eTIPOS.sk kasíno vernostný bonus
 

Ako hrať?

 • Hrajte kasínové hry a za získané body obdržíte odmeny - už od 10 000 bodov získate bonus na kasínové hry.

 • Môžete získať bonus až 350 € alebo hoc aj 10 000 € a možno s ním hrať okamžite po obdržaní.

 • Vernostný bonus do 350 € sa vypláca na začiatku mesiaca a o jeho obdržaní budete informovaný emailom.

 • Vernostný bonus 350 € nad 999 999 bodov sa vypláca okamžite po získaní nároku, aj viackrát za mesiac!

 • Hrajte výherné prístroje! Niektoré hry ako ruleta, video poker a podobne majú zníženú hodnotu stávky a do súhrnnej výšky bodov sa zarátava iba percentuálna časť hodnoty stávky, podľa tabuľky uvedenej v podmienkach.

Chcem hrať

 

Pravidlá marketingovej aktivity ,, eTIPOS.sk kasíno vernostný bonus"


Preambula

Tieto pravidlá propagačnej marketingovej aktivity „eTIPOS.sk kasíno vernostný bonus” (ďalej aj len ako “aktivita“) sú záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá tejto aktivity a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj len ako “ pravidlá“).


I. Organizátor aktivity

Vyhlasovateľom a organizátorom aktivity je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej aj len ako “organizátor“).


II. Podmienky účasti

Aktivity sa môže zúčastniť každá fyzická osoba:

a) ktorá dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony,
b) v čase trvania tejto akcie má zriadené hráčske konto s plnou funkcionalitou na https://www.etipos.sk v súlade so zverejnenými „Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom“,
c) súhlasí s podmienkami tejto aktivity.


III. Trvanie aktivity

Aktivita je časovo ohraničená a prebehne od zverejnenia na webových stránkach organizátora až do 31. 12. 2018. Organizátor si vyhradzuje právo aktivitu kedykoľvek a bez náhrady zrušiť.


IV. Pravidlá aktivity

 1. Každý hráč eTIPOS.sk kasína (https://ecasino.etipos.sk/), ktorý splní podmienky tejto aktivity, má na základe výšky bodov získaných za hranie kasínových hier v ukončenom kalendárnom mesiaci nárok na odmenu v podobe bonusu na hranie kasínových hier.

 2. Základnou podmienkou na priznanie eTIPOS.sk kasíno vernostného bonusu (ďalej aj ako „bonus“ alebo aj „eTIPOS.sk kasíno vernostný bonus“) je získanie zodpovedajúceho počtu bodov za hranie kasínových hier v ukončenom kalendárnom mesiaci, podľa tabuľky číslo 1 (viď nižšie).

 3. Body hráč získava za každú peňažnú stávku na kasínové hry z ponuky na www.etipos.sk, v kurze 1 eur = 1 bod. Niektoré hry ako ruleta, video poker a podobne majú zníženú hodnotu stávky a do súhrnnej výšky získaných bodov sa zarátava iba percentuálna časť výšky stávky, podľa tabuľky číslo 2 nachádzajúcej sa v bode 18 článku IV. tohto štatútu (ďalej len „tabuľka číslo 2“).

 4. 100 bodov hráč získava za prvú peňažnú dennú stávku na kasínové hry z ponuky na www.etipos.sk v hodnote minimálne 10 € alebo aj za dosiahnutie prvého súčtu peňažných stávok rovnajúcemu sa hodnote minimálne 10 € v jeden kalendárny deň. 100 bodov môže hráč získať každý kalendárny deň počas trvania marketingovej aktivity. 

 5. Aktuálny percentuálny počet bodov za stávku pri konkrétnom type hry je uvedený v tabuľke číslo 2. Percentuálne hodnoty priznaných bodov pri jednotlivých hrách sa môžu v priebehu doby trvania aktivity meniť, pričom tieto zmeny a termín ich platnosti musia byť riadne zverejnené. Hráčovi sú pre každú podanú stávku započítané body z aktuálne zverejnenej platnej tabuľky v okamihu riadneho zaregistrovania stávky v systéme. 

 6. Každý hráč, ktorý splní podmienky čl. IV odseku 2 a 3, má nárok iba na jeden eTIPOS.sk kasíno vernostný bonus mesačne. Výnimkou sú hráči, ktorí získajú v príslušnom mesiaci viac ako 999 999 bodov.

 7. Každý nový kalendárny mesiac sa výška získaných bodov za stávky v kasínových hrách začína od hodnoty 0 (nula) bodov.

 8. Body za stávky v kasínových hrách sa pre vznik nároku na eTIPOS.sk kasíno vernostného bonusu začnú započítavať za týchto podmienok:

  a. okamžite po registrácii, ak hráč vzhľadom k výške svojho prvého vkladu na hráčske konto po registrácii nemá nárok na Extra bonus na 1. vklad;
  b. okamžite po pridelení Extra bonusu na 1. vklad;
  c. po uplynutí 60 dennej lehoty pre splnenie podmienok na získanie Extra bonusu na 1. vklad.

 9. eTIPOS.sk kasíno vernostný bonus bude hráčovi vložený na hráčske konto do 3 pracovných dní od začiatku kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom hráč splnil podmienku získania zodpovedajúceho počtu bodov a je možné čerpať ho  okamžite. Výnimkou je zodpovedajúci bonus zo stávok na kasínové hry nad 999 999 bodov, ktorý bude hráčovi pripísaný do 3 pracovných dní od vzniku nároku na tento bonus.  O splnení nárokov a obdržaní bonusu bude hráč informovaný emailom na adresu uvedenú v hráčskom konte.

 10. eTIPOS.sk kasíno vernostný bonus je uplatniteľný výlučne na hry v herni eTIPOS.sk v sekcii Kasíno na https://ecasino.etipos.sk. Z použitia sú vylúčené všetky ruletové hry, všetky pokerové turnaje a rovnako všetky Texas Hold’em stoly.

 11. eTIPOS.sk kasíno vernostný bonus sa pri vkladoch na stávku v kasínových hrách čerpá prednostne.

 12. Zostatok kreditu vo výške nevyčerpaného eTIPOS.sk kasíno vernostného bonusu nie je možné previesť na bankový účet hráča.

 13. Jeden hráč smie mať len jedno hráčske konto so skutočnými peniazmi. V opačnom prípade mu môže byť priznaný bonus a výhry získané vkladom z tohto bonusu odobraté.

 14. Získaný eTIPOS.sk kasíno vernostný bonus nie je možné pripísať na hráčske konto, ktoré je zablokované alebo zrušené.

 15. Organizátor si vyhradzuje právo akékoľvek zneužitie tejto aktivity sankcionovať odňatím bonusu, vylúčením hráča z ďalších marketingových aktivít alebo až uzavretím hráčskeho konta.

 16. Bonus nie je možné vymeniť za iné tovary a/alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby. Na bonus nevzniká právny nárok, bonus nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Organizátor nehradí hráčom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v marketingovej aktivite a nadobudnutím bonusu. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím bonusu. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.

 17. Bonus je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; daň hradí hráč, s výnimkou bonusu v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 € (tristopäťdesiat eur), ktorý je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov oslobodený od dane. Ak hodnota bonusu presiahne sumu 350 € (tristopäťdesiat eur), do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu. Hodnotu bonusu oznámi organizátor hráčovi pri nadobudnutí bonusu.

 18. Tabuľka 2 (viď nižšie).
   

Tabuľka č. 1: Bodovanie a odmeny pre etipos.sk kasíno vernostný bonus

Výška získaných bodov na stávky v kasínových hrách v ukončenom kalendárnom mesiaci

Zodpovedajúca výška bonusu na kasínové hry 

0 – 9 999 bodov

0 €

10 000 – 14 999 bodov

5 €

15 000 – 29 999 bodov

15 €

30 000 – 59 999 bodov

40 €

60 000 – 99 999 bodov

90 €

100 000 – 499 999 bodov

200 €

500 000 – 999 999 bodov

350 €

každých ďalších 500 000 bodov nad 999 999  bodov

350 €*

*Bonus vyplatený z nároku nad 999 999 bodov bude hráčovi pripísaný do 3 pracovných dní od vzniku nároku na tento bonus.

 

Tabuľka č. 2: Hodnoty stávok v jednotlivých hrách

Hra

Priznaná hodnota vkladu na stávky (%) 

Výherné prístroje

100 %

eŽreby

100 %

ePoker a Multipoker

100 %

Všetky blackjackové hry

100 %

Všetky video poker hry

50 %

Všetky rulety + MultiRuleta

30 %

Baccarat

30 %

Texas Holdem stoly a Poker turnaje

0 %

Ostatné hry

100 %

Príklad: zo stávky na hru All American Poker (video poker) v hodnote 10 € sa do požadovanej hodnoty peňažných vkladov zarátava 50 % hodnoty stávky, teda 5 bodov.

V.Porušenie podmienok aktivity

Ak hráč nesplní alebo poruší podmienky uvedené v týchto pravidlách, stráca nárok na účasť v aktivite, resp. na bonus. Organizátor má právo bonus hráčovi nepripísať v prípade, ak hráč nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení týchto pravidiel.


VI. Osobné údaje

Organizátor aktivity spracúva osobné údaje hráča v súlade so zákonom  122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účasťou v tejto aktivite hráč súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov  organizátorom v informačnom systéme Marketing. Podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej tiež „Zákon“) organizátor informuje hráča, že jeho osobné údaje budú spracúvané pre účely účasti v tejto aktivite a aktívneho informovania o  organizátorovi, produktoch a službách  organizátora a iných subjektov.

Poskytnutie osobných údajov hráčom je dobrovoľné a bez následkov, pričom budú spracúvané údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, emailová adresa, telefónny kontakt a informácie súvisiace so zaslanými dátami.

Spracúvanie získaných údajov bude uskutočňované po dobu 5 rokov od  hráčovej poslednej uskutočnenej transakcie v rámci lotériových a stávkových služieb organizátora. Po uplynutí stanovenej doby budú spracúvané osobné údaje anonymizované v súlade so Zákonom.

V mene  organizátora môže osobné údaje  hráča spracúvať spoločnosť EASIT s.r.o., IČO: 29293171, registrovaná pod spisovou značkou C 71715 vedená na Krajskom súde v Brne, so sídlom Čechyňská 417/9, 602 00 Brno, Česká republika v zmysle Zákona označená ako sprostredkovateľ. Osobné údaje hráča môžu byť poskytnuté tretím stranám výhradne v súlade s platnou legislatívou. Zoznam tretích strán je uvedený na www stránkach organizátora.

Podľa § 28 Zákona má  hráč právo na základe písomnej žiadosti požadovať:
a) informácie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) informácie o spracúvaní jeho osobných údajov,
c) presné informácie o zdroji jeho osobných údajov,
d) zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich osobných údajov, ktoré sú neaktuálne, skončil účel ich spracúvania alebo pri ich spracúvaní došlo k porušeniu zákona.

Ustanovenie § 28 Zákona obsahuje aj ďalšie práva hráča, ktoré si môže uplatniť.


VII. Zverejnenie  pravidiel aktivity

Tieto pravidlá aktivity budú zverejnené na www.etipos.sk a zároveň dostupné u organizátora tejto aktivity.


VIII.  Reklamácie

 1. Ak nebude hráčovi po splnení požadovaných podmienok bonus priznaný, má možnosť uplatniť reklamáciu, obsahujúcu identifikačné údaje hráčskeho konta a popis problému, najneskôr do 15 dní od vzniku nároku na tento bonus.

 2. Hráč uplatňuje reklamáciu prostredníctvom reklamačného formulára https://www.etipos.sk/Issues/CreateIssue.aspx. Takéto podanie reklamácie musí hráč potvrdiť následným doporučeným listom zaslaným na adresu prevádzkovateľa: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37.

 3. Dátumom rozhodujúcim pre posúdenie plynutia začiatku reklamačnej lehoty je dátum podania listu na pošte.

 4. Výsledok reklamačného konania písomne oznámi TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., tipujúcemu na adresu, ktorú uvedie v liste, ktorým si uplatnil reklamáciu. Rozhodnutie organizátora je konečné.


IX. Osobitné a záverečné ustanovenia

 1. Účasť v aktivite je dobrovoľná, hráč ju môže kedykoľvek odvolať na https://www.etipos.sk/Issues/CreateIssue.aspx. Účasťou v aktivite vyjadruje hráč svoj súhlas s týmito pravidlami aktivity a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.

 2. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa aktivity podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť aktivitu a jej pravidlá.

 3. Organizátor aktivity si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania pravidiel aktivity, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania bonusu v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod aktivity, právo hráča vylúčiť z aktivity a právo hráčovi bonus neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou. Organizátor aktivity si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia vylúčiť z aktivity ktoréhokoľvek hráča, ktorý porušil a/alebo porušuje „Všeobecné obchodné podmienky upravujúce vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom“ zverejnené na https://www.etipos.sk/Player/UserAgreementRaw.aspx.

Chcem hrať

1.6.2018

Spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. využíva za účelom zlepšovania svojich služieb technické a funkčné cookies, cookies jazykového nastavenia, cookies špecifickej funkcionality a analytické cookies, pričom používaním tejto webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas s ich využívaním. Bližšie informácie o jednotlivých cookies nájdete v nastavení Vášho prehliadača, kde si môžete nastavenie cookies kedykoľvek zmeniť. Viac informácií.
Obľúbené