodnoty peňažných vkladov zarátava 50 % hodnoty stávky, teda 5 bodov. 

4.   100 bodov hráč získava za prvú peňažnú dennú stávku na kasínové hry z ponuky (viď tabuľka č.2) na www.etipos.sk v hodnote minimálne 10 € alebo aj za dosiahnutie prvého súčtu peňažných stávok rovnajúcemu sa hodnote minimálne 10 € v jeden kalendárny deň počas trvania tejto marketingovej aktivity. 100 bodov môže hráč získať každý kalendárny deň počas trvania marketingovej aktivity. Ustanovenie predstavuje výnimku z bodu 3 tohto článku štatútu.

5.   Aktuálny percentuálny počet bodov za stávku pri konkrétnom type hry je uvedený v tabuľke číslo 2. Percentuálne hodnoty priznaných bodov pri jednotlivých hrách sa môžu v priebehu doby trvania aktivity meniť, pričom tieto zmeny a termín ich platnosti musia byť riadne zverejnené. Hráčovi sú pre každú podanú stávku započítané body z aktuálne zverejnenej platnej tabuľky v okamihu riadneho zaregistrovania stávky v systéme. 

6.   Každý hráč, ktorý splní podmienky čl. IV odseku 2 a 3, má nárok iba na jeden bonus mesačne. Výnimkou sú hráči, ktorí získajú v príslušnom mesiaci viac ako 999 999 bodov.

7.   Každý nový kalendárny mesiac sa výška získaných bodov za stávky v kasínových hrách začína od hodnoty 0 (nula) bodov.

8.   Body za stávky v kasínových hrách sa pre vznik nároku na bonus začnú započítavať za týchto podmienok:

   a)   okamžite po registrácii, ak hráč vzhľadom k výške svojho prvého vkladu na hráčske konto po registrácii nemá nárok na Extra bonus na 1. Vklad, ktorého podmienky na získanie sú uvedené v štatúte bonusovej schémy „Extra bonus na 1. Vklad“ zverejnenom na www.etipos.sk (ďalej aj ako „Extra bonus na 1. Vklad“);

   b)   okamžite po pridelení Extra bonusu na 1. Vklad;

   c)   po uplynutí 60 dennej lehoty pre splnenie podmienok na získanie Extra bonusu na 1. Vklad.

9.   Bonus bude hráčovi vložený na hráčske konto do 3 pracovných dní od začiatku kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom hráč splnil podmienku získania zodpovedajúceho počtu bodov a je možné čerpať ho okamžite po jeho pripísaní na hráčske konto. Výnimkou je zodpovedajúci bonus zo stávok na kasínové hry nad 999 999 bodov, ktorý bude hráčovi pripísaný do 3 pracovných dní od vzniku nároku na tento bonus.O splnení nárokov a obdržaní bonusu bude hráč informovaný emailom na adresu uvedenú v hráčskom konte.

10.   Bonus je uplatniteľný výlučne na hry v herni eTIPOS.sk v sekcii Kasíno na https://ecasino.etipos.sk. Z použitia sú vylúčené všetky ruletové hry, všetky pokerové turnaje a rovnako všetky Texas Hold’em stoly.

11.   Bonus sa pri vkladoch na eTIPOS.sk stávky čerpá prednostne.

12.   Zostatok bonusu vo výške nevyčerpaného kreditu nie je možné previesť na bankový účet hráča.

13.   Jeden hráč smie mať len jedno komplexné hráčske konto so skutočnými peniazmi. V opačnom prípade mu môže byť priznaný bonus a výhry získané vkladom z tohto bonusu odobraté.

14.   Získaný bonus nie je možné pripísať na hráčske konto, ktoré je zablokované alebo zrušené.

15.   Organizátor si vyhradzuje právo akékoľvek zneužitie tejto aktivity sankcionovať odňatím bonusu, vylúčením hráča z ďalších marketingových aktivít, alebo až uzavretím hráčskeho konta.

16.   Bonus nie je možné vymeniť za iné tovary a/alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby. Na bonus nevzniká právny nárok, bonus nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Organizátor nehradí hráčom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v marketingovej aktivite a nadobudnutím bonusu. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím bonusu. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.

V.   Porušenie podmienok aktivity

Ak hráč nesplní alebo poruší podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na účasť v aktivite, resp. na bonus. Organizátor má právo hráčovi, ktorý splnil podmienky pre získanie bonusu podľa tohto štatútu, bonus nepripísať v prípade, ak takýto hráč nesplnil alebo porušil akékoľvek ustanovenie tohto štatútu.

VI.   Osobné údaje

Podľa tohto štatútu dochádza k spracúvaniu osobných údajov osoby, ktorá splnila podmienky účasti a pravidlá stanovené v tomto štatúte. Prevádzkovateľom v prípade takéhoto spracúvania osobných údajov je organizátor. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov sú dostupné na webovej stránke organizátora www.tipos.sk v sekcii Ochrana súkromia. Rovnako je možné informácie k spracúvaniu osobných údajov vyžiadať u organizátora a požiadať o ich doručenie na e-mailovú adresu uvedenú v rámci zriadeného hráčskeho konta.

VII.   Zverejnenie štatútu

Tento štatút bude zverejnený na www.etipos.sk a zároveň dostupný u organizátora tejto aktivity.

VIII.   Osobitné a záverečné ustanovenia

1.   Účasť v aktivite je dobrovoľná. Účasťou v aktivite vyjadruje hráč zároveň svoj súhlas s pravidlami tejto aktivity podľa tohto štatútu a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.

2.   Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto aktivity podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť aktivitu a jej pravidlá.

3.   Organizátor aktivity si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania bonusov v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod aktivity, právo hráča vylúčiť z aktivity a právo hráčovi bonus neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

 

Zverejnené 01. 01. 2019

Chcem hrať

Obľúbené