X Zavrieť

eCASINO vernostný bonus

 

Ako hrať

 • TERAZ AKCIA! Hraj každý deň stávky za 10 eur a získaš denne 100 bodov!

 • Hrajte kasínové hry a za získané body obdržíte odmeny - už od 9 999 bodov získate bonus na kasínové hry.

 • Môžete získať bonus až 350 € alebo aj viac a možno s ním hrať okamžite po obdržaní.

 • Vernostný bonus do 350 € sa vypláca na začiatku mesiaca a o jeho obdržaní budete informovaný emailom.

 • Vernostný bonus 350 € nad 999 999 bodov sa vypláca okamžite po získaní nároku!

 • Hrajte výherné prístroje! Niektoré hry ako ruleta, video poker a podobne majú zníženú hodnotu stávky a do súhrnnej výšky bodov sa zarátava iba percentuálna časť hodnoty stávky, podľa tabuľky uvedenej v podmienkach.

 

Chcem hrať

Pravidlá aktivity „eCasino vernostný bonus“

I. Organizátor

Organizátorom marketingovej aktivity „eCasino vernostný bonus“ je TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, IČ DPH: SK2020341455, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vl. č. 499/B (ďalej len „organizátor“).

II. Podmienky účasti

Marketingovej aktivity „eCasino vernostný bonus“ (ďalej len „aktivity“) sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, je plne spôsobilá k právnym úkonom a v čase trvania tejto aktivity má zriadené hráčske konto na https://www.etipos.sk v súlade so zverejnenými „Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom“.

III. Trvanie aktivity

Marketingová aktivita je časovo ohraničená a prebieha na https://www.etipos.sk od zverejnenia na webových stránkach organizátora až do 31.12.2017. Organizátor si vyhradzuje právo aktivitu kedykoľvek a bez náhrady zrušiť.

IV. Pravidlá aktivity

 1. Každý hráč eTIPOS.sk kasína (https://ecasino.etipos.sk/), ktorý splní podmienky tejto aktivity, má na základe výšky bodov získaných za hranie kasínových hier v ukončenom kalendárnom mesiaci nárok na odmenu v podobe bonusu na hranie kasínových hier.

 2. Základnou podmienkou na priznanie eCasino vernostného bonusu je získanie zodpovedajúceho počtu bodov za hranie kasínových hier v ukončenom kalendárnom mesiaci, podľa nasledovnej tabuľky:

  Tabuľka č. 1: Bodovanie a odmeny pre eCasino vernostný bonus

  Výška získaných bodov na stávky v kasínových hrách v ukončenom kalendárnom mesiaci

  Zodpovedajúca výška bonusu na kasínové hry 

  0 – 9 999 bodov

  0 eur

  10 000 – 14 999 bodov

  5 eur

  15 000 – 29 999 bodov

  15 eur

  30 000 – 59 999 bodov

  40 eur

  60 000 – 99 999 bodov

  90 eur

  100 000 – 499 999 bodov

  200 eu

  500 000 – 999 999 bodov

  350 eur

  každých ďalších 500 000 bodov nad 999 999  b.

  350 eur*

  *Bonus vyplatený z nároku nad 999 999 bodov bude hráčovi pripísaný do 3 pracovných dní od vzniku nároku na tento bonus.

 3. Body hráč získava za každú peňažnú stávku na kasínové hry z ponuky na www.etipos.sk, v kurze 1 eur = 1 bod. Niektoré hry ako ruleta, video poker a podobne majú zníženú hodnotu stávky a do súhrnnej výšky získaných bodov sa zarátava iba percentuálna časť výšky stávky, podľa tabuľky číslo 2.

 4. 100 bodov hráč získava za prvú peňažnú dennú stávku na kasínové hry z ponuky (viď tabuľka č.2) na www.etipos.sk v hodnote minimálne 10 € alebo aj za dosiahnutie prvého súčtu peňažných stávok rovnajúcemu sa hodnote minimálne 10 € v jeden kalendárny deň. 100 bodov môže hráč získať každý kalendárny deň počas trvania marketingovej aktivity. 

 5. Aktuálny percentuálny počet bodov za stávku pri konkrétnom type hry je uvedený v tabuľke nižšie**. Percentuálne hodnoty priznaných bodov pri jednotlivých hrách sa môžu v priebehu doby trvania aktivity meniť, pričom tieto zmeny a termín ich platnosti musia byť riadne zverejnené. Hráčovi sú pre každú podanú stávku započítané body z aktuálne zverejnenej platnej tabuľky v okamihu riadneho zaregistrovania stávky v systéme.

 6. Každý hráč, ktorý splní podmienky čl. IV odseku 2, má nárok iba na jeden eCasino vernostný bonus mesačne. Výnimkou sú hráči, ktorí získajú v príslušnom mesiaci viac ako 999 999 bodov.

 7. Každý nový kalendárny mesiac sa výška získaných bodov za stávky v kasínových hrách začína od hodnoty 0 (nula) bodov.

 8. Body za stávky v kasínových hrách sa pre vznik nároku na eCasino vernostný bonus začnú započítavať za týchto podmienok:

  1. okamžite po registrácii, ak hráč vzhľadom k výške svojho prvého vkladu na hráčske konto po registrácii nemá nárok na Extra bonus na 1. vklad;

  2. okamžite po pridelení Extra bonusu na 1. vklad;

  3. po uplynutí 60 dennej lehoty pre splnenie podmienok na získanie Extra bonusu na 1. vklad.

 9. eCasino vernostný bonus bude hráčovi vložený na hráčske konto do 3 pracovných dní od začiatku kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom hráč splnil podmienku získania zodpovedajúceho počtu bodov a je možné čerpať ho  okamžite. Výnimkou je zodpovedajúci bonus zo stávok na kasínové hry nad 999 999 bodov, ktorý bude hráčovi pripísaný do 3 pracovných dní od vzniku nároku na tento bonus.  O splnení nárokov a obdržaní bonusu bude hráč informovaný emailom na adresu uvedenú v hráčskom konte.

 10. eCasino vernostný bonus je uplatniteľný výlučne na hry v herni eTIPOS.sk v sekcii eCasino na https://ecasino.etipos.sk. Z použitia sú vylúčené všetky ruletové hry, všetky pokerové turnaje a rovnako všetky Texas Hold’em stoly.

 11. eCasino vernostný bonus sa pri vkladoch na stávku v kasínových hrách čerpá prednostne.

 12. Zostatok kreditu vo výške nevyčerpaného eCasino vernostného bonusu nie je možné previesť na bankový účet hráča.

 13. Jeden hráč smie mať len jedno hráčske konto so skutočnými peniazmi. V opačnom prípade mu môže byť priznaný bonus a výhry získané vkladom z tohto bonusu odobraté.

 14. Získaný eCasino vernostný bonus nie je možné pripísať na hráčske konto, ktoré je zablokované alebo zrušené.

 15. Organizátor si vyhradzuje právo akékoľvek zneužitie tejto aktivity sankcionovať odňatím bonusu, vylúčením hráča z ďalších marketingových aktivít alebo až uzavretím hráčskeho konta.

 16. Žiadnu z výhier nie je možné vymeniť za iné tovary a/alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby. Na výhru nevzniká právny nárok, výhru nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Organizátor nehradí hráčom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v marketingovej aktivite a nadobudnutím výhry. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.

 17. Výhra v marketingovej aktivite je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; daň hradí výherca, s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov oslobodená od dane. Ak hodnota výhry presiahne sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu. Hodnotu výhry oznámi organizátor výhercovi pri nadobudnutí výhry.

Tabuľka č. 2: Hodnoty stávok v jednotlivých hrách

Hra

Priznaná hodnota vkladu na stávky (%) 

Výherné prístroje

100 %

eŽreby

100 %

ePoker a Multipoker

100 %

Všetky blackjackové hry

100 %

Všetky video poker hry

50 %

Všetky rulety + MultiRuleta

30 %

Baccarat

30 %

Texas Holdem stoly a Poker turnaje

0 %

Ostatné hry

100 %

 Príklad: zo stávky na hru All American Poker (video poker) v hodnote 10 eur sa do požadovanej hodnoty peňažných vkladov zarátava 50 % hodnoty stávky, teda 5 bodov. 

 

V. Osobné údaje

Organizátor marketingovej aktivity spracúva osobné údaje v súlade so zákonom  122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú spracúvané v rámci IS Marketing pre účely aktívneho informovania o organizátorovi, produktoch a službách organizátora a iných subjektov. Organizátor môže spracúvať osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľov. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov sa nachádza na www stránkach organizátora.

VI. Reklamácie

 1. Ak nebude hráčovi po splnení požadovaných podmienok eCasino vernostný bonus priznaný, má možnosť uplatniť reklamáciu, obsahujúcu identifikačné údaje hráčskeho konta a popis problému, najneskôr do 15 dní od vzniku nároku na tento bonus.

 2. Hráč uplatňuje reklamáciu prostredníctvom e-mailu (reklamacie@tipos.sk, info@tipos.sk) alebo reklamačného formulára https://www.etipos.sk/Issues/CreateIssue.aspx. Takéto podanie reklamácie musí hráč potvrdiť následným doporučeným listom zaslaným na adresu prevádzkovateľa: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37.

 3. Dátumom rozhodujúcim pre posúdenie plynutia začiatku reklamačnej lehoty je dátum podania listu na pošte.

 4. Výsledok reklamačného konania písomne oznámi TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., tipujúcemu na adresu, ktorú uvedie v liste, ktorým si uplatnil reklamáciu.
   

Chcem hrať

Otváracie hodiny

Herňa je otvorená denne 24 hodín, okrem nutnej technickej prestávky v pondelok v skorých ranných hodinách.


Roztoč valce a vyhraj!
Ruleta
Poker