X Zavrieť

Pravidlá marketingovej aktivity „200 EUR pre najlepších!“

 

Táto marketingová akcia je k dnešnému dňu 11.9.2017 ukončená, posledný rebríček 36. týždňa nájdete tu.

Zahrať si môžete Poker Night!

 

 

Ako hrať

 

- Hrajte pokerové turnaje a zbierajte týždenné odmeny.

- 20 najaktívnejších hráčov si týždenne rozdelí bonusy v hodnote 200€.

- Za každé úspešné umiestnenie v pokerovom turnaji získavate body. Čím viac vyhrávate, tým vyššia odmena vás čaká.

 

Hraj poker na eTIPOS 

 

I. Organizátor

 

Organizátorom marketingovej aktivity „200 EUR pre najlepších!“ je TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, IČ DPH: SK2020341455, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vl. č. 499/B (ďalej len „organizátor“).

 

II. Podmienky účasti

 

Marketingovej aktivity „200 EUR pre najlepších!“ (ďalej len „aktivity“) sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, ktorá je plne spôsobilá k právnym úkonom a v čase trvania tejto aktivity má zriadené hráčske konto na https://www.etipos.sk v súlade so zverejnenými „Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom“.

 

III. Trvanie aktivity

 

Marketingová aktivita je časovo  ohraničená a prebieha na https://www.etipos.sk od 2.1.2017 až do 31.1.2017. Organizátor si vyhradzuje právo aktivitu kedykoľvek a bez náhrady zrušiť.

 

IV. Pravidlá aktivity

 

 1. Do týždenného rebríčka Pokerových turnajov marketingovej aktivity „200 EUR pre najlepších!“ na https://poker.etipos.sk/Tournaments.aspx sa započítavajú všetky body získané hráčom v pokerových turnajoch, ktoré boli odohrané v hracích dňoch daného týždňa (vypísané bodované turnaje – spravidla od pondelka do nedele).

 2. Nový hrací týždeň začína prvým bodovaným turnajom v prvý pracovný deň, po 6:00 hod. a končí posledným bodovaným turnajom týždňa v noci z nedele na pondelok (najneskôr o 4:00 hod.). V prípade pracovného voľna v prvom dni (v prvých dňoch) nového týždňa sa uzavretie poradia posúva na prvý pracovný deň o 4:00 hod.

 3. Organizátor si počas trvania marketingovej aktivity vyhradzuje právo upraviť počet turnajov ako aj zmeniť bodovanie za umiestnenie v jednotlivých turnajoch. Zmeny budú včas a jasne vyznačené a oznámené.

 4. Hráči, ktorí získali za hrací týždeň v celkovom umiestnení najviac bodov, budú odmenení okamžitým bonusom (kreditom) podľa nasledovného kľúča (zverejnené na https://poker.etipos.sk/Tournaments.aspx):
  1.  miesto ......................    50 EUR
  2.  miesto .......................   30 EUR
  3.  miesto .......................   20 EUR
  4.  miesto .......................   15 EUR
  5.  miesto .......................   10 EUR
  6.  miesto .......................   5 EUR
  7.  miesto .......................   5 EUR
  8.  miesto .......................   5 EUR
  9.  miesto .......................   5 EUR
  10. miesto ......................   5 EUR
  11. miesto ......................   5 EUR
  12. miesto ......................   5 EUR
  13. miesto ......................   5 EUR
  14. miesto ......................   5 EUR
  15. miesto ......................   5 EUR
  16. miesto ......................   5 EUR
  17. miesto ......................   5 EUR
  18. miesto ......................   5 EUR
  19. miesto ......................   5 EUR
  20. miesto ......................   5 EUR

 5. Výhra v podobe kreditu bude víťazom pripísaná automaticky, najneskôr do 5 (päť) pracovných dní od uzavretia celkového poradia (oficiálne výsledky sú spravidla uverejnené v dopoludňajších hodinách prvého pracovného dňa v týždni).

 6. Výhru v podobe kreditov je možné použiť výlučne na stávky na hry v herni eTIPOS.sk v sekcii Kasíno na https://ecasino.etipos.sk. Z použitia sú vylúčené všetky ruletové hry a všetky Texas Hold’em stoly.

 7. Pri stávkach na hry v sekcii Kasíno sa kredit čerpá prednostne. Zostatok kreditu nie je možné previesť na bankový účet hráča ani mu ho vyplatiť v hotovosti.

 8. Jeden hráč smie mať len jedno hráčske konto so skutočnými peniazmi. V opačnom prípade mu môže byť priznaný kredit a výhry získané vkladom z tohto kreditu odobraté.

 9. Získaný kredit nie je možné pripísať na hráčske konto, ktoré je zablokované alebo zrušené.

 10. Organizátor si vyhradzuje právo akékoľvek zneužitie tejto aktivity sankcionovať odňatím bonusu, vylúčením hráča z ďalších marketingových aktivít alebo až uzavretím hráčskeho konta.

 11. Bonus nie je možné vymeniť za iné tovary a/alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby. Na bonus nevzniká právny nárok, bonus nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Organizátor nehradí hráčom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v marketingovej aktivite a nadobudnutím bonusu. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím bonusu. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.

 12. Bonus je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; daň hradí hráč, s výnimkou bonusu v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 eur (tristopäťdesiat eur), ktorý je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov oslobodený od dane. Ak hodnota bonusu presiahne sumu 350 eur (tristopäťdesiat eur), do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu. Hodnotu bonusu oznámi organizátor hráčovi pri nadobudnutí bonusu.

V. Osobné údaje

 

Organizátor marketingovej aktivity spracúva osobné údaje v súlade so zákonom  122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú spracúvané v rámci IS Marketing pre účely aktívneho informovania o organizátorovi, produktoch a službách organizátora a iných subjektov. Organizátor môže spracúvať osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľov. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov a tretích strán sa nachádza na www stránkach organizátora.

 

 

VI. Bodovanie

 

Body za konkrétny turnaj a umiestnenie (zverejnené na https://poker.etipos.sk/Tournaments.aspx):

 

Tipos holdem 500€

1. miesto 30 bodov

2. miesto 25 bodov

3. miesto 20 bodov

4. miesto 15 bodov

5. miesto 10 bodov

 

Premium turnaj (začiatok spravidla o 20:45 hod.)

1. miesto 20 bodov

2. miesto 18 bodov

3. miesto 16 bodov

4. miesto 14 bodov

5. miesto 12 bodov

 

Premium turnaj

1. miesto 12 bodov

2. miesto 10 bodov

3. miesto 8 bodov

4. miesto 6 bodov

5. miesto 4 body

 

Slovak holdem, Turbo (lunch)

1. miesto 10 bodov

2. miesto 8 bodov

3. miesto 6 bodov

4. miesto 4 body

5. miesto 2 body

 

Tipos Holdem

1. miesto 14 bodov

2. miesto 12 bodov

3. miesto 10 bodov

4. miesto 8 bodov

5. miesto 6 bodov

 

Turbo night

1. miesto 12 bodov

2. miesto 10 bodov

3. miesto 8 bodov

4. miesto 6 bodov

5. miesto 4 body

 

Late night, OK holdem

1. miesto 7 bodov

2. miesto 6 bodov

3. miesto 5 bodov

4. miesto 4 body

5. miesto 3 body

 

Freeroll turnaje

1. miesto 5 bodov

2. miesto 4 body

3. miesto 3 body

4. miesto 2 body

5. miesto 1 bod

 

Priebežné poradie získaných bodov je zverejňované v rebríčku na https://poker.etipos.sk/TournamentPlayersRanking.aspx. Pri rovnakom počte bodov rozhoduje o umiestnení vyšší počet: víťazstiev v turnajoch, umiestnení na druhom mieste a nakoniec žreb.

 

Svoje ID z rebríčka si hráč môže overiť po prihlásení a prezretí svojho zoznamu stávok (menu Výber výhry / Moje stávky, voľba Všetky stávky) – pred každou stávkou je rovnaký kód, ktorý sa viaže k jeho hráčskemu účtu.

VII. Reklamácie

 1. Ak nebude hráčovi po splnení požadovaných podmienok výhra v podobe okamžitého bonusu priznaná, má možnosť uplatniť reklamáciu, obsahujúcu identifikačné údaje hráčskeho konta a popis problému, najneskôr do 15 dní od vzniku nároku na tento bonus.

 2. Hráč uplatňuje reklamáciu prostredníctvom e-mailu (reklamacie@tipos.sk, info@tipos.sk) alebo reklamačného formulára https://www.etipos.sk/Issues/CreateIssue.aspx. Takéto podanie reklamácie musí hráč potvrdiť následným doporučeným listom zaslaným na adresu prevádzkovateľa: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37.

 3. Dátumom rozhodujúcim pre posúdenie plynutia začiatku reklamačnej lehoty je dátum podania listu na pošte.

 4. Výsledok reklamačného konania písomne oznámi TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., tipujúcemu na adresu, ktorú uvedie v liste, ktorým si uplatnil reklamáciu.

 

VIII. Osobitné a záverečné ustanovenia

 

Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa aktivity podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady a jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť aktivitu a jej pravidlá. Organizátor aktivity si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia vylúčiť z aktivity ktoréhokoľvek hráča, ktorý porušil a/alebo porušuje „Všeobecné obchodné podmienky upravujúce vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom“ zverejnené na https://www.etipos.sk/Player/UserAgreementRaw.aspx ako i ktoréhokoľvek hráča, ktorý realizuje svoju účasť v marketingovej aktivite konaním v rozpore s dobrými mravmi.

 

 

 

Otváracie hodiny

Herňa je otvorená denne 24 hodín, okrem nutnej technickej prestávky v pondelok v skorých ranných hodinách.


Vernostný bonus
eTIPOS výherné prístroje